Gå til indhold

Region Midtjylland

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Region Midtjylland i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Tilbage til Midtjylland

Oversigt over tillidsvalgte og lokalaftaler

RMU - Regions-MEDudvalget

René Lodal Christensen
SUA Grankoglerne
rene.christensen@ps.rm.dk

HMU Psykiatri

Peder Appel Würtz
Børne & Ungdomspsykiatrisk Center Herning
peder.wuertz@ps.rm.dk

HMU Social

René Lodal Christensen
SUA Grankoglerne
rene.christensen@ps.rm.dk

Dorthe Rafn
SOH Josiassensvej og Svalevej
dortheappelby.rafn@social.rm.dk

Claus Blendstrup
DOK Grenen-Dalstrup
claus.blendstrup@ps.rm.dk

Irene Jensen
SBU Kløvhøj Dalstrup
irene.jensen2@ps.rm.dk

Lærere
Lokalaftale kontaktlærertillæg april 2023
Arbejdstidsaftale for lærere på det regionale område (januar 2021)
Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne - OK-21
Grænseaftale med Lærernes Centralorganisation (6. november 1995)

Forhåndsaftaler på socialområdet
Forhåndsaftale- Seksualvejleder - maj 2024
Forhåndsaftale- Arbejdstidsplanlægger - maj 2024
Forhåndsaftale - Lønstruktur for socialpædagogiske mellemledere - april 2024
Forhåndsaftale - Lønstruktur for mellemledere - april 2024
Forhåndsaftale - Funktionstillæg - Særligt ansvar vedr. kvalitet (grundbeløb 31.03.2018-niv) - november 2020
Forhåndsaftale - Funktionstillæg - Særligt ansvar vedr. sikkerhed (grundbeløb 31.03.2018) - november 2020
Forhåndsaftale - Lønmodel for kompetenceudvikling - maj 2022
Forhåndsaftale - Pædagogisk Diplomuddannelse
Den lange version af lønmodellen for kompetenceudvikling

Grænseaftaler
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Specialområde Socialpsykiatri Voksne SVO

Lokalaftale vedrørende normperiode mellem Specialområde Socialpsykiatri Voksne og Socialpædagogerne - juli 2024

Holmstrupgård
Lokalaftale om hviletid, fridøgn og honorering - december 2019
Lokal merarbejdstidsaftale mellem Socialpædagogerne Østjylland og Holmstrupgård - februar 2013
Tillæg til lokal merarbejdstidsaftale mellem Socialpædagogerne Østjylland og Holmstrupgård - juni 2021

Psykiatrien i Region Midtjylland
Forhåndsaftale for medarbejdere i Psykiatrien vedrørende tillæg for varetagelse af funktionen som specialinstruktør i deeskalering’ – gældende fra 1. januar 2022.

Regionspsykiatrien Horsens
Lokal arbejdstidsaftale - maj 2024
Lokal arbejdstidsaftale - marts 2024

Regionspsykiatrien Randers
Aftale om daglig tjeneste - marts 2019
Tillæg til arbejdstidsaftale - marts 2019

Institut for Kommunikation og Handicap
Lokalaftale om honorering i forbindelse med FamilieFokus-kurser - januar 2019

Vikar Region Midt
Forhåndsaftale vedr. vagter udover 10 timer for vikarer ansat ved Vikar Region Midt - november 2017
Aftale mellem Socialpædagogerne og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for socialpædagoger tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt (januar 2024)

BUA Region Midtjylland
Lokal arbejdstidsaftale i afdelingen for Børne- og Ungdomspsykiatri (april 2019)
Lokal arbejdstidsaftale Region Midtjylland Psykiatrien (marts 2023)

SUA Region Midtjylland
Lokalaftale om nedsættelse af arbejdstidens længde og nedsættelse af hviletid samt udskydelse af ugentligt fridøgn (august 2023)

SAU Region Midtjylland
Lokal arbejdstidsaftale vedr. optjening af 3/37 timers afspadsering i Specialområde Autisme
Lokalaftale vedrørende optjening af 3/37 timer
Lokalaftale nedsættelse af hviletid
Lokalaftale for SAU Hinge

Botilbuddet Søren Møllers Gade
Lokalaftale for fastansatte nattevagter (februar 2024)

Nordre Fælledvej - AT-Home
Lokalaftale omhandlende normperiode (16. august 2021)

Botilbuddene i Tørring 
Lokal arbejdstidsaftale (1. april 2016)

Tørring Beskæftigelse og Uddannelse
Decentral arbejdstidsaftale (fix- og flekstid) - afdeling Tørring Beskæftigelse og Uddannelse (februar 2019)
Aftale vedr. overflytning af normtimer gældende for alle afdelinger i Tørring, SAU

Botilbuddene i Gødvad
Lokal arbejdstidsaftale (normperiode) for Botilbuddene i Gødvad (februar 2019)
Lokal arbejdstidsaftale (hviletid) for Botilbuddene i Gødvad (februar 2019)

Botilbuddene i Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse
Lokal arbejdstidsaftale (januar 2020)

Botilbuddet i Thorning og Højskolebakken
Lokal arbejdstidsaftale for Botilbuddene i Thorning og Højskolebakken - april 2018

Hobrovej
Lokalaftale vedr. hviletidsnedsættelse SAU Hobrovej - juni 2018

Provstegade
Lokalaftale vedr. hviletidsnedsættelse SAU Provstegade - juni 2018

Autismeflex
Lokalaftale vedr. hviletidsnedsættelse SAU Autismeflex - juni 2018

Bagland Beskæftigelse og Uddannelse
Decentral arbejdstidsaftale (fix- og flekstid) - SAU, afd. Bagland beskæftigelse og uddannelse - maj 2018

Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse
Decentral arbejdstidsaftale (fix- og flekstid) - SAU, Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse - oktober 2017 

Hinnerup Kollegiet
Lokalaftale vedr. nedsættelse af normperioden, SAU Hinnerup Kollegiet - januar 2017

Toruplund
Lokalaftale - 12 timers vagt
Lokalaftale op til 15 timers tjeneste
Lokalaftale nattevagt
Lokalaftale hviletid og fridøgn
Lokalaftale normperiode

Rindbæk Hus
Lokalaftale op til 15 timers tjeneste
Lokalaftale nattevagt
Lokalaftale hviletid og fridøgn
Lokalaftale normperiode

SBU Region Midtjylland
Lokalaftale om arbejdstid for lærere ansat ved SBU 2022 og frem - juni 2022
Lokalaftale om arbejdstid for pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere ved SBU - 1. maj 2024

Psykiatri og Social
Opsigelse af tidligere indgåede lokale forhåndsaftaler og kutymer omkring løn på de specialiserede socialområder i Psykiatri og Social - februar 2017
Koloniaftale - Vedr. vilkår og vederlag for deltagelse i koloniophold - 1. juni 2023

AUH Retspsykiatrien Skejby
Lokalaftale vedr. optjening af 3/37 times afspadsering - 1. marts 2024
Midlertidigt tillæg til arbejdstidsaftalen 2022-2023 - 1. januar 2022
Lokal arbejdstidsaftale for afdeling R, AUH Risskov - januar 2017
Aftale om bruttolønsfinansieret parkeringskort ved Aarhus Universitetshospital for matriklerne NBG, THG og PJJB
Arbejdstidsaftale for sengeafsnittene i afdeling for Depression og Angst, Psykiatrien. AUH Skejby - 1. marts 2023

SOH Region Midtjylland
SOH nedsættelse af hviletid samt nedsættelse af fridøgnets længde - marts 2023
SOH Bilag til lokalaftale om nedsættelse af hviletid samt fridøgnets længde - marts 2023

SOH Høskoven
Lokalaftale vedr. normperiode - november 2020

SOH Tagdækkervej
Lokalaftale vedr. 7-7 vagter for nattevagter - maj 2020
Lokalaftale vedr. normperiode mellem Tagdækkervej og Socialpædagogerne

DOK Region Midtjylland
Lokalaftale mellem Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge og Socialpædagogerne Østjylland - juli 2024
Erklæring om tiltrædelse af vilkår i lokalaftalen
Arbejdstidsaftale for lærerne ved DOK 31. juli 2023

TR og AMR
Vilkårsaftale for tillidsrepræsentanter og suppleanter for Socialpædagogerne ved Specialområde Børn og Unge 2023
Aftale om ydelse af ny løn til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Region Midtjylland
Skabelon til lokal vilkårsaftale for TR 
Skabelon til lokal vilkårsaftale for AMR 

MED og RMU
Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser (vedtaget af RMU den 20. februar 2015)
MED- og arbejdsmiljøaftale - gældende fra 1. januar 2013

Bliv medlem