Gå til indhold

Persondatapolitik

Herunder kan du læse om, hvordan Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger.

Generelt om vores behandling af persondata

Dine personoplysninger tilhører dig. Socialpædagogerne er både interesseret i og forpligtet til at beskytte de oplysninger, vi har om dig. Vi indsamler og opbevarer kun personoplysninger, når det er nødvendigt og relevant. 

I Socialpædagogerne er vi omfattet af de regler, der er fastsat i databeskyttelsesloven, herunder EU's persondataforordning.  

Herunder kan du læse vores persondatapolitikker for henholdvis forbundet Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse. Begge politikker vil blive opdateret løbende, så de er i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

Persondatapolitik for Socialpædagogerne

Socialpædagogerne er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Socialpædagogernes Landsforbund

Brolæggerstræde 9
1211 København K
Cvr.nr. 63140228
Tlf. 7248 6000
Mail: dataansvarlig@sl.dk

Du er også altid velkommen til at kontakte den kreds, du er medlem af. Du finder de enkelte kredses kontaktoplysninger her.

I Socialpædagogerne behandler vi dine personoplysninger for at administrere dit medlemskab og for at kunne hjælpe og rådgive dig i dit arbejdsliv. 

Herudover bruger vi dine personoplysninger til at sikre dig en personlig kommunikation og til markedsføring af medlemstilbud og -fordele.

I de fleste tilfælde er grundlaget for, at vi i Socialpædagogerne behandler dine personoplysninger, at vi skal opfylde vores aftale i forhold til dit medlemskab, dvs. en kontraktlig forpligtelse. Det betyder derfor, at vi på baggrund af dit medlemskab har ret til at behandle dine personoplysninger. 

Derudover sker behandlingen af dine personoplysninger for, at Socialpædagogernes kan overholde forpligtelser og rettigheder efter kollektive overenskomster og for, at vi kan forfølge en legitim interesse, som udspringer heraf. 

Endelig er der situationer, hvor lovgivningen pålægger os, at behandle dine personoplysninger. Det er typisk i forhold til indberetninger til SKAT.

I nogle situationer behandler og videregiver vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke fra dig. Samtykket vil blive indhentet i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. 

Afgiver du et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre overfor den, du har givet samtykket til, eller ved at henvende dig til: dataansvarlig@sl.dk.

Når du er medlem af Socialpædagogerne, behandler vi følgende personoplysninger:

 • Fulde navn
 • CPR-nummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Ansættelsessted
 • Uddannelsessted
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysning om ansættelsesforhold (afhænger af det konkrete sagsforløb)

Afhængig af dit medlemskab og konkrete sags- og rådgivningsforløb behandler vi også følsomme oplysninger. Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • Fagforeningsmedlemskab 
 • Helbredsforhold
 • Straffedomme/lovovertrædelser

I særlige tilfælde kan en konkret sag medføre, at vi også behandler følsomme oplysninger omkring race, etnisk oprindelse, politisk eller religiøs overbevisning eller seksuelle forhold. Det vil kun være tilfældet, hvis du selv har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt og videregiver derfor ikke uberettiget dine personoplysninger.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, som vi er berettiget til, dvs. når vi får dit samtykke til det, når det er legitimt i henhold til interesseafvejning eller for at overholde vores forpligtelser efter kollektive overenskomster. 

Afhængig af den konkrete situation kan vi videregive dine personoplysninger til følgende:

 • Offentlige myndigheder - Det kan eksempelvis være SKAT eller arbejdsskademyndigheder
 • Forsikringsselskaber
 • Enkelte andre fagforeninger
 • Domstole
 • Hovedorganisationer
 • Pensionsselskaber
 • Arbejdsgivere
 • Advokater
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Tillidsrepræsentanter
 • Databehandlere (som handler efter vores instruktioner, og som vi har indgået databehandleraftale med) - Det kan eksempelvis være PlusKortet

I Socialpædagogerne benytter vi IT-løsninger, der gør, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for at kunne varetage deres eget område.

Når vi videregiver dine oplysninger, anvender vi altid sikker kommunikation. 

Når du sender e-mails til os

Hvis du sender e-mails til Socialpædagogerne, er der som udgangspunkt tale om en ukrypteret meddelelse. Vi anbefaler derfor, at du ikke sender følsomme oplysninger, som eksempelvis CPR-nummer og helbredsoplysninger til os på mail og i øvrigt angiver så få personoplysninger som muligt i dine mail til os.   

Vores pligt til at slette persondata automatisk tager udgangspunkt i vores Bevaringspolitik, hvor der for hvert område med persondata er fastsat en bevaringsfrist.  Herefter slettes personoplysninger automatisk.

Som registreret kan du herudover begære alle eller nogle af dine persondata slettet, idet omfang det ikke strider mod andre legitime krav på at disse bevares, jf. afsnit om ”Dine rettigheder” nedenfor.

Sagsområde

Bevaringsfrist

Faglige sager

10 år efter sagen er noteret som afsluttet.

Økonomi og skat (med persondata)

5 år efter transaktionens år

Deltager lister, ad hoc notater *)

14 måneder efter aktivitet er sluttet

Retssger og voldgifter etc.

Til sagen ikke har principiel betydning længere

Ansøgninger til ansættelse hos Socialpædagogerne

6 måneder efter ansættelsesproces er afsluttet.

Lønforhandling på vores overenskomst for personer der ikke er medlem af Socialpædagogerne

14 måneder efter at sagen er afsluttet

Abonnement på fagbladet eller digitale nyhedsbreve

Indtil du frabeder dig disse ved henvendelse til Socialpædagogerne.

Behandler vi dine oplysninger på baggrund af et samtykke, sletter vi dine personoplysninger, hvis du trækker dit samtykke tilbage og vi ikke i øvrigt har grundlag til at behandle oplysningerne. 

Herunder kan du læse om de forskellige rettigheder, du har. Du kan kontakte os ved at sende en mail herom til Dataansvarlig@sl.dk.

Ret til at se dine oplysninger (indsigt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. 

Ret til at få rettet dine oplysninger (berigtigelse)

Du har ret til at få rettet eventuelle forkerte oplysninger, som vi opbevarer om dig. Du har også ret til at få suppleret vores oplysninger med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige. 

Ret til at blive glemt (sletning)

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi opbevarer om dig, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer dem.

Beder du om at få slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt. 

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at vi ifølge lovgivningen kan være forpligtet til at gemme dine personoplysninger i et bestemt antal år.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og eventuelt få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du ønsker, at oplysninger, som vi har har behandlet i Socialpædagogerne, skal videregives til en anden fagforening. 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Opfylder du betingelserne for at have ret til dette, må vi alene opbevare personoplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine persondata.

Datatilsynet
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
dt@datatilsynet.dk
Tlf. 3719 3200
www.datatilsynet.dk 

Persondatapolitik for Socialpædagogernes A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Socialpædagogernes A-kasse

Brolæggerstræde 9
1211 København K
Cvr.nr.: 14692738
Tlf.: 7248 6010
Mail: dataansvarlig@sl.dk

I Socialpædagogernes A-kasse har vi brug for dine personoplysninger for at kunne udbetale dagpenge og efterløn til dig. Vi anvender således dine personoplysninger for at afgøre dine rettigheder og pligter efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og tilhørende love og for at kunne hjælpe dig som ledig.

Derudover behandler vi dine oplysninger for at give dig en bedre oplevelse som medlem af Socialpædagogernes A-kasse, dvs. for at udarbejde statistikker, tilfredshedsmålinger og for at kunne varetagers vores medlemmers interesser på arbejdsmarkedet

Efter lovgivningen

I Socialpædagogernes A-kasse er vi underlagt en række regler, der gør, at vi er forpligtet til at indsamle og opbevare personoplysninger om vores medlemmer. Udgangspunktet er derfor, at vi ikke behøver dit samtykke, når vi indhenter oplysningerne eller videregiver dem, da vi er forpligtet hertil efter reglerne. 

Efter følgende love er vi i nogle tilfælde forpligtet til at indsamle og videregive dine personoplysninger:

 • Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ferieloven
 • Sygedagpengeloven
 • Lov om seniorjob

Samtykke

På nogle områder behandler vi dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Det gælder for de områder, hvor vores adgang til at behandle personoplysninger ikke fremgår af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og tilhørende love. 

Samtykket vil blive indhentet i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. 

Afgiver du samtykke til behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre enten ved at henvende dig til den du afgav samtykket til, eller ved at sende en mail til dataansvarlig@sl.dk.

Når du er medlem af Socialpædagogernes A-kasse, behandler vi følgende personoplysninger:

 • Fulde navn
 • CPR-nummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Uddannelsessted
 • Medlemskab af anden a-kasse
 • Betalingsoplysninger
 • Evt. kontingentrestance i tidligere a-kasse
 • Oplysning om ansættelsesforhold (afhænger af det konkrete sagsforløb)

Herudover behandler vi i nogle tilfælde følsomme oplysninger om dig. Det sker, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser efter loven eller for at give dig fordele, som medlemskab af Socialpædagogerne giver. Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • Fagforeningsmedlemskab 
 • Helbredsforhold

Vi indsamler først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Vi kan dog hente eller modtage oplysninger direkte fra en tredjepart. Vi indsamler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige. Det drejer sig eksempelvis om oplysninger fra:

 • Jobcentre/Kommuner
 • SKAT
 • STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
 • CPR-registret
 • Udbetaling Danmark
 • Feriekonto
 • Andre a-kasser
 • Politi og domstole
 • Arbejdsgivere

Vi videregiver dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til efter reglerne, eller når vi får dit samtykke. Hvilke oplysninger, vi videregiver, afhænger af den konkrete situation. Det kan eksempelvis dreje sig om videregivelse til:

 • Jobcentre/Kommuner
 • SKAT
 • STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
 • Politi og domstole
 • Andre a-kasser
 • Databehandlere (som arbejder efter instruktioner fra Socialpædagogernes A-kasse, og som vi har indgået databehandleraftale med)

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt og videregiver derfor ikke dine personoplysninger, medmindre vi har ret  eller pligt til det efter lovgivningen, eller det sker efter aftale med dig.

I Socialpædagogernes A-kasse benytter vi IT-løsninger, der gør, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for at kunne behandle din sag og hjælpe dig som ledig.

Vi anvender MitID, når du logger på Mit SL for at udfylde dagpenge, efterlønskort mv.

Når vi videregiver dine oplysninger, anvender vi altid sikker kommunikation.

Når du sender e-mails til os

Hvis du sender e-mails til Socialpædagogernes A-kasse er der som udgangspunkt tale om en ukrypteret meddelelse. Vi anbefaler derfor, at du så vidt muligt ikke sender e-mails. Og slet ikke hvis din e-mail indeholder følsomme oplysninger, som eksempelvis CPR-nummer og helbredsoplysninger. Log i stedet på Mit SL, hvor du bl.a. kan sende beskeder og dokumenter.

I Socialpædagogernes A-kasse bruger vi automatiske afgørelser. Det betyder eksempelvis, at vi automatisk kan godkende ledighedserklæringer og dagpengekort, hvis det er muligt, hvilket også betyder, at du hurtigere får besked om dine rettigheder. Derudover bliver afgørelser om karens også truffet automatisk i forbindelse med udbetaling af dagpenge.

Komplekse sager eller afslag på ansøgninger vil altid blive behandlet af en medarbejder.

Ønsker du at vide, om din sag er blevet behandlet automatisk, kan du altid kontakte os. Hvis din sag er blevet behandlet automatisk, har du altid mulighed for at få en medarbejder i Socialpædagogernes A-kasse til at gennemgå sagen manuelt.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder og vores pligter efter lovgivningen. 

Vi er efter lovgivningen forpligtiget til at opbevare dine oplysninger 8 år efter, at du er udmeldt, har nået pensionsalder eller er afgået ved døden.

Ved udløb af den lovfastsatte bevaringsfrist, pt. 8 år, jf. ovenfor, skal vi slette dine personoplysninger, medmindre der er et andet grundlag for at bevare nogle af disse oplysninger, fx. hvis der er anlagt sag mod os.

Herunder kan du læse om de forskellige rettigheder, du har. Du kan kontakte os via mail, brev eller eBoks, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Ret til at se dine oplysninger (indsigt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. 

Ret til at få rettet dine oplysninger (berigtigelse)

Du har ret til at få rettet eventuelle forkerte oplysninger, som vi opbevarer om dig. Du har også ret til at få suppleret vores oplysninger med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige. 

Ret til at blive glemt (sletning)

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi opbevarer om dig, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer dem.

Du skal være opmærksom på, at vi i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, vi opbevarer om dig, da vi ifølge lovgivningen er forpligtede til at gemme bestemte oplysninger i et vist antal år. Derudover kan vi ikke slette oplysningerne, hvis det er nødvendigt for os at gemme dem for eventuelt at gøre et retskrav gældende.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og eventuelt få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du ønsker, at oplysninger, som vi har har behandlet i Socialpædagogernes A-kasse, skal videregives til en anden a-kasse. 

Du skal være opmærksom på, at vi automatisk sender dine oplysninger videre, hvis du skifter a-kasse.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Opfylder du betingelserne for at have ret til dette, må vi alene opbevare personoplysningerne.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine persondata.

Datatilsynet
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
dt@datatilsynet.dk
Tlf. 3719 3200
www.datatilsynet.dk 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores cookiepolitik.

Find vores cookiepolitik her
Bliv medlem