Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Privatansat

Arbejdstid

Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal fremgå af dit ansættelsesbevis. Hvis du er fuldtidsansat, vil den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid normalt være 37 timer, men der vil ikke være noget til hinder for, at du i nogle perioder arbejder mere end 37 timer pr. uge og i andre perioder tilsvarende mindre. Der er dog den begrænsning, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en periode på 4 måneder aldrig må overstige 48 timer. Begrænsningen er fastsat ved lov og gælder uanset, om der er indgået overenskomst eller ej.

Arbejdstidens tilrettelæggelse

Din arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejdet, og har dermed i princippet ret til at bestemme, hvornår du skal på arbejde. I bl.a. Arbejdsmiljøloven og Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn findes der dog regler, der tager sigte på at beskytte dig som ansat, og som sætter visse grænser for arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Disse regler er nærmere beskrevet i afsnittet om Hvile- periode og fridøgn.

Såfremt der er indgået overenskomst mellem Socialpædagogerne og din arbejdsplads vil der tillige være andre regler, der skal overholdes ved tilrettelæggelsen af din arbejdstid.

Overenskomsterne sikrer bl.a., at I som medarbejdere skal sikres indflydelse på, hvorledes arbejdstiden tilrettelægges, og den enkelte medarbejder skal som udgangspunkt kende sin arbejdsplan 4 uger i forvejen. Der vil dog i 4-ugersperioden kunne pålægges den ansatte overarbejde og der vil kunne ske omlægninger af den oprindeligt planlagte tjeneste, men det skal være undtagelsen frem for reglen.

Deltidsansættelse

Hvis du er ansat på deltid, må du ikke forskelsbehandles i forhold til dine fuldtidsansatte kollegaer medmindre, forskelsbehandlingen kan tilskrives objektive forhold. Reglerne er fastsat i lovgivningen og er tillige indeholdt i de overenskomster Socialpædagogerne indgår.

Arbejdsgiveren skal tillige efterkomme ønsker om at komme på fuld tid, dog kun hvis det er foreneligt med for- holdene på arbejdspladsen. På samme måde skal et ønske fra en fuldtidsansat om at komme på deltid imødekommes, hvis det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Honorering for arbejde på særlige tidspunkter

På både det socialpædagogiske område og indenfor andre fag ydes der normalt en særlig betaling, hvis man som ansat arbejder i aften- og natte- vagter, om lørdagen eller på søn- og helligdage. En del af ”betalingen” ydes ofte i form af frihed. Eksempelvis ved, at der optjenes 1/2 times afspadsering for hver time der præste- res på søndage eller søgnehelligdage.

Mange ansatte på private opholds- steder og private botilbud har et ansættelsesbrev, hvoraf det fremgår, at den aftalte månedsløn dækker alle ulemper, der er forbundet med arbejdet. Der gives således ikke en særlig honorering for arbejde på særlige tidspunkter. Hvis du har et sådant ansættelsesbevis og aflønnes på denne måde, bør du sikre dig, at den samlede løn er så stor, at den også med rimelighed kan siges at dække honorering for arbejde på særlige tidspunkter.

Du kan benytte Socialpædagogernes lønberegner, som findes på www.sl.dk under “Få svar” ”løn”, og anvende de tillægsstørrelser, der er nævnt i afsnittet om faste tillæg for arbejde på særlige tidspunkter.

Den samlede løn behøver således ikke at være uretfærdig, hvis du aflønnes på denne måde, men den bliver lidt sværere at gennemskue.

Faste tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

De fleste af de overenskomster Socialpædagogerne indgår med private arbejdsgivere indeholder et fast ulempetillæg, der dækker arbejdet på særlige tidspunkter og andre ulemper forbundet med tjenesten. De tillæg vi anvender, er fastsat med udgangspunkt i, hvad der normalt gives i ulempeydelser til personale, der arbejder i skiftende vagter, i kommuner og regioner.

Aktuelt (januar 2022) anvendes sædvanligvis to forskellige tillæg, der giver henholdsvis ca. 1.900 kr. om måneden og ca. 3200 kr. om måneden for fuldtidsansatte.

  • 900 kr. om måneden anvendes til ansatte, der optjener afspadsering for arbejde på søn- og helligdage
  • 200 kr. om måneden anvendes til ansatte, der ikke optjener afspadsering for arbejde på søn- og hellig- dage.

De faste tillæg yder – om ikke millimeterretfærdighed – så en rimelig og gennemskuelig dækning og er lette at administrere for små arbejdsgivere med begrænsede ressourcer til administration.

Et ulempetillæg på ca. 1.700 kr. er indeholdt i forbundets overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver (de aktuelle satser vil kunne findes i overenskomsten).

Det skal bemærkes, at særlige forhold kan gøre sig gældende for medarbejdere, der har særligt mange aften eller weekendvagter. I sådanne tilfælde bør der på baggrund af en konkret vurdering aftales højere tillæg end nævnt ovenfor.

Hvileperiode og fridøgn

Hvis du arbejder på en arbejdsplads, der ikke har indgået overenskomst med Socialpædagogerne gælder nogle restriktive regler om tilrettelæggelsen af arbejdstiden, som er fastsat i lovgivningen. Såfremt der indgås overenskomst mellem Socialpædagogerne og din arbejdsplads, vil det være muligt at aftale lidt lempeligere regler, der i højere grad er tilpasset de normale arbejdsgange på opholdsstedet eller botilbuddet.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn fastsætter, at du skal have en sammenhængende frihedsperiode på 11 timer indenfor en periode på 24 timer (11-timersreglen), og du skal have et fridøgn indenfor en periode på 7 døgn og skal gives i sammenhæng med en hvileperiode.

I forhold til den daglige hvileperiode skal du være opmærksom på, at rådighedsvagt på arbejdspladsen (sovende nattevagt) efter bekendtgørelsen ikke betragtes som hviletid. Indenfor bl.a. døgninstitutionsområdet ”kan den daglige hvileperiode nedsættes til 8 timer, når der gennemføres mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne. Nedsættelsen af hvileperioden kan i sådanne tilfælde højst ske 20 gange i et kalenderår.”

Hviletiden vil også kunne nedsættes til 8 timer, hvis der arbejdes i ”hold- drift” i forbindelse med skift fra ”aftenholdet” til ”dagholdet” eller omvendt. Bestemmelsen tager sigte på arbejdspladser, hvor der arbejdes i eksempelvis fast aftentjeneste i en periode på eksempelvis en uge og her- efter skiftes til en længere periode med dagvagt.

Fridøgnet kan i visse særlige situationer udskydes, så der går op til 12 døgn mellem hvert fridøgn.

Med mindre, der er indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og Social- pædagogerne om fravigelse af reglerne, skal de overholdes i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet. 

Fravigelse ved aftale

Bekendtgørelsen gør det muligt at aftale, at hvileperioden i begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer, eksempelvis 1 gang om ugen. Det kan også aftales, at rådighedsvagt på institutionen betragtes som hviletid, samt at fridøgnet kan udskydes.

Den type aftale kan ikke indgås mel- lem ledelsen og personalet på den enkelte institution, men kan kun ind- gås mellem arbejdsgiveren eller en arbejdsgiverorganisation og den løn- modtagerorganisation, der har overenskomst med virksomheden.

Socialpædagogerne indgår som hoved- regel den type aftaler i forbindelse med indgåelse af overenskomster på døgnområdet. Der er også indgået en sådan aftale i tilknytning til den tiltrædelsesoverenskomst, der indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Den har virkning, når den tiltrædes på den enkelte arbejdsplads.