Gå til indhold

Privatansat: Ansættelsessamtale

Når du søger ansættelse ved en privat arbejdsgiver, er det vigtigt, at du i første omgang får undersøgt, om der er indgået overenskomst med pågældende arbejdsgiver.

Formålet med et ansættelsesbrev

Såfremt der er indgået overenskomst, vil en række forhold vedrørende ansættelsen være reguleret. Du kan få oplysning om, hvorvidt der er indgået overenskomst ved at rette henvendelse til din lokale kreds.

Størstedelen af de private opholdssteder har ikke overenskomst, hvorfor en række af de rettigheder, man har ved offentlig ansættelse, ikke er gældende på den private institution. Dit ansættelsesforhold afhænger derfor i høj grad af, hvad der bliver aftalt ved ansættelsessamtalen og skrevet ind i dit ansættelsesbrev. Socialpædagogerne råder dig til at kontakte din kreds, inden du indgår aftale om ansættelse på en privat institution.

Nedenstående tjekliste kan du anvende som retningslinje for, hvad du bør være opmærksom på i forbindelse med ansættelsen:

 • Er det aftalt, at funktionærloven finder anvendelse for ansættelsesforholdet? Pædagogarbejde er ikke omfattet af funktionærloven, hvorfor det udtrykkeligt skal fremgå af dit ansættelsesbevis, at funktionærlovens regler gælder.
 • Er der aftalt prøvetid?
 • Hvad er der aftalt vedrørende opsigelsesvarsler og regler for afskedigelse?
 • Rettigheder i forbindelse med sygdom. Hvis det er aftalt, at funktionærloven gælder, vil du have ret til løn under sygdom. I modsat fald er du som udgangspunkt henvist til sygedagpenge.
 • Hvordan er du stillet med hensyn til graviditet, barsel og adoption?
 • Hvordan er du stillet ved barns første og anden sygedag? Har du ret til omsorgsdage?
 • Har du ret til ferie ud over de fem uger, der følger af ferieloven, og hvor stort er det særlige ferietillæg?
 • Hvad er din løn, og hvornår bliver den udbetalt?
 • Hvad er der aftalt om den normale daglige eller ugentlige arbejdstid?
 • Hvilke regler er der aftalt vedr. søgnehelligdage?
 • Gives der afspadsering eller tillæg for aften/natarbejde og for søndagsarbejde, eller er det indregnet i lønnen?
 • Hvor mange timer tæller en sovende nattevagt (rådighedsvagt) for?
 • Pensionsindbetaling.

Sig ikke dit nuværende job op, før du har klarhed over vilkårene i dit nye job. Hvis du er i tvivl om ansættelsesvilkårene i dit nye job, så kontakt kredsen.

Hvad skal jeg oplyse om ved ansættelsessamtalen?

Ved en ansættelsessamtale er der nogle oplysninger, som du er forpligtet til at give til den potentielle arbejdsgiver, også selvom du ikke direkte bliver spurgt herom.

Generelt kan det siges, at du har pligt til at give arbejdsgiver oplysninger om alle forhold, der kan have en væsentlig indflydelse på arbejdet. Det betyder, at du eksempelvis skal oplyse arbejdsgiveren om helbredsmæssige forhold, som vil kunne hindre dig væsentligt i at udføre dit kommende arbejde. Vi opfordrer dig til at rette henvendelse til din kreds, hvis du er i tvivl, om du skal oplyse din kommende arbejdsgiver om helbredsmæssige udfordringer.

Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, er du ikke forpligtet til at oplyse om dette ved ansættelsessamtalen. En arbejdsgiver må nemlig ikke forskelsbehandle mænd og kvinder i forbindelse med ansættelse.

Bliv medlem