Gå til indhold

Privatansat: Konkurs eller rekonstruktion

Din arbejdsgiver kan komme i en økonomisk situation, hvor pågældende ikke længere er i stand til at betale sine regninger.

Det betyder typisk, at du heller ikke vil få din løn. Konsekvensen heraf vil være, at opholdsstedet enten kommer under rekonstruktion eller under konkursbehandling.

Rekonstruktion

En rekonstruktion skal anmeldes til skifteretten. Formålet med en rekonstruktion er enten at få virksomheden på fode igen eller at afvikle den. De nærmere betingelser for, hvem der kan indlede en rekonstruktion, og under hvilke betingelser dette kan ske, fremgår af konkursloven.

Hvis din arbejdsplads tages under rekonstruktion, vil der udpeges en såkaldt rekonstruktør, der varetager arbejdsgivers interesser og dermed også bliver den, der i princippet bliver virksomhedens leder så længe rekonstruktionen løber.

Som udgangspunkt fortsætter dit ansættelsesforhold, og du har pligt til at arbejde som sædvanligt, medmindre du hører andet. Du har derfor også ret til at få din løn udbetalt til det sædvanlige udbetalingstidspunkt og kan kræve sikkerhed for, at der er penge til lønnen under rekonstruktionsforløbet.

Konkurs

Konkurssager behandles i skifteretten. Når en virksomhed erklæres konkurs, vil skifteretten udpege en kurator. Det er kurator, der formelt bliver ansvarlig for driften i konkursperioden. Kurator vil ofte samme dag eller dagen efter kontakte alle medarbejdere og orientere dem om situationen. Det er også helt sædvanligt, at alle medarbejdere siges op og fritstilles. Du vil således straks være berettiget – og i et vist omfang forpligtet – til at påtage dig andet arbejde.

Forud for en konkurs vil der ofte ikke have været midler til betaling af din og dine kollegers løn.

Det er derfor vigtigt, at du straks kontakter din kreds, hvis du ikke har modtaget din løn rettidigt.

Kredsen vil herefter skrive et såkaldt påkrav til din arbejdsgiver og gøre opmærksom på den manglende løn samt give din arbejdsgiver en passende frist til at betale dig din løn.

Såfremt du herefter fortsat ikke har modtaget din løn eller har fået at vide, at du ikke får den, er ansættelsesforholdet misligholdt fra din arbejdsgivers side, og du er berettiget til at hæve ansættelsesforholdet som følge af misligholdelsen. Kredsen vil herefter sende sagen til Socialpædagogernes advokat, der vil forfølge dit krav.

Kravet mod din tidligere arbejdsgiver vil bestå af manglende løn samt løn i opsigelsesperioden og feriepenge heraf. Kravet vil typisk ikke kunne dækkes af din arbejdsgiver, hvorfor kravet skal anmeldes over for Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG dækker krav, der vedrører løn, pension, erstatning (din løn i opsigelsesperioden), eventuelle andre vederlag og feriegodtgørelse. Eventuelt krav vedrørende kørselsgodtgørelse eller andre udgifter som du har afholdt på vegne af din arbejdsgiver, dækkes ikke!

Hvor stor en del af dit løntilgodehavende, du kan få dækket, afhænger af dit opsigelsesvarsel.

Er dit opsigelsesvarsel på højst tre måneder, vil du få udbetalt den løn, du har til gode samt løn i hele opsigelsesperioden. Er dit opsigelsesvarsel længere end tre måneder, får du udbetalt din tilgodehavende løn samt løn for de første tre måneder af dit opsigelsesvarsel. Også selvom du har fået nyt job. Om du også har krav på løn i den resterende del af dit opsigelsesvarsel, afhænger af, om du har lidt et tab. Det er således af betydning, om du har fået andet job og i givet fald til hvilken løn.

Såfremt din arbejdsgiver erklæres konkurs, skal du straks melde dig ledig og aktivt begynde at søge job. Det følger af din pligt til at tabsbegrænse. Husk at gemme dine ansøgninger, så du kan dokumentere overfor LG, at du har været jobsøgende.

Da det tager tid, før LG færdigbehandler din anmeldelse, kan du i den mellemliggende periode som medlem få et lån fra Socialpædagogerne. Du skal i den forbindelse underskrive en overdragelseserklæring – en såkaldt transporterklæring. De udbetalte dagpenge vil derefter blive modregnet i den senere udbetaling fra LG. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du kontakte din kreds. En forudsætning for at få et lån er, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Du skal derudover være tilmeldt jobcenteret.

Bliv medlem