Gå til indhold

Privatansat: Barsel og adoption

Hvis du bliver gravid eller står over for at skulle være far, har du en lang række rettigheder. Rettighederne følger af lovgivningen.

Hvilke rettigheder har du?

I visse tilfælde vil du have rettigheder, der ligger ud over lovgivningen, og vilkår, der er bedre end foreskrevet i lovgivningen. Det vil fremgå af dit ansættelsesbevis, eller hvis den arbejdsplads, du er ansat på, har indgået overenskomst med Socialpædagogerne.

Det er vigtigt at skelne mellem de regler og rettigheder der er sikret igennem barselsloven og de regler, der er sikret igennem overenskomsterne.

Du kan her læse om de vigtigste elementer, men hvis du har konkrete spørgsmål omkring barsel, bør du kontakte din lokale kreds.

Beskæftigelseskrav:

For at være berettiget til barselsdagpenge, skal du opfylde visse beskæftigelseskrav. Dette gælder både for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som henholdsvis skal opfylde kravene defineret i § 27 og § 28 i barselsloven.

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du:

 • Er i beskæftigelse:
  Du skal være i arbejde dagen før dit fravær starter eller på den første dag, du er fraværende. Desuden skal du have været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de fire fulde måneder før din fraværsperiode, hvoraf du i mindst tre af disse måneder skal have arbejdet mindst 40 timer.
 • Er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge:
  Hvis du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en tilsvarende ydelse, hvis du ikke havde haft ret til barselsdagpenge.
 • Har afsluttet en uddannelse:
  Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Er elev i lønnet praktik:
  Du er i lønnet praktik i en uddannelse, der er lovreguleret.
 • Er ansat i et fleksjob:
  Du er ansat i et fleksjob ifølge § 120 i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Opgørelse af beskæftigelseskravet

Beskæftigelseskravet for lønmodtagere opgøres på baggrund af indberetninger til indkomstregisteret. Dette inkluderer timer, hvor du har været beskæftiget som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende (umiddelbart før din ansættelse som lønmodtager og opfyldt kravene for selvstændige), modtaget sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller tilsvarende ydelser, haft ferie med løn eller feriegodtgørelse eller modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond.

Graviditetsrelateret fravær

Ret til fravær før fødsel

Kvinder har ret til at holde fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når fødslen forventes at finde sted inden for de næste fire uger.

Betingelser for tidligt fravær

Gravide kvinder kan også være berettigede til at gå på fravær før den fireugers periode op til fødslen, hvis:

 • Helbredsrisiko:
  En læge vurderer, at graviditeten forløber sygeligt, og at fortsat arbejde kan udgøre en risiko for kvindens eller fosterets helbred.
 • Arbejdets karakter:
  Arbejdet indebærer en risiko for fosteret, eller hvis offentlige regler forhindrer kvinden i at udføre sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde et andet passende job.

Fravær til graviditetsundersøgelser

Kvinder har også ret til at tage fri fra arbejdet til at deltage i forebyggende graviditetsundersøgelser, hvis disse er planlagt i arbejdstiden.

Rettigheder til fravær efter fødslen

Mor: Grundlæggende fraværsrettigheder

Efter fødslen af et barn har en mor ret og pligt til at tage to ugers fravær. Efter disse to uger, udvides retten til yderligere otte ugers fravær.

Hvis du er ansat på Dansk Erhvervs Landsoverenskomst får du fuld løn i disse ti uger.

Far eller medmor: Indtræden i fraværsret

Hvis moderen afgår ved døden eller bliver forhindret i at passe barnet på grund af sygdom, overgår retten til fravær til faren eller medmoren.

Far eller medmor: Eget fravær

Far eller medmor har ret til to ugers fravær, som kan tages umiddelbart efter barnets fødsel eller ankomst hjem eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for barnets første ti uger. Dette fravær kan deles op i ikke-sammenhængende perioder inden for de første ti uger, såfremt dette aftales med arbejdsgiveren for lønmodtagere.

Hvis du er ansat på Dansk Erhvervs Landsoverenskomst gælder følgende:
Fædre og medmødre har ret til fire ugers fravær i forbindelse med barnets fødsel. Dette fravær kan efter aftale med virksomheden placeres inden for de første ti uger efter barnets ankomst. I denne periode vil medarbejderen modtage sin sædvanlige løn.

Desuden er det muligt, efter en aftale mellem virksomheden og medarbejderen, at flytte op til to af de fire ugers fravær, så de afholdes i direkte forlængelse af den oprindelige orlovsperiode.

Mulighed for overdragelse af fravær

En arbejdende mor, som vender tilbage til fuldtidsarbejde, kan overdrage op til otte uger af sit fravær til barnets far eller medmor. Dette skal afholdes inden for barnets første ti uger.

Hvis moderen starter en fuldtidsorlov efter barnets ankomst, kan hun ligeledes overdrage op til otte uger af sit fravær til faren eller medmoren, som kan benyttes inden for barnets første år.

Fraværsrettigheder for adoptanter

Fravær før modtagelse af barnet

Kommende adoptanter, der rejser til udlandet for at modtage et barn, har ret til op til fire ugers fravær fra arbejdet før barnets modtagelse. Hvis opholdet forlænges ud over fire uger på grund af uforudsete årsager, der ikke skyldes adoptanterne, forlænges fraværsretten yderligere med op til fire uger.

Hvis du er ansat på Dansk Erhvervs Landsoverenskomst gælder følgende:
Ved fravær til afhentning af barnet i udlandet har du ret til fravær med sædvanlig løn i indtil otte uger, når afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet.

Modtagelse af barnet

Et barn betragtes som modtaget, når de officielle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt. Retten til fravær gælder kun for adoptioner formidlet af en godkendt organisation eller en privat fremmedadoption godkendt af Ankestyrelsen.

Fravær ved modtagelse i Danmark

For adoptanter, der modtager et barn i Danmark, gælder der ret til op til en uges fravær før barnets modtagelse, forudsat at barnet endnu ikke opholder sig i adoptanternes hjem. Dette fravær kan forlænges med op til en uge, hvis der opstår uforudsete forsinkelser.

Fravær efter modtagelsen

I de første ti uger efter modtagelsen af barnet har adoptanter ret til seks ugers fravær, hvoraf to uger ikke nødvendigvis skal afholdes samtidigt. Disse to uger kan, efter aftale med arbejdsgiveren, opdeles i ikke-sammenhængende perioder for lønmodtagere og selvstændige. Adoptanter kan overdrage op til fire uger af deres fraværsret til den anden adoptant.

Hvis du er ansat på Dansk Erhvervs Landsoverenskomst gælder følgende:
Medarbejderen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 24 uger efter modtagelsen af barnet.

Yderligere fravær

Efter de første ti uger har adoptanterne også ret til fravær i henhold til yderligere bestemmelser for at sikre en god tilpasningsperiode for barnet i sit nye hjem.

Fraværsrettigheder efter fødsel eller adoption

32 ugers fravær

Efter de første ti uger fra barnets fødsel eller modtagelse, har begge forældre ret til 32 ugers fravær. Faderen eller medmoderen kan vælge at starte deres fraværsperiode inden for de første ti uger efter barnets fødsel. I tilfælde af adoption ved en enlig adoptant, gælder denne ret også fra de første ti uger efter barnets modtagelse.

Hvis moderen vælger at overføre hele eller dele af sin fraværsret til faderen, medmoderen eller en social forælder, kan hun fortsat benytte sin ret til fravær i forlængelse af hendes oprindelige orlov.

Hvis du er ansat på Dansk Erhvervs Landsoverenskomst gælder følgende:
Arbejdsgiver yder herudover sædvanlig løn under orlov i indtil 20 uger. Af disse 20 uger har moderen ret til at holde ni uger og den anden forælder ret til otte uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.

Betalingen i de resterende tre uger ydes enten til den ene eller den anden forælder. Betalingen i de 20 uger svarer til den løn, den pågældende ville have tjent i perioden.

De 20 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Forlængelse af fravær

Forældrene har mulighed for at forlænge deres 32 ugers fraværsperiode til enten 40 eller 46 uger, afhængigt af om de er lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Genoptagelse og udskydelse af arbejde

Lønmodtagere har ret til at vende tilbage til arbejdet og udskyde op til fem ugers fravær, som derefter skal afholdes i en sammenhængende periode og inden barnet fylder ni år.

Med aftale fra arbejdsgiveren, kan lønmodtagere genoptage arbejdet helt eller delvist under deres fraværsperiode. Hvis arbejdet genoptages delvist, kan fraværsperioden forlænges svarende til perioden med deltid. Ved fuldtidsarbejde kan fraværsretten udskydes og skal ligeledes benyttes inden barnet fylder ni år.

Denne ret gælder ikke for morens fravær de første to uger efter fødslen, som er forbeholdt hende alene.

Informationspligt for lønmodtagere ved brug af fraværsret

Underretning før fødsel

Kvindelige ansatte skal informere deres arbejdsgiver tre måneder før den forventede fødsel, hvis de planlægger at tage fravær før fødslen. Hvis en kvinde ønsker at overføre sin ret til fravær til en anden person, skal dette meddeles fire uger før den forventede fødsel.

Underretning efter fødsel

Kvinder, der benytter deres ret til fravær i de første ti uger efter fødslen, skal inden for seks uger efter fødslen informere deres arbejdsgiver om, hvornår de agter at vende tilbage til arbejdet.

Fædres og medmødres underretning

Kommende fædre eller medmødre, der ønsker at benytte deres ret til fravær inden for de første ti uger, skal informere deres arbejdsgiver fire uger før den forventede fødsel om fraværets varighed.

Underretning om fraværsperiode

Ansatte, der ønsker at benytte fravær efter de første ti uger, skal inden seks uger efter fødslen eller barnets ankomst informere deres arbejdsgiver om fraværets startdato og varighed. Hvis fraværet opdeles i flere perioder, skal hver periodes start og varighed meddeles.

Adoptanters underretning

Adoptanter bør, så vidt det er muligt, følge samme underretningsfrister som angivet ovenfor.

Ændring af fravær

Skal der ske ændringer i fraværets længde efter initial underretning, skal arbejdsgiveren informeres omgående. Dette gælder også, hvis en ansat skifter fra én type fravær til en anden.

Fravær ved barnets indlæggelse

Hvis et barn indlægges på sygehuset inden for de første 46 uger efter fødslen eller ankomsten til hjemmet, skal arbejdsgiveren informeres uden unødig forsinkelse. Forældrene skal også informere arbejdsgiveren om barnets hjemkomst efter indlæggelsen.

Bliv medlem