Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Plejefamilie og ferie

At være plejefamilie er et ganske særligt arbejde, også i forhold til begrebet 'ferie'. Når du skal tilrettelægge ferien, skal du tage stilling til, om ferien helt eller delvist skal afholdes med eller uden plejebarnet eller plejebørnene.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Tilrettelæggelse af ferie som plejefamilie

Udgangspunktet for denne overvejelse bør være både ansættelseskontrakten og den aftale om anbringelsen, som er indgået med anbringende kommune. Det er dog altid dig suverænt, der afgør, om ferien skal afholdes med eller uden plejebørn. Og det er kommunens ansvar at sikre, at der er andre steder at være for plejebarnet – enten i egen familie eller netværk eller i en aflastningsfamilie – hvis du beslutter dig for at holde ferie uden plejebarnet.

Socialpædagogerne anbefaler, at kommunen og du hvert år i god tid inden ferieårets begyndelse i fællesskab planlægger ferien for det kommende ferieår, således at de fleste behov for alle parter kan tilgodeses. Neden for gennemgås de vigtigste regler omkring familieplejeres afholdelse af ferie. Kontakt dit lokale kredskontor, hvis du har spørgsmål derudover.

Grundlæggende regler

Familieplejere er omfattet af ferieloven og har dermed ret til at holde ferie på samme vilkår som øvrige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Undtaget herfor er dog familieplejere, der etablerer familiepleje som selvstændig virksomhed.

Familieplejere er ikke omfattet af Forhandlingsfællesskabets ferieaftale, men af ferieloven.

Måden at optjene ferie på kalder man samtidighedsferie. Det betyder, at du i princippet kan afvikle din ferie samtidig med, at du optjener den. I praksis skal der dog forløbe en kalendermåned, før det vil være praktisk muligt at holde ferien.

Du optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, sådan at du kan holde 25 dages ferie om året svarende til fem uger.

Ferieåret går fra 1. september til 31. august  året efter. De 25 dage kan du placere i perioden 1. september til 31. december året efter. Det kalder man ferieafholdelsesperioden, som altså er på 16 måneder.

Du har som andre lønmodtagere også ret til en hovedferie på tre sammenhængende uger.

Hovedferien kan af kommunen placeres i perioden 1. maj til 30. september, men du har krav på, at de første fire ugers ferie placeres inden for 12 måneder. Det betyder, at hovedferien ikke kan placeres af kommunen i september måned (og senere), medmindre du  giver samtykke til dette.

På nogle punkter adskiller familieplejere sig fra øvrige lønmodtagere.

For det første har myndighederne godkendt, at familieplejere på grund af deres særlige arbejde kan vælge at holde deres ferie sammen med plejebarnet eller -børnene. Familieplejere kan altså holde ferie samtidig med, at de i realiteten er på arbejde. Det får nogle konsekvenser for fx udbetaling af den 5. ferieuge (se denne).

For det andet indgår familieplejere ofte i flere ansættelsesforhold – ofte med flere forskellige kommuner. I disse tilfælde har man som familieplejer lov til at holde særskilt ferie i forhold til hvert ansættelsesforhold.

Varsling

Som udgangspunkt skal ferie lægges efter forhandling mellem dig og anbringende kommune. Hvis kommunen i stedet ønsker selv at bestemme, skal kommunen varsle over for dig, hvornår ferien skal afholdes. For hovedferien gælder, at kommunen skal varsle denne senest tre måneder før afholdelsen.

For de resterende uger skal varslet være hos dig senest en måned før ferien. Har du som familieplejer flere ansættelsesforhold, skal den eller de anbringende kommuner varsle afholdelse af ferie for hvert af ansættelsesforholdene, hvis ikke der er indgået nogen aftale om afholdelse af ferien.

Hvis kommunen varsler ferie, og perioden ikke passer med dine planer, eller hvis der ikke er blevet etableret anden pasning til plejebarnet, så skal du skrive til kommunen, at du ikke kan holde ferie som varslet.

Aflønning under ferie

Som følge af reglerne om samtidighedsferie har du mulighed for at holde ferie med løn i umiddelbar forlængelse af, at du har optjent ferien.

Eksempler

  • Du bliver ansat 1. september og ønsker at holde en uges ferie i december måned. I september, oktober og november optjener du 2,08 dages betalt ferie pr. måned og har således – når du når december måned – optjent 6,24 dage.  Du skal bruge fem dage for at holde en uges ferie og har derfor pr. 1. januar 1,24 dage tilbage + de 2,08 dage, som du optjente i december.
  • Du bliver ansat 1. januar, men kommer fra et job, hvor du havde optjent ferie fra september til december. I dit tidligere job nåede du ikke at holde din optjente ferie og har derfor fået et feriekort for den ikke-afholdte ferie svarende til 4 x 2,08 dage = 8,32 dage.  I dit nye job som familieplejer ønsker du at holde fem dages vinterferie i uge 7. I dette tilfælde skal du holde vinterferien med feriepenge fra dit feriekort, da den først optjente ferie også skal afvikles først.

Som familieplejer har du som tidligere nævnt altid ret til at holde fem ugers ferie om året. Hvis du ikke har optjent ret til betalt ferie fra tidligere ansættelsesforhold eller har tilstrækkelig optjent ferie i dit nuværende ansættelsesforhold, kan der blive tale om, at du selv skal betale for ferien via løntræk.  

Hvis du har optjent ret til feriepenge i et tidligere ansættelsesforhold, vil feriepengene blive udbetalt, når du holder ferien, uanset om ferien holdes med eller uden plejebørn.

Det vil normalt være således, at der ikke kan udbetales løn samtidig med, at du får feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold. Men Ferielovskontoret oplyser i en skrivelse helt tilbage fra 2004, at '... der ifølge ferieloven ikke er noget til hinder for, at den ene familieplejer får overdraget plejebarnet, mens den anden familieplejer holder ferie, uanset om familieplejerne er ægtefæller.'

Din arbejdsgiver (den anbringende kommune) kan kun pålægge dig at holde ferie, når du har ret til betaling for feriedagene fra din nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Din arbejdsgiver kan dermed ikke bestemme, at du skal holde ferie for egen regning.

Hvis du i løbet af et ferieår enten er gået op eller ned i vederlag, får det betydning for den betaling, du vil modtage under din ferie.  Når du holder ferie med løn, beregnes lønnen på baggrund af størrelsen af de vederlag, som du modtog, da du optjente ferien. Det kan derfor gå begge veje afhængig af, om du er gået op eller ned i vederlag.

Hvis du fx modtog syv vederlag, da du optjente ferien, men kun får fem vederlag på det tidspunkt, hvor du skal holde ferien, så skal du holde ferie med en løn svarende til syv vederlag. Hvis du modtog fem vederlag, da du optjente ferien, men får syv vederlag på det tidspunkt, hvor du skal holde ferien, vil du holde ferie med en løn svarende til fem vederlag.

Ferietillæg – hvis du holder ferie med løn

Som familieplejer optjener du ifølge ferieloven et ferietillæg i optjeningsåret. Ferietillægget udgør 1 procent af lønnen. Udbetalingen af ferietillægget er uafhængig af, om ferien holdes med eller uden plejebørn.

Ferietillægget udbetales normalt over to gange henholdsvis med lønnen for maj og lønnen for august.

Hvis du holder ferie med feriegodtgørelse, har du ikke krav på ferietillæg.

Omkostningsdækkende ydelser

 Når du og din familie holder ferie med plejebarnet, får du udbetalt de normale omkostningsdækkende ydelser som for eksempel kost og logi.

Når du holder ferie uden plejebarnet, bliver der som udgangspunkt ikke udbetalt den del af de omkostningsdækkende ydelser, der vedrører kost.

Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb

Hvis du ikke har hævet dine feriepenge inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, tilfalder beløbet som udgangspunkt Arbejdsmarkedets Feriefond. I en række særlige tilfælde kan feriepengene dog udbetales efter regler, der administreres af FerieKonto.

Hvis du har uhævede feriepenge efter ferieafholdelsesperiodens udløb og er i tvivl om reglerne, kan du kontakte dit kredskontor.

Den 5. ferieuge

Familieplejere har på samme måde som andre lønmodtagere ret til at få den 5. ferieuge udbetalt efter ferieafholdelsesperiodens afslutning, hvis den 5. ferieuge ikke er holdt som ferie. Ferieafholdelsesperioden ligger fra 1. september til den 31. december året efter.

Hvis du beder om at få den 5. ferieuge udbetalt, kan kommunen ikke afvise dette med henvisning til, at kommunen 'troede, at du havde holdt den'.

Efter reglerne i ferieloven skal afholdelse af ferie enten forhandles mellem arbejdstager (familieplejer) og arbejdsgiver (anbringende kommune) eller varsles af kommunen. Det betyder, at kommunen har pligt til at have klarhed over, hvornår en ansat holder ferie. Og hvis kommunen ikke kan godtgøre, at du har holdt den 5. ferieuge, skal feriepengene udbetales.

Retten til at få overført ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at optjent betalt ferie ud over fire uger kan overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode.

En sådan aftale skal laves skriftligt og senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden.

Fratræden og feriegodtgørelse

Når et plejeforhold ophører, har en familieplejer krav på feriegodtgørelse fra anbringende kommune. Feriepengene svarer til 12,5 procent af den ferieberettigede løn for den ferie, som du ikke har holdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Der udbetales ikke feriepenge for omkostningsdækkende ydelser.

Bliv medlem