Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Uddannelse/kursus

Som dagpengemodtager er der forskellige muligheder for at deltage i uddannelse eller kurser, som kan forbedre dine muligheder for at komme i job igen. Noget skal godkendes af a-kassen og noget skal søges via jobcenteret

Uddannelse/kursus

Formål 
Uddannelse eller kurser, som bevilliges som aktivering, skal udvikle eller afdække dine kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt vil der være tale om uddannelse som er rettet direkte mod beskæftigelse. Jobcenteret kan dog også bevillige alment opkvalificerende uddannelse fx forberedende voksenuddannelse (FVU) eller enkeltfag på HF. Der kan også være mulighed for kurser rettet mod at støtte dig i at være jobsøgende.

Du har ret til at ansøge jobcenteret om uddannelse/kurser. Hvis jobcenteret godkender, afholder de udgiften til forløbet og det vil fremgå af Min Plan.

Økonomi og rådighed
Du modtager dagpenge, mens du deltager i uddannelsen/kurset.

Du skal som udgangspunkt fortsat søge arbejde under forløbet. Hvis det er tid for samtale med os eller jobcenteret kan samtalen afvikles telefonisk.

Hvis du har mere end 24 km til uddannelsesstedet udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

De regionale uddannelsespuljer
Der er afsat midler i en regional uddannelsespulje til at understøtte, at dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for det næste halve år.

Jobcenteret kan godkende at du deltager på baggrund af ansøgning fra dig. De uddannelsesforløb der kan bevilliges efter den pulje, som fremgår af positivlisten:
Den regionale uddannelsespulje

Pulje til uddannelsesløft og realkompetencevurdering
Er du over 30 år og ufaglært har du ret til tilbud om en realkompetencevurdering (RKV).

Det er en individuel vurdering af alle dine kompetencer. RKV’en hjælper med afklaring i forhold til uddannelse.

Det kan vise sig, at du kan blive optaget på en uddannelse, som du troede var lukket land for dig. Det kan også være, at du kan afkorte uddannelsen, fordi du kan få godskrevet dele af den. Eller du kan måske få et uddannelsesbevis uden at tage kurset.

Er du over 30 år og ufaglært eller har en forældet faglært uddannelse (ikke anvendt inden for de seneste 5 år) kan jobcenteret godkende at du påbegynder en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser med henblik på at blive faglært. Læs mere om uddannelsesløft.

For andre uddannelsesmuligheder: 

Uddannelse for ledige – beskriver hvilke typer uddannelse du må deltage i med a-kassens godkendelse
Jobrettet uddannelse for ledige – en mulighed for dig, der er ufaglært eller kortuddannet og faglært