Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Løntilskud

En ansættelse med løntilskud kan være relevant som en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet fx som nyuddannet, efter en længere periode med sygdom eller for dig som har behov for at skifte branche.

Formål
Job med løntilskud medvirke til at afklare dit jobmål og styrke dine kvalifikationer inden for et arbejdsområde med henblik på at forbedre din mulighed for at opnå ansættelse.

Hvis du fx som nyuddannet skal have fodfæste på arbejdsmarkedet, kan et job med løntilskud være et godt redskab. Job med løntilskud kan også være relevant, hvis du ønsker at skifte arbejdsområde eller har behov for at udvikle dine kompetencer inden for et område eller styrke dit netværk på arbejdsmarkedet.

Hvornår og hvordan
Du kan tidligst starte i job med løntilskud efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Hvis du er ufaglært, eller er fyldt 50 år eller er enlig forsørger, kan du imidlertid starte job med løntilskud allerede fra starten af din ledighedsperiode.

Jobcenteret har ofte mulighed for at formidle dig til et job med løntilskud. Hvis du selv har kontakt til en arbejdsgiver, hvor ansættelse med løntilskud er relevant for dig, har du ret til job med løntilskud her, såfremt de lovmæssige betingelser for etablering af ansættelse med løntilskud er opfyldt.

Det er i alle tilfælde vigtigt at du først starter i en ansættelse med løntilskud, når jobcenteret har meddelt både dig og arbejdsgiveren at forløbet er godkendt.

Varighed, løn og arbejdsvilkår – på det offentlige område
Et job med løntilskud på en offentlig arbejdsplads kan max vare 4 måneder. Din løn vil svare til det du får i dagpenge. Der er dog tillagt 8 % til lønnen, som går til dækning af arbejdsmarkedsbidraget. Arbejdsgiver fastsætter din ugentlige arbejdstid på baggrund af din dagpengesats.

I alle andre forhold end lønnen, er du omfattet af overenskomstens regler, fx om opsigelsesvarsel, pensionsindbetaling, løn under sygdom og barsel mv. I tillæg til din løn skal der udbetales arbejdstidsbestemte tillæg, omkostningsdækkende ydelser og arbejdstidsbestemte tillæg.

Du må gerne have ordinære arbejdstimer i forløbet, fx vikartimer. Hvis du har mere end 5 timers ordinært arbejde om ugen, skal arbejdstiden og dermed også lønnen i jobbet med løntilskud reduceres. Hvis du har mere end 24 km til arbejdspladsen udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

OBS: er du på dimittendsats, når du påbegynder et job med løntilskud og skifter du i løbet af ansættelsen status fra ikke-forsørger til forsøger eller omvendt (f. eks. hvis dit barn fylder 18 år), så skal du i begge tilfælde fortsætte på din oprindelige sats (og timetal) i den resterende ansættelsesperiode. Der kan evt. ydes supplerende kontanthjælp op til niveauet for forsørgersatsen for kontanthjælp. Kontakt jobcenteret for vejledning og ansøgning.

Varighed, løn og arbejdsvilkår – på det private område
Et job med løntilskud på det private område kan max have en varighed på 6 måneder. I en privat ansættelse med løntilskud skal du have overenskomstmæssig løn. Arbejdsgiveren får et tilskud pr. time.

Du er omfattet af overenskomstens regler, fx om opsigelsesvarsel, pensionsindbetaling, løn under sygdom og barsel mv. og du skal have et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen. Men job med løntilskud på deltid er også muligt. Lønnen vil i givet fald afspejle arbejdstiden og hvis du har brug for at søge supplerende dagpenge vil det være at krav, at arbejdsgiveren udfylder en frigørelsesattest (hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel). 

Rådighed under ansættelse – på det offentlige og det private område
Mens du er i arbejde med løntilskud, bruger du af din dagpengeret. Der er således tale om såkaldt støttet beskæftigelse. Derfor kan timerne ikke bruges til at optjene en ny dagpengeperiode.

Som udgangspunkt skal du søge arbejde, mens du er i job med løntilskud. Hvis der i ansættelsesperioden skal afholdes samtale med os eller jobcenteret kan samtalen afvikles telefonisk.

Du har pligt til at deltage i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Når det det først er godkendt af jobcenteret, er du omfattet af overenskomstens regler om opsigelse. Derfor kan en evt. afbrydelse før tid få konsekvenser for om du kan modtage dagpenge. Kontakt altid a-kassen og jobcenteret, hvis der er forhold i forbindelse med din ansættelse med løntilskud, som betyder, at du ønsker at afbryde ansættelsen før tid.