Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Kompetencefonde

Med kompetencefondene har du mulighed for at søge støtte til efteruddannelse. Der findes tre fonde; Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond og Den Statslige Kompetencefond.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Som en del af overenskomstforhandlingerne OK21 er der afsat en pulje penge til efter- og videreuddannelse af socialpædagogernes personalegrupper i kommuner og regioner. Samlet er der ca. 27 mio. kr. til rådighed i Den Kommunale Kompetencefond og ca. 6 mio. kr. i Den Regionale Kompetencefond i perioden 2021-2024. Herudover er der en særlig pulje på knap 1,3 mio. kr. på det kommunale område – puljen 'Ufaglært til faglært' – hvor kommunalt ansatte omsorgs- og pædagogmedhjælpere kan søge støtte til meritpædagoguddannelsen. På det regionale område sker ansøgning om meritpædagoguddannelsen til den regionale kompetencefond.

Det er dig, din TR og leder, der aftaler, hvad der skal søges tilskud til. Medarbejderudviklingssamtalen og din udviklingsplan bør være udgangspunkt for ansøgningen.

Fondene er et supplement til den kompetenceudvikling, der i øvrigt finder sted i kommuner og regioner. Og der er en række kriterier, som skal være opfyldt, for at du kan få støtte fra fondene. Kriterierne er ikke helt ens på det kommunale og det regionale område.

I OK21 er der også afsat penge til at fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats.

For så vidt angår ansøgning til den statslige kompetencefond skal din TR ikke underskrive.

Den Kommunale Kompetencefond

 1. Du kan søge om tilskud på op til 30.000 kr. om året, og der kan søges om op til 50.000 kr. årligt til masteruddannelser. Din arbejdsgiver skal medfinansiere uddannelsen med mindst 20 procent. Støtten kan anvendes til kursusafgifter, materialer og transport- og opholdsudgifter specificeret på ansøgningen. Der kan tidligst søges støtte ni måneder før uddannelsesstart, og fonden giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft.
 2. Fonden giver tilskud til anerkendte uddannelser på diplom-, master- og kandidatniveau inden for det socialpædagogiske område. Det er et krav, at uddannelsen skal være anerkendt kompetencegivende (af Undervisningsministeriet) for at sikre, at der er kvalitet i de uddannelser, der støttes, og at uddannelsen giver dig en dokumenteret øget markedsværdi. Det er dig og din TR og leder, som vælger uddannelsen. Midlerne i Socialpædagogernes Kommunale Kompetencefond skal medvirke til at kvalificere den socialpædagogiske praksis og arbejdet med udsatte borgere, og det er derfor vigtigt, at I lokalt vælger uddannelser inden for det socialpædagogiske område.
 3. Fondens midler kan ikke anvendes til at støtte ansøgninger om uddannelser, der er overenskomstmæssigt fastsat, eller hvortil der er særskilt offentlig finansiering, fx i forbindelse med særlige lovgivningsmæssige indsatsområder eller trepartsaftaler. Fonden støtter kun uddannelser, som ligger ud over den indsats, der i øvrigt finder sted i kommunerne. Kriteriet betyder fx, at der ikke gives støtte til lederuddannelse for ledere, som har ret til lederuddannelse i medfør af trepartsaftalerne fra 2007, og fx også, at der ikke gives støtte til uddannelse som praktikvejleder. Der gives fx heller ikke støtte til uddannelser, som er delvist finansieret af Socialstyrelsen.

Kriterier for omsorgs- og pædagogmedhjælpere i kommunerne
Kriterierne er de samme for omsorgs- og pædagogmedhjælpere som for de uddannede grupper. Ansatte på omsorgs- og pædagogmedhjælper-overenskomsten kan dog også få støtte til offentligt udbudte uddannelser på lavere niveau end diplom, dvs. i AMU-systemet, på akademiniveau og alment kvalificerende uddannelser på grundskole eller gymnasialt niveau (som forberedelse til en meritpædagoguddannelse).

Yderligere information
Læs mere om Den Kommunale Kompetencefond og ansøgningsprocedure mv. på fondens hjemmeside.

Her kan omsorgs- og pædagogmedhjælpere også finde information om og ansøge Ufaglært til faglært-puljen.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din TR eller din kreds.

Den Regionale Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefonds kriterier er ens for alle grupper.

 1. Den regionale fond giver tilskud på op til 30.000 kr. om året, og der kan søges om op til 50.000 kr. årligt til masteruddannelser. Det er muligt at få hele uddannelsen betalt af den regionale fond, da der ikke er noget krav om medfinansiering fra din arbejdsgiver. Støtten kan anvendes til kursusafgifter, materialer og transport- og opholdsudgifter specificeret på ansøgningen. Der kan tidligst søges støtte ni måneder før uddannelsesstart, og fonden giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft.
 2. Fonden giver tilskud til kompetencegivende og anerkendte uddannelser på akademi-, diplom-, master- og kandidatniveau som hele forløb eller moduler. Endvidere gives støtte til meritpædagoguddannelsen.
 3. Fondens midler kan ikke anvendes til at støtte ansøgninger om uddannelser, der er overenskomstmæssigt fastsat, eller hvortil der er særskilt offentlig finansiering, fx i forbindelse med særlige lovgivningsmæssige indsatsområder eller trepartsaftaler. Fonden støtter kun uddannelser, som ligger ud over den indsats, der i øvrigt finder sted i regionerne. Kriteriet betyder fx, at der ikke gives støtte til lederuddannelse for ledere, som har ret til lederuddannelse i medfør af trepartsaftalerne fra 2007, og fx også, at der ikke gives støtte til uddannelse som praktikvejleder. Der gives fx heller ikke støtte til uddannelser, som er delvist finansieret af Socialstyrelsen.

Yderligere information
Læs mere om Den Regionale Kompetencefond og ansøgningsprocedure mv. på fondens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din TR eller din kreds.

Den Statslige Kompetencefond

 1. Du kan som hovedregel søge op til 25.000 kroner om året, og der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler). Støtten kan anvendes til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold.
 2. Fonden giver som udgangspunkt tilskud til anerkendte uddannelser på diplom-, master- og kandidatniveau inden for det socialpædagogiske område.
 3. Der kan ikke søges om støtte til løn- og vikarudgifter.
 4. Der er ingen ansøgningsfrister. Alle ansøgninger behandles løbende. Støtte kan søges i perioden ni måneder før, og frem til dagen før kompetenceudviklingsaktiviteten begynder.
 5. Digitalt ansøgningsskema findes via Den Statslige Kompetencefonds hjemmeside. Både ansøger og leder skal godkende ansøgningen via det digitale ansøgningsskema.

Yderligere information

Du kan læse mere om Den Statslige Kompetencefond her.

Du kan også kontakte Kompetencesekretariatet direkte på mail her.

Telefon: 3318 6969

Bliv medlem