Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Meritpædagoguddannelsen

Uddannelsen til meritpædagog er til dig, som har erhvervserfaring og som ønsker formelle pædagogiske kompetencer. Uddannelsen kobler begreber og teori til din praktiske erfaring.

Bliv meritpædagog

Uddannelsen som meritpædagog er til dig, der fx har arbejdet som omsorgsmedhjælper, pædagogmedhjælper eller har udført et lignende pædagogisk arbejde, og som ønsker at styrke din faglighed. Det kan du gøre ved at uddanne dig til socialpædagog/pædagog.

På uddannelsen læser du sammen med andre voksne, der har erfaring fra praksis og har oplevet hverdagen på en pædagogisk arbejdsplads. Du bliver uddannet pædagog på lige fod med de studerende, som har fulgt den ordinære pædagoguddannelse. Du vil dog gennemføre uddannelsen på kortere tid, da du får merit for din erhvervserfaring. Efter endt uddannelse har du bevis på, at du er uddannet pædagog.

Meritpædagoguddannelsen giver dig blandt andet kompetencer indenfor; pædagogik, etik, psykologi, omsorg, læring og menneskers udvikling og meget mere.

Hør mere om meritpædagoguddannelsen

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale kreds, hvis du ønsker at høre mere om meritpædagoguddannelsen.

Find kreds

Som kommende meritpædagogstuderende har du allerede erfaring indenfor et eller flere områder indenfor det pædagogiske- eller socialpædagogiske område. Som socialpædagog kan du arbejde med bl.a. udsatte børn, unge og familier, voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, mennesker med sindslidelser eller socialt udsatte.

Meritpædagoguddannelsen - fra ufaglært til faglært

 • Hvem kan læse til meritpædagog
 • Hvad er finansieringsmulighederne
 • Hvilke uddannelsessteder tilbyder uddannelsen
 • Hvad kræver det af arbejdsgiver
Hent folderen

Fakta om meritpædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelsen tager kun 3 år, da du får ½ års merit for din erhvervserfaring. Uddannelsen består af seks semestre og er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie forløb, og du skal i løbet af uddannelsen på to korte praktikker.

Faglig opbygning

Uddannelsen består af tre dele. Første del består af et forløb, som er fælles for alle studerende på pædagoguddannelsen. Inden afslutningen af første del skal du ønske en specialiseringsretning. Anden del består nemlig af specialiseringsdelen, hvor du specialiserer dig indenfor enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Du kan ønske ét specialiseringsområde på meritpædagoguddannelsen, som er enten:

 • Social- og specialpædagogik der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Du opnår viden om lovgivning på det sociale område, målgruppernes behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier. Du kommer til at arbejde med metoder, der understøtter målgruppens motivation, udvikling og kompetencer i at danne relationer.
 • Dagtilbudspædagogik der retter sig mod de 0-5-årige. Du lærer om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • Skole- og fritidspædagogik der retter sig mod de 6-18-årige. Du lærer om børn og unges udvikling, trivsel og læring, og identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion.

På tredje del afslutter du uddannelsen med et bachelorprojekt.

Det faglige indhold og eksamenskrav er det samme for den ordinære pædagoguddannelse og merituddannelsen. Den eneste forskel er de to lange praktikker, som ikke indgår i merituddannelsen.

Læs bekendtgørelsen for meritpædagoguddannelsen

Studie på hhv. fuldtid og deltid

Uddannelsen tilrettelægges typisk som en veksling mellem fuldtids- og deltidsstudie. Det første år læses på fuldtid og uddannelsens sidste to år gennemføres på deltid. På nogle uddannelsessteder er dele eller hele undervisningen digital (netbaseret), ligesom hele uddannelsen kan udbydes på deltid. Det gør det muligt for den studerende at arbejde  under hele studiet.

For at blive optaget på merituddannelsen skal du enten have minimum to års erhvervserfaring fra et socialpædagogisk/pædagogisk arbejde og være fyldt 25 år, eller du skal have minimum 5 års erhvervserfaring fra et socialpædagogisk/pædagogisk arbejde.  Heraf skal mindst ét af de i alt fem års erhvervserfaring være inden for det specialiseringsområde, som du ønsker at uddanne dig indenfor. 

Krav til uddannelsesniveau

Du skal desuden opfylde de almindelige adgangskrav til pædagoguddannelsen, dvs. have én af følgende baggrunde:

 • Gymnasial eksamen
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med bestået dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau
 • Den pædagogisk assistentuddannelse (PAU) og bestået dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau
 • Bestået fire gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og ét valgfrit fag på C-niveau

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, er det muligt at få foretaget en individuel konkret vurdering (IKV). Her vurderes det, om dine kvalifikationer kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og du derigennem kan få adgang til uddannelsen. Du skal ansøge om individuel kompetencevurdering via uddannelsesstedet.

Arbejdsgiver skal godkende, at du læser til meritpædagog

At uddanne sig til meritpædagog kræver en gensidig aftale med din arbejdsplads, idet første studieår er på fuldtid, og du vil skulle søge om orlov fra dit arbejde. Dertil skal der findes en fleksibel ordning på studiets 2. og 3. år, som er på deltid. Her vil du kunne veksle mellem studie og arbejde.

Arbejdsgiver vil endeligt også skulle godkende dit ansøgningsskema til merituddannelsen.

Der er deltagerbetaling på meritpædagoguddannelsen, dvs. man selv skal betale uddannelsen. Prisen er mellem 40.000 – 62.000 kr. afhængig af professionshøjskolen.

Kommunen eller regionen er i mange tilfælde arbejdsgiver, og det kan være en god idé at undersøge, om kommunen eller regionen betaler for meritpædagoguddannelsen. Der er i nogle kommuner fx oprettet et decideret meritspor, hvor der er afsat puljepenge til at uddanne flere pædagoger. Husk derfor at orientere dig lokalt, da der kan være midler at hente.

Den mest almindelige model for finansiering til uddannelsen er, at arbejdsgiver, fx kommune eller region, betaler. Der er dog også en række muligheder for at søge økonomisk støtte til dele af eller hele uddannelsen.

Muligheder for økonomisk støtte til meritpædagoguddannelsen

Den Kommunale Kompetencefond 

Der er mulighed for at søge tilskud til kursusudgifter mm. gennem Den Kommunale Kompetencefond, som er finansieret af overenskomstmidler. Det kan i nogle tilfælde ske gennem den særlige pulje “Ufaglært til Faglært”, hvor en større del af udgifterne finansieres.

Gennem kompetencefonden kan kommunalt ansatte omsorgs- og pædagogmedhjælpere søge om økonomisk støtte til dele af eller hele meritpædagoguddannelsen. Der gives støtte til uddannelsesudgifter, transport og materialer. Hvis det sker gennem den særlige pulje, er der ingen øvre grænse for støttebeløbet, og du kan søge om støtte til hele uddannelsen på en gang. Hvis du søger på den “normale” ordning, kan du få dækket 80 procent af uddannelsesudgiften, og du kan søge for 1-2 semestre ad gangen.

Kriterier for at kunne søge puljen:

 • Du skal være ansat på en af Socialpædagogernes overenskomster
 • Du skal være fyldt 25 år og have minimum fem års erhvervserfaring

Din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant (TR) skal underskrive ansøgningen.

Den Regionale Kompetencefond 

Arbejder du på det regionale område, så kan du søge om støtte til meritpædagoguddannelsen hos Den Regionale Kompetencefond. Du kan maksimalt søge om 30.000 kr. årligt, og du kan kun søge om støtte til 1-2 semestre ad gangen. Du kan løbende søge finansiering til uddannelsen.

Både din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant (TR) skal underskrive ansøgningen.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du vælger at uddanne dig til meritpædagog. SVU er en uddannelsesstøtte, den studerende har mulighed for at modtage på uddannelsens første år, hvor der studeres på fuld tid. På uddannelsens andet og tredje år er der mulighed for deltidsarbejde ved siden af studiet.

Har du spørgsmål om SVU til en videregående uddannelse, så anbefaler vi, at du kontakter en vilkårlig SVU-administrator fra en af professionshøjskolerne

Det skal du vide som leder

Det kan for dig som leder skabe udfordringer i den daglige løsning af kerneopgaven på et socialpædagogisk tilbud at sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse. Flere og flere socialpædagogiske tilbud styrker dog lige præcis fokus på efter- og videreuddannelse, da prioritering af dette styrker både kvaliteten på tilbuddet og rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, hvilket er en fordel, da mange socialpædagogiske arbejdspladser oplever rekrutterings – og fastholdelsesudfordringer.

Som led i indsatsen for at styrke fagligheden er meritpædagoguddannelsen en rigtig god løsning for den gruppe af medarbejdere, som ikke er uddannede socialpædagoger.

Her er der en række af de positive effekter det har at uddanne sine medarbejdere:  

 • Øget faglighed på arbejdspladsen skaber øget kvalitet for arbejdspladsen og borgerne
 • Højnet uddannelsesniveau på arbejdspladsen har en positiv effekt på medarbejdertrivslen
 • Arbejdspladsen bliver mere attraktiv i forhold til rekruttering og fastholdelse
 • Høj faglighed har positiv indflydelse på arbejdsmiljøet og sygefraværet

Som leder kan du gå i dialog med din medarbejder, om hvilken specialisering og valgfag, der skal ønskes på merituddannelsen, så uddannelsen får størst gavn for arbejdspladsen.

Når en medarbejder skal læse meritpædagoguddannelsen, er der forskellige muligheder for refusion og støtte til dækning af udgifterne. Fx kan Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond i mange tilfælde dække selve kursusudgiften.

På den normale meritpædagoguddannelse læser den studerende fuldtid det første år, hvorefter der kan arbejdes op til 20 timer ved siden af studiet. Dog er der mange forskellige variationer på de forskellige professionshøjskoler, hvor uddannelsen nogle steder, forlænges, kan læses på deltid hele uddannelsen, eller hvor nogle elementer er netbaserede. Spørg om mulighederne på din lokale professionshøjskole.

Den studerende kan ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på uddannelsens første år, hvor der studeres på fuld tid.

Der findes desuden muligheder for at opnå tilskud til uddannelsen gennem statslige puljer (bl.a. pulje til kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner på børneområdet), ligesom nogle kommuner/regioner har oprettet særlige veje til merituddannelse. Man skal derfor orientere sig lokalt, da der kan være muligheder for hjælp til at finansiere uddannelsen.

Kommunen kan repræsentere en vigtig medspiller i at udvikle eller oprette meritpædagoguddannelsen i deres område. Der ses flere tilfælde hvor kommunen, professionshøjskolen og fagforeningen har indgået et samarbejde, hvor de videreudvikler eller opretter en meritpædagoguddannelse.

Uddannelsessteder

Meritpædagoguddannelsen tilbydes af professionshøjskoler rundt om i landet. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider, da der kan være små variationer i fx opbygning, finansiering mv.

Bliv medlem