Gå til indhold

Generelt

Som plejefamilie/aflastningsfamilie har du samme rettigheder som alle andre lønmodtagere med hensyn til medlemskab og udbetaling af ydelser fra en a-kasse. Det betyder, at du normalt kan få dagpenge eller efterløn fra a-kassen, når ansættelsesforholdet opfylder følgende betingelser:

 • At der foreligger en aftale mellem den anbringende kommune og dig
 • At aftalen indeholder et opsigelsesvarsel
 • At lønnen (plejevederlagene) er skattepligtig indkomst
 • At du i øvrigt er omfattet af vilkår som kendetegner lønmodtagerarbejde, f.eks. at du er omfattet af ferieloven.

Dagpengeret

For at være berettiget til dagpenge skal du opfylde et krav om mindst 1 års medlemskab af a-kassen. Konkret optjenes dagpengeret på to forskellige måder. Nemlig via et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav (se nedenfor). Det er kun løn/ arbejde i en medlemsperiode, der tæller med, når a-kassen skal afgøre, om du er berettiget til dagpenge.

Indkomstkrav

Hvis du ikke tidligere har fået dagpenge - eller hvis din dagpengeret er forældet - skal du opfylde et indkomstkrav. For at være berettiget til dagpenge skal du inden for de seneste 3 år have haft en indkomst på mindst 263.232 kr. som fuldtidsforsikret og 175.488 kr. som deltidsforsikret (2024 niveau). Perioden på 3 år kan forlænges, hvis du har været syg eller på barsel.

Du kan dog højst medregne 21.936 kr. (14.624 kr. hvis du er deltidsforsikret) pr. måned. Det betyder, at du ikke kan optjene ret til dagpenge på kortere tid end 1 år. Du kan godt tælle indtægten med, selvom den er under 21.936/14.624 kr. i en måned. Det betyder blot, at det vil tage mere end 1 år at optjene ret til dagpenge.

Indkomst er både A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Du kan opfylde indkomstkravet på baggrund af lønindkomst alene, men du kan også kombinere det med eksempelvis overskud fra selvstændig virksomhed.

Hvis du bliver aflønnet med mindst 5 vederlag (24.453 kr. pr. måned), kan indkomstkravet således opfyldes efter 12 måneders arbejde. Får du et mindre antal vederlag, tager det tilsvarende længere tid, før indkomstkravet er opfyldt.

Beskæftigelseskrav

Hvis du har en gyldig dagpengeret fra en tidligere ledighedsperiode, kan du generhverve en ny dagpengeret ved at arbejde 1.924 timer inden for 3 år som fuldtidsforsikret eller 1.258 timer som deltidsforsikret. Igen kan perioden på 3 år forlænges, hvis du har været syg eller på barsel.

Plejefamilier har i sagens natur ikke en fast defineret arbejdstid. I relation til arbejdsløshedsforsikringslovens bestemmelser kaldes den type arbejde for ukontrollabelt arbejde.

Ved ukontrollabelt arbejde skal a-kassen finde antallet af løntimer ved at dividere lønnen (vederlagene) med en fast omregningsfaktor, som i 2024 udgør 136,81 kr. Uanset antallet af vederlag kan a-kassen dog højst medregne, hvad der svarer til omregnede 160,33 timer pr. måned.

Beskæftigelseskravet kan derfor opfyldes ved 12 måneders arbejde, hvis du er aflønnet med mindst 5 vederlag (24.453 kr. / 136,81 = 178,74 timer – dog regnes der højst 160,33 timer med pr. måned).

Omregningsfaktoren fastsættes hvert år pr. den 1. januar af Beskæftigelsesministeriet, og gælder således alle a-kasser og alle faggrupper.

Virksomhedsskatteloven

Hvis du i forbindelse med arbejdet som plejefamilie eller aflastningsfamilie benytter dig af virksomhedsskatteloven, bliver arbejdet betragtet som selvstændig virksomhed. I så fald vil du være omfattet af a-kassereglerne for selvstændige erhvervsdrivende. Disse afviger væsentligt fra de regler, som gælder for lønmodtagere. Kontakt derfor altid a-kassen, hvis du overvejer at bruge virksomhedsskatteloven i dit arbejde som familieplejer.

Beregning af dagpengesats

Vi skal beregne din dagpengesats på baggrund af dine 12 bedste lønmåneder inden for de seneste 2 år. Du vil få udbetalt dagpenge med den højeste sats, hvis du har haft en gennemsnitlig lønindkomst på mindst 24.589 kr. pr. måned. Med andre ord vil du få udbetalt maksimale dagpenge, som udgør 20.359 kr. pr. måned (13.573 kr. som deltidsforsikret) i 2024, hvis du i mindst 12 måneder er blevet aflønnet med 6 vederlag eller mere. Har du haft en mindre indkomst, vil dine dagpenge udgøre 90% af din hidtidige lønindkomst.

Som plejefamilie skal du være opmærksom på, at det kun er egentlige lønandele, som indgår i beregningen. Hverken de omkostningsdækkende ydelser eller dækning af engangsudgifter kan regnes med ved beregning af en sats.

Du finder altid de aktuelle satser her

Du kan være berettiget til en forhøjet dagpengesats de første 3 måneder. Den maksimale forhøjelse er på 3.840 kr. (2.560 kr. hvis deltidsforsikret). Det gælder kun, hvis du opfylder en række betingelser. Det kan du læse mere om her.

Beregning af efterlønssats

Som udgangspunkt udbetaler a-kassen efterløn med en fast sats på 91% af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 18.527 kr. (12.351 kr. hvis deltidsforsikret) pr. måned i 2024.

Du kan dog få en højere sats, hvis du fortsætter med at arbejde, når du har fået dit efterlønsbevis. Der gælder forskellige krav alt efter, hvornår du er født. Det kan du læser mere om her.

Supplerende dagpenge

Hvis du i en ledighedsperiode arbejder som plejefamilie eller aflastningsfamilie, kan du måske få udbetalt supplerende dagpenge. Det afgørende er, om du kan stå til rådighed for (det øvrige) arbejdsmarkedet, herunder overtage andet arbejde med dags varsel. Som udgangspunkt skal du derfor:

 • Have en underskrevet frigørelsesattest, hvor din arbejdsgiver giver afkald på opsigelsesvarslet
 • Være tilmeldt jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Være aktivt jobsøgende i tilstrækkeligt omfang

Både plejefamilier og aflastningsfamilier har som altovervejende udgangspunkt et opsigelsesvarsel over for den anbringende myndighed. Og kommunerne vil sjældent udstede en frigørelsesattest, som giver mulighed for, at du kan fratræde uden varsel.

Derfor kan du oftest alene få supplerende dagpenge, hvis plejebarnet (eller barnet i aflastning) på ingen måde er til hinder for, at du kan påtage dig andet arbejde på fuld tid. Det vil jo ofte være tilfældet, hvis det anbragte barn på mange måder indgår som familiens evt. egne børn. Her tænkes på, at du har pasning til barnet fx i form af skole og fritidsordning eller børnehave. Det er også et krav, at der ikke er aftalt særlige vilkår i plejekontrakten om, at du fx kun må påtage dig deltidsarbejde ved siden af dit arbejde som familiepleje.

Hvis du har deltidsarbejde, skal a-kassen modregne timerne i dine dagpenge. Det sker ved, at dine vederlag omregnes med en omregningsfaktor, som i 2024 udgør 277,76 kr. Får du fx 2 vederlag, skal a-kassen modregne 35,21 timer (9.781 / 277,76 kr.) pr. måned.

Vær opmærksom på, at du kun kan få udbetalt supplerende dagpenge, hvis der sker udbetaling for mindst 14,8 timer pr. måned.

Supplerende efterløn

Du kan få udbetalt supplerende efterløn, hvis du har arbejde som plejefamilie eller aflastningsfamilie i din efterlønsperiode. Det er underordnet, om du har et opsigelsesvarsel eller ej. Det skyldes, at du som efterlønner ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

A-kassen skal modregne arbejdet i din efterløn. Det sker ved, at dine vederlag omregnes med en omregningsfaktor, som i 2024 udgør 277,76 kr. Får du fx 2 vederlag, skal a-kassen modregne 35,21 timer (9.781 / 277,76 kr.) pr. måned.

Vær opmærksom på, at du kun kan få udbetalt supplerende dagpenge, hvis der sker udbetaling for mindst 14,8 timer pr. måned. Får du et såkaldt lempet fradrag, kan du kun få supplerende efterløn, hvis du har mindst 32,33 timers efterløn til udbetaling. Læs mere om lempet fradrag her.

Lønforsikring til ledige familieplejere

Du har ret til udbetaling af Socialpædagogernes Lønforsikring, hvis du har:

 • Været medlem af Socialpædagogerne og a-kassen mindst 1 år.
 • Haft mindst 12 måneders arbejde i medlemsperioden.
 • Tjent en løn på mindst 25.365 kr. om måneden.
 • Ikke får karantæne i forbindelse med et arbejdsoprør.

Socialpædagogernes Lønforsikring sikrer dig sammen med dagpengene 80 % af din hidtidige løn. Hvis du har været aflønnet med fx 8 vederlag (39.126 kr.) får du alt i alt 31.301 kr. Nemlig dagpenge med 20.359 kr. og lønforsikring med 10.942 kr. Beregningen i dette eksempel gælder kun, hvis du har en dagpengeret fra 1. januar 2024 eller senere. Har du en tidligere dagpengeret, kan du kontakte a-kassen for nærmere vejledning om udbetaling af lønforsikring.

Det er dine samlede vederlag, vi tager med i beregningen. Du kan derfor godt have flere forskellige kontrakter, der fastsætter din aftale om fx plejevederlagets størrelse pr. plejebarn. Har du været lønnet med mindre end 5 vederlag eller derunder – og ikke haft anden lønindkomst – kan du desværre ikke få udbetalt lønforsikring. Det skyldes, at dagpengene allerede dækker 90 % af din hidtidige løn, og reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven hindrer en højere dækning.

Kontakt a-kassen

I afsnittet om a-kasse forhold har vi kun beskrevet de generelle regler. Andre forhold kan have betydning for dine rettigheder og for udbetaling af ydelser. Vi anbefaler derfor, at du kontakter a-kassen, hvis du får behov for konkret vejledning om din ret til dagpenge, lønsikring eller efterløn.

Du kan finde mere information om A-kassen her 

For at læse mere om rollen som plejefamilie, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Plejefamiliernes håndbog

For at læse mere om rollen som plejefamilie, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse.

Find håndbogen her
Bliv medlem