Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Efterløn og arbejde

Du kan sagtens arbejde, samtidig med at du modtager efterløn. Herunder kan du læse om de regler, der gælder for dig, der har lønnet eller ulønnet arbejde samtidig med efterlønnen.

Arbejde fradrages i udbetalingen

Arbejder du, samtidig med at du modtager efterløn, skal dine arbejdstimer fradrages i udbetalingen af efterløn. Fradraget sker time for time i månedens udbetalingen af efterløn. 

Eksempel:

Du modtager efterløn, men har i en måned 45 timers arbejde. Du får derfor udbetalt efterløn for 115,33 timer (160,33 - 45).

Arbejder du mere end 145,5 timer i en måned, kan du ikke få udbetalt efterløn. Det kaldes mindsteudbetalingsreglen og betyder, at du kun kan få udbetalt efterløn, hvis udbetalingen for måneden er højere end 14,8 timer (12 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Får du ikke løn for et fast antal arbejdstimer, er dit arbejde ukontrollabelt. I det tilfælde sker fradraget ved, at din indtægt for måneden omregnes med omregningssatsen (277,76 kr. i 2024).

Lempet fradrag

Hvis du har en timeløn på under omregningssatsen (277,76 i 2024), vil du få et lempeligere fradrag for de første 43.628 kr. (2024-niveau). Indtægten vil blive omregnet med omregningssatsen, og fradraget vil ske for de omregnede timer.

Hvis du modtager efterløn med lempet fradrag, skal du dog være opmærksom på, at mindsteudbetalingsreglen er lavere end normalt. Det betyder, at du i måneder, hvor du gør brug af det lempede fradrag, ikke kan få udbetalt efterløn, hvis din faktiske arbejdstid i måneden overstiger 128 timer (104 timer for deltidsforsikrede).

Hvis du arbejder i sundhedsvæsenet

Normalt skal alt arbejde modregnes i efterlønnen. Men nu kan du frem til den 31. december 2024 yde en ekstra indsats inden for sundhedsvæsenet, uden at det påvirker din efterløn.

Lovforslaget trådte i kraft 1. juli 2023, men har virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Du skal arbejde i sundhedsvæsenet

Ordningen gælder for dit arbejde inden for det private og offentlige sundhedsvæsen, herunder:

  • Offentlige sygehuse
  • Privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg
  • Den kommunale sundheds- og ældrepleje
  • Praksissektoren (speciallæger, alment praktiserende læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter, tandplejere mv.)

Arbejder du i sundhedsvæsenet, kan du være fritaget for fradrag, både hvis du arbejder inden for psykiatrien og somatikken (kropslig behandling), og det gælder, uanset hvilken funktion du har i dit arbejde.

Er du ansat den 1. januar 2023 eller senere?

Hvis du er overgået til efterløn og herefter ansættes i et ansættelsesforhold 1. januar 2023 eller senere, kan du fritages for fradrag i efterlønnen i både 2023 og 2024, hvis det er arbejde i sundhedsvæsenet.

Det er et krav, at du var overgået til efterløn senest, da du begyndte i din ansættelse.

For at du kan blive fritaget for fradrag, skal vi bruge en erklæring fra din arbejdsgiver. Her skal arbejdsgiveren dels oplyse, hvornår du blev ansat, dels erklære, at det er arbejde inden for sundhedsvæsenet. Du kan finde erklæringen på borger.dk: Lønarbejde og andre indtægter når du er på efterløn (borger.dk)

Er du ansat før 1. januar 2023?

Er du overgået til efterløn og ansat før 1. januar 2023, kan du alene undgå fradrag for merarbejde i din efterløn. Det gælder hele 2023 og 2024.

Der er tale om merarbejde, når det er arbejdstimer, som du udfører ud over det aftalte timetal, som gælder i din ansættelse. Er der ikke på forhånd en fast aftale om din arbejdstid/en fast timenorm, skal vi fradrage alle timer i efterlønsudbetalingen.

Din arbejdsgiver skal erklære, at der er tale om merarbejde, og at du arbejder inden for sundhedsvæsenet. Du kan finde erklæringen på borger.dk: Lønarbejde og andre indtægter når du er på efterløn (borger.dk)

Når du udfylder efterlønskort

Du skal løbende oplyse om alle dine løntimer fra arbejdet – også selvom vi ikke skal fradrage timerne i din udbetaling af efterløn.

Frivilligt arbejde

Du kan udføre frivilligt arbejde, samtidig med at du modtager efterløn. I nogle tilfælde har det frivillige arbejde betydning for din efterløn. Kontakt os derfor altid, inden du starter med at arbejde frivilligt.

Du kan læse mere om de forskellige former på siden Frivilligt arbejde som ledig

Selvstændig virksomhed

Du kan i nogle tilfælde få lov til at drive selvstændig virksomhed, samtidig med at du får udbetalt efterløn. Det er dog en betingelse, at Socialpædagogernes a-kasse godkender det, inden du starter. Kontakt os derfor i god tid, hvis du går med tanker om at starte selvstændig virksomhed. 

Ferie

Når du er på efterløn, kan du få udbetalt ferie, som du har optjent hos en arbejdsgiver. Du kan ikke modtage efterløn for de dage, hvor du får udbetalt feriepenge. Vi modregner feriepengene i din udbetaling af efterløn pr. dag. Husk at give os besked, hvis du holder ferie, når du er på efterløn.

Bliv medlem