Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vold og trusler

Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler må aldrig blive et vilkår i det socialpædagogiske arbejde. Selv om socialpædagoger arbejder med mennesker, som kan være udadreagerende og uforudsigelige, er det uacceptabelt, at ansatte bliver udsat for vold, mens de passer deres arbejde.

Indsatsen med forebyggelse af vold og trusler består af flere elementer. Det handler om arbejdsplanlægning, organisering af arbejdet, medarbejdernes kompetencer, fysiske rammer, borgerinddragelse og ressourcer. Det handler også om korrekt visitering af borgere og så handler det ikke mindst om faglighed.

I kan finde inspiration til at arbejde fagligt med det voldsforebyggende arbejde her. 

Redskabet Metoder mod vold er resultatet af et overenskomstprojekt, som Socialpædagogerne har lavet sammen med KL og andre faglige organisationer.

I kan også finde inspiration i Socialstyrelsens nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Frem til og med 2020 er der også mulighed for at ansøge Socialstyrelsen om et indsatsforløb, der skal understøtte Jeres arbejdsplads med forebyggelse af vold.

Risikovurderinger og ulykkesanalyser

Et andet konkret redskab, der kan forebygge volden, er at arbejde med risikovurderinger. Risikovurdering handler både om at sikre de ansatte et trygt og sikkert arbejdsmiljø og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne.

Socialt Udviklingscenter har udgivet et temahæfte om risikovurderinger. Hæftet har i særlig grad fokus på, hvordan medarbejderne kan inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde gennem dialog og redskaber, der tager afsæt i tryghed, mestring og selvindsigt.

Hæftet præsenterer nogle af de mest anvendte redskaber til risikovurdering og giver eksempler på, hvordan sociale tilbud bruger dem i praksis. 

Læs mere: Risiko, tryghed og trivsel - forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering

Et andet konkret redskab er ulykkesanalyser. Det handler om at stille spørgsmålet "hvorfor" igen og igen, hvis man vil lave en rigtig god ulykkesanalyse. Det er nemlig essentielt at vide, hvad der er af bagvedliggende årsager, hvis man vil skabe virkelige forandringer. Her kan du få indsigt i, hvordan man kommer bag om ulykken og på den baggrund kan forebygge den næste.

Læs mere: Undgå ulykker

Brugerinddragelse

Mange sociale bo- og dagtilbud har gode erfaringer med at inddrage borgerne og pårørende i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. I temahæftet fortæller 11 arbejdspladser om, hvordan de arbejder med det. De griber det forskelligt an, men en fælles erfaring er, at når borgerne mærker, at de bliver hørt, anerkendt og inddraget, opstår der færre konflikter og mindre vold. Læs mere: Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren