Gå til indhold

Vold og trusler

Vold og trusler på arbejdspladsen skal forebygges, så det er trygt og sikkert at gå på arbejde som socialpædagog. Nøglen er tilstrækkelige ressourcer, høj faglighed og klare retningslinjer.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Indsatsen for at forebygge vold og trusler består af flere elementer

Det handler om planlægning og organisering af arbejdet, medarbejdernes kompetencer, fysiske rammer, borgerinddragelse og ressourcer. Det handler også om korrekt visitering af borgere, og så handler det ikke mindst om faglighed.

Faglighed og systematik er nøglen til forebyggelse

Et afgørende middel til forebyggelse af vold og trusler er høj faglighed og en systematisk, metodisk tilgang til det socialpædagogiske arbejde. Derfor har Socialpædagogerne sammen med KL og andre faglige organisationer iværksat overenskomstprojektet Metoder mod vold, som samler viden og inspiration om, hvordan forskellige metodiske tilgange kan anvendes i praksis til at forebygge vold og trusler.

Læs mere om projektet Metoder mod vold

Faste og klare retningslinjer for forebyggelse og håndtering af vold og trusler spiller også en vigtig rolle. Du kan finde inspiration til arbejdet med retningslinjer i Socialstyrelsens nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse eller i Arbejdstilsynets vejledning om vold

Risikovurderinger og ulykkesanalyser

Et andet konkret redskab til forebyggelse er arbejdet med risikovurderinger. Risikovurdering handler både om at sikre de ansatte et trygt og sikkert arbejdsmiljø – og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne.

Socialt Udviklingscenter har udgivet et temahæfte om risikovurderinger. Hæftet har særligt fokus på, hvordan medarbejderne kan inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde – gennem dialog og redskaber, der tager afsæt i tryghed, mestring og selvindsigt. Hæftet præsenterer nogle af de mest anvendte redskaber til risikovurdering og giver eksempler på, hvordan sociale tilbud bruger dem i praksis.

Læs mere i hæftet Risiko, tryghed og trivsel – forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering

Et andet konkret redskab er ulykkesanalyser. Med en god ulykkesanalyse kan man undersøge og forstå de bagvedliggende årsager til volden og truslerne, for at skabe virkelig forandring. På arbejdsmiljøweb kan du finde en temaside om ulykkesanalyser, hvor du kan få indsigt i, hvordan man kommer bag om ulykken og på den baggrund kan forebygge den næste.

Brugerinddragelse

Mange sociale bo- og dagtilbud har gode erfaringer med at inddrage borgerne og pårørende i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. I temahæftet Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren fra Socialt Udviklingscenter fortæller 11 arbejdspladser om, hvordan de arbejder med det. De griber det forskelligt an, men en fælles erfaring er, at når borgerne mærker, at de bliver hørt, anerkendt og inddraget, opstår der færre konflikter og mindre vold.

Dialogspørgsmål til arbejdet med forebyggelse af vold og trusler

I forbindelse med Socialpædagogernes arbejdsmiljøkonference i 2022 blev der afholdt en workshop om vold og trusler i det socialpædagogiske arbejde. På workshoppen arbejdede deltagerne med dialog- og refleksionsspørgsmål om fem temaer inden for emnet forebyggelse af vold og trusler.

Efter konferencen er materialet blevet bearbejdet til et dialogværktøj med fem temaark, der kan bruges til at åbne samtalen om forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladsen. Til hvert tema hører en række dialogspørgsmål, som kan føre samtalen igennem de vigtigste emner samt links til inspirationsmateriale om temaet.

Bliv medlem