Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø handler om de påvirkninger, vi møder på arbejdspladsen, som har betydning for vores trivsel og helbred

Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes trivsel og udvikling, og for hele arbejdspladsens kvalitet. 

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan føre til udvikling, engagement, arbejdsglæde, trivsel og kvalitet. Et belastende psykisk arbejdsmiljø kan føre til stress, dårligt samarbejde, højt sygefravær, personalegennemtræk og dårlig kvalitet.

Et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø er bl.a. kendetegnet ved, at:

  • Der er balance mellem krav i arbejdet og ressourcer.
  • Den enkelte har indflydelse på eget arbejde, f.eks. på pædagogiske metoder og tilrettelæggelse af arbejdstid.
  • Arbejdet giver mening og har værdi for den enkelte, der kan se sig selv bidrage til at opfylde arbejdspladsens mål og visioner.
  • Arbejdet er forudsigeligt, således at relevante informationer gives på det rigtige tidspunkt for at undgå uvished og utryghed.
  • Der er faglig og social støtte fra både kolleger og ledere.
  • Der gives belønning, f.eks. ros, anseelse, anerkendelse, løn eller mulighed for udvikling/læring i jobbet i form af uddannelse og nye opgaver.

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd

Faglighed og godt arbejdsmiljø er hinandens forudsætninger. Det er Socialpædagogernes udgangspunkt for indsatsen omkring arbejdsmiljø.

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at fagligheden kan udfolde sig til gavn for mennesker med behov for hjælp og støtte. Og en stærk faglighed bidrager væsentligt til et godt arbejdsmiljø på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab

Stress er et arbejdsmiljøproblem, der skal tages alvorligt: Hver syvende dansker angiver i en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at de ofte føler sig stressede. Derfor er det vigtigt at få fokus på, hvordan man på arbejdspladsen kan forebygge langvarig, skadelig stress.

Mange arbejdspladser arbejder med at forebygge stress i forbindelse med arbejdsforhold, der kan give stress, fx nye opgaver, forandringer og øget arbejdspres. Men forskning viser, at det også er vigtigt at se på, hvad der reelt stresser den enkelte. Det er nemlig ikke nødvendigvis arbejdsforholdene i sig selv, der giver stress. Den enkeltes oplevelse og tolkning af situationen har stor betydning for, om han eller hun føler sig stresset. Det er altså samspillet mellem de konkrete forhold og den enkeltes tolkning af en situation, der er afgørende for, om en konkret situation udløser en stressreaktion. Men uanset hvad der udløser stress hos den enkelte medarbejder, skal problemet takles i fællesskab på arbejdspladsen. Hvordan I gør det, kan du læse mere om på hjemmesiden: fra stress og trivsel

Sæt fokus på restitution og pauser i arbejdet. Det er vigtigt at lade op i løbet af arbejdsdagen og mellem arbejdsdagene. I finder en vejledning til materialer om restitution og pauser her.

Mobning på arbejdspladsen

Et generelt godt psykisk arbejdsmiljø er det bedste værn mod mobning. Hvis I vil give mobning svære betingelser, er det derfor vigtigt at arbejde for realistiske krav, en retfærdig arbejdsdeling og en god omgangstone.

Mobning har meget alvorlige konsekvenser især for den mobbede, men også for kollegerne og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt at forebygge mobning og tage fat om personkonflikter og dårlig omgangstone, inden det udvikler sig til mobning.

Læs mere og find gode redskaber til at forebygge mobning på: et sundt arbejdsliv.dk

Uønsket seksuel opmærksomhed

Vi ved fra forskningsundersøgelser, at der er en del medarbejdere fra social- og sundhedsområdet, der udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed fra borgerne. Det kan have store konsekvenser for den enkelte medarbejder, som er udsat for krænkende adfærd. Derfor skal der forebygges. 

En guide til social- og sundhedsområdet åbner for tabuerne om borgernes seksuelle adfærd. Guiden skal hjælpe medarbejderne med at sætte grænser i forhold til borgerne og tage den vanskelige snak med kollegaer og pårørende.

Guiden består af forslag til øvelser, man kan lave på arbejdspladsen, dilemmakort til at starte en diskussion og konkrete eksempler på, hvordan fem arbejdspladser har løst deres problemer med uønsket seksuel opmærksomhed.

Guiden findes her.

Der er også ansatte som udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed fra kolleger og/eller ledere. Det har store konsekvenser for den medarbejder eller leder, som udsættes for seksuel krænkende adfærd. Vejen til forebyggelse af seksuel krænkende adfærd på arbejdspladsen starter med dialog. Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har udviklet forskellige materialer, som kan hjælpe processen i gang.

Du kan blandt andet finde materialet på Branchefællesskabets hjemmeside. Her er samlet en række konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen. Her finder du også  inspirationshæftet fra BFA: ”Forebyg og håndtér: Krænkende handlinger af seksuel karakter".

Social kapital

Hvad er social kapital?

Arbejdspladsens sociale kapital er de sociale og faglige relationer, vi udvikler, når vi løser vores arbejdsopgaver sammen. Det gælder både relationerne mellem ledere og medarbejdere - og mellem medarbejdere og ledere indbyrdes.

I jo højere grad disse relationer er båret af:

- Tillid
- Retfærdighed
- Samarbejdsevne

... des højere er den sociale kapital på arbejdspladsen. Det hedder kapital, fordi det er en ressource som kan opbygges - men også nedbrydes.

Her kan du finde viden og redskaber om social kapital.

Forandringer på arbejdspladsen

Forandringer kan fx være omstrukturering, flytning eller fusion, men det kan også være indførelsen af nye systemer eller tekniske hjælpemidler.  Det er vigtigt, at forandringsprocesser ledes på en måde, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel. Med kommunikation, involvering og støtte kan i samarbejde om at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer i virksomheden. Forandringerne kan have konsekvenser både for det psykosociale arbejdsmiljø, for de enkelte medarbejdere og for organisationen som helhed. Konsekvenserne kan være både positive og negative.

Redskab til den gode forandringsproces

Psykisk Arbejdsmiljø

Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler i denne publikation deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen af arbejdsmiljøet, og hvordan de får APV-arbejdet godt integreret i deres øvrige udviklingsaktiviteter: Psykisk APV+