Gå til indhold

Selvstændig virksomhed og andre aktiviteter

Der findes forskellige aktiviteter i dagpengesystemet. Dine rettigheder afhænger af, hvordan din aktivitet defineres.

Aktiviteten er afgørende

Dine aktiviteter afgør, om du driver selvstændig virksomhed eller ej. Der findes følgende definitioner i dagpengesystemet:

 • Lønmodtagerarbejde
 • Selvstændig virksomhed
 • Fritidsbeskæftigelse
 • Formueforvaltning

Uden for falder aktiviteter, som er ren hobby, dvs. aktiviteter uden erhvervsmæssig aktivitet. 

Aktiviteter kan skifte definition både før og under ledighed. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked, hvis der sker ændringer, da det kan have betydning for din ret til dagpenge. 

Du kan læse om lønmodtagerarbejde under Betingelser for ret til dagpenge og Arbejde under ledighed 

Herunder kan du læse om Selvstændig virksomhed, Fritidsbeskæftigelse og Formueforvaltning.

Selvstændig virksomhed?

En aktivitet anses for at være selvstændig virksomhed, hvis formålet er at få et økonomisk udbytte, og du har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten.

Derudover skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt:

 • Aktiviteten skal være registreret med et CVR-nr. eller et SE-nr., eller aktiviteten skal have en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. (Hvis indkomsten beskattes som lønindkomst fra en aktivitet, der er registreret med et CVR-nr. eller SE-nr., er aktiviteten ikke selvstændig virksomhed, medmindre du er ansat i din egen virksomhed).  
 • Overskud eller underskud fra aktiviteten skal beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • Aktiviteten medfører, at du får løn udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvori du har afgørende indflydelse. 
  Du har afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie (herunder dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende) er indehavere af:
  - mindst 50 pct. af selskabskapitalen
  - mindst 50 pct. af selskabskapitalens stemmeværdi
  - en bestemmende andel af selskabets kapital eller
  - en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.
 • Aktiviteten er udført af dig som medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven.
 • Aktiviteten medfører, at du modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed.

Udgangspunktet er, at din selvstændige virksomhed er hovedbeskæftigelse. Konsekvensen af det er, at du skal ophøre for at få ret til dagpenge. 

Vi har også mulighed for at vurdere, at virksomheden er bibeskæftigelse, hvis du har lønarbejde af et bestemt omfang. Er der tale om bibeskæftigelse, kan vi godkende, at du kan modtage dagpenge samtidig med din virksomhed.

Vi kan anse virksomheden for at være bibeskæftigelse, hvis du opfylder følgende betingelser om lønarbejde på det tidspunkt, hvor du får ret til dagpenge:

 • Du har i gennemsnit som minimum arbejdet 80 timer som lønmodtager pr. måned i de seneste seks måneder forud for din ret til dagpenge
 • Du har som minimum arbejdet en time som lønmodtager i hver af de fem måneder ud af de seks 

Uddannelse tæller i den forbindelse som 160,33 timers lønarbejde pr. måned.

Starter du virksomhed i løbet af din dagpengeperiode, vil vi anse virksomhed for at være bibeskæftigelse. 

Har du drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du ophøre for at få udbetalt dagpenge. Du kan ophøre på følgende måder:

 • Ophørsbevis
 • Konkurs eller tvangsauktion
 • Bortforpagtning eller udlejning
 • Udtræden af en virksomhed med flere ejere
 • Udtræden af ægtefælles virksomhed
 • Omdannelse til formueforvaltning
 • Ophør på tro og love

Venteperiode

Når du er ophørt, kan du ikke modtage dagpenge i en venteperiode på tre uger efter ophøret (en uge ved konkurs eller tvangsauktion).

Maks. et ophør pr. dagpengeperiode

Du må kun ophøre med at drive selvstændig virksomhed én gang pr. dagpengeperiode. Ophører du mere end én gang, mister du retten til dagpenge.

Jobsøgningsperiode

Hvis du ophører med en selvstændig virksomhed, som har været drevet som hovedbeskæftigelse, må du ikke påbegynde en ny selvstændig virksomhed i en jobsøgningsperiode på seks måneder. Påbegynder du selvstændig virksomhed i jobsøgningsperioden, mister du retten til dagpenge i den resterende del af jobsøgningsperioden.

Du har mulighed for at arbejde i din selvstændige virksomhed samtidig med, at du modtager dagpenge. Det er en betingelse, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid, og at vi har godkendt, at du kan arbejde i virksomheden samtidig med, at du modtager dagpenge. 

Når du har selvstændig bibeskæftigelse, får du supplerende dagpenge på samme måde, som hvis du havde lønmodtagerarbejde på nedsat tid. 

De er de timer, du bruger på din virksomhed, der bliver fradraget i dine dagpenge.

Fritidsbeskæftigelse

En erhvervsmæssig aktivitet er fritidsbeskæftigelse, hvis den ikke kan anses for at være lønmodtagerarbejde, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Herudover anses følgende aktiviteter for at være fritidsbeskæftigelse:

 • Deltidslandbrug
  - Du skal have bopæl på landbruget
  - Du skal have drevet landbruget forud for ledigheden
  - Landbruget må ikke udvides under landbruget
  - Du må ikke have ansat arbejdskraft udover én ansat eller hjælp fra maskinstation
  - Du skal på tro og love erklære at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager
  - Du skal i gennemsnit have arbejdet mindst 130 timer pr. måned inden for seks måneder umiddelbart før din ledighed, eller du skal opfylde et indkomstkrav inden for det senest afsluttede indkomstår forud for din ledighed på mindst 228.348 kr. (2018), og hvor du ikke har modtaget dagpenge
 • Drift af én udlejningsejendom med op til ti lejemål, hvor det personlige arbejde er af mindre omfang 
 • Fredskov på højst fem hektar. Fredskoven skal ligge på din egen bopæl
 • Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, hvis dit arbejde herved er ubetydeligt
 • Biavl med højst 20 bistader

Fritidsbeskæftigelse skal fradrages i dine dagpenge, men er ikke omfattet af reglerne om supplerende dagpenge. Det betyder, at du kan have din fritidsbeskæftigelse i hele din dagpengeperiode. 

Fritidsbeskæftigelse giver ikke rettigheder efter loven. Det betyder, at du ikke kan bruge indtægter fra fritidsbeskæftigelse til at optjene dagpengeret eller til at få beregnet dagpengesats af.

Formueforvaltning

En erhvervsmæssig aktivitet kan anses for at være formueforvaltning, hvis den falder ind under én af følgende betingelser:

 • Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen
 • Du passivt ejer en virksomhed, og du ikke har personligt arbejde med virksomheden
 • Du ejer en bortforpagtet virksomhed
 • Du forvalter din egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer og lignende værdipapirer
 • Du kun i meget begrænset omfang (dvs. højst fem timer om måneden) har personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Indtægter fra formueforvaltning giver ikke rettigheder efter loven. Det betyder, at du ikke kan bruge formueforvaltning til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats.

Indtægterne fra formueforvaltning eller timerne, du bruger på formueforvaltning, bliver ikke modregnet i dine dagpenge, og du forbruger heller ikke af din ret til supplerende dagpenge.

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed?

Så kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6000 eller send en besked i MIT SL.

Bliv medlem