Gå til indhold

Valg af TR

Ved valg til TR er der nogle almindelige forudsætninger samt foreningsretlige regler der skal afholdes

Tilbage til Nordjylland

Valghandling

I grundlaget for valg af TR aftalt mellem KTO og Kommunernes Landsforening fremgår ikke nærmere bestemmelser om, hvorledes valghandlingen til TR skal foregå. Det er derfor op til den enkelte faglige organisation, i dette tilfælde Socialpædagogernes Landsforbund at fastlægge disse.

Socialpædagogerne udmønter disse bestemmelser i de enkelte kredse, og det er i den forbindelse vigtigt, at man ved valghandlingen overholder almindelige forudsætninger samt foreningsretlige regler. Det indebærer bl.a.:

 • At afstemninger efter ønske fra deltagere er hemmelig
 • At alle valgberettigede får lejlighed til at deltage og til at opstille kandidater
 • At alle opstillede kandidater får lige muligheder for at præsentere deres synspunkter
 • At møde og andre aktiviteter i tilknytning til valghandlingen gennem udsendt dagsorden, opslag og lignende bekendtgøres på en sådan måde, at alle kan forudse, at der skal foretages valg og er bekendt med betingelserne.

 Socialpædagogerne Nordjylland har følgende beslutninger fra april 2014:

 1. Den politiske ansvarlige i kredsen kontaktes forud for valghandling med henblik på at deltage under valget for at sikre, at kandidater bliver gjort bekendt med kredsens forventninger, krav og støtte til funktionen som tillidsrepræsentant.
 2. Alle lønnede ansatte under de overenskomster, TR dækker, har ret til at deltage og afgive stemme under valget, herunder også studerende og ansatte i henhold til det sociale kapitel. Medarbejdere i tidsbegrænset vikariater er stemmeberettigede.
 3. Medarbejdere på lønnet orlov er stemmeberettigede.
 4. Ledere er stemmeberettigede, men ikke valgbare, dog undtaget de ledere, der er omfattet af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne
 5. Medlemmer af Socialpædagogerne, der som udgangspunkt har været tilknyttet arbejdspladsen i mindst 6 måneder er valgbare.
 6. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
 7. Ved kampvalg gennemføres skriftlig afstemning
 8. Indkaldelse til og afvikling af valgmøde, hvor valghandlingen skal foregå, skal enten foretages af en TR indenfor det pågældende ledelsesområde eller af kredskontoret. Varsling af mødet skal ske med mindst 14 dages varsel.
 9. Ordinært TR valg afholdes hvert andet år. Genvalg kan findes sted.
 10. Ekstraordinært valg kan afholdes, når mindst halvdelen af de ordinære medlemmer på arbejdsstedet fremsætter skriftligt begrundet begæring herom til kredsbestyrelsen med kopi til TR.

 

Socialpædagogerne Nordjylland har vedtaget følgende procedure ved TR valg (sept. 2016) og i forbindelse med Covid19 er vi begyndt at afprøve elektroniske valg ud fra procedure beskrivelse for elektroniske TR-valg (marts 2021).

Socialpædagogernes Hovedbestyrelses beslutning om Valg af tillidsrepræsentant og suppleant

Hovedbestyrelsen vedtog formål, valgbarhed og -periode m.m. i november 2019 vedr. valg af tillidsrepræsentant og suppleanter.

Se mere om valg og regler på forbundets side her. Her finder du også skema til registrering af dit valg.

Læs mere her
Bliv medlem