Gå til indhold
Tilbage til Midtjylland

Lønforhandlinger for ledere og mellemledere varetages af kredskontorets faglige afdeling med kredsformanden som ansvarlig. Ledersektionens bestyrelse beskæftiger sig ikke med enkeltmedlemmers lønforhold men medvirker udelukkende ved drøftelserne om generelle forhold vedr. lederløn.

De årlige lønforhandlinger indledes med en drøftelse i Ledersektionens bestyrelse med deltagelse af kredsformanden af, hvorledes kredsens generelle lederlønpolitik skal søges omsat i de kommende forhandlinger. Til brug for denne drøftelse indhenter kredsen forinden kommunernes og regionens lønpolitikker samt pr. mail eller brev ønsker og tilkendegivelser om de kommende forhandlinger vedr. kriterier o.l. fra de enkelte ledere.

Forhandlingerne med Region Midtjylland vil altid ske i samarbejde med kreds Østjylland.

Under forløbet af lønforhandlingerne sker der en løbende udveksling og afstemning af oplysninger og synspunkter mellem kredsen og ledersektionen om generelle forhold under hensyntagen til de praktiske muligheder for afholdelse af egentlige bestyrelsesmøder.

Når lønforhandlingerne er afsluttet, giver kredsen en generel orientering om forløbet og resultatet via hjemmesiden og via udsendelse til de enkelte ledere, hvis e-mailadresse er kredsen bekendt. Orienteringen skal indeholde oplysninger om forhandlingsforløbet, hvilke mål, der har været forfulgt fra både kredsen og arbejdsgiverne og om den afsatte pulje er nået.

Kredsen evaluerer endvidere sammen med ledersektionens bestyrelse de generelle resultater af forhandlingsforløbet, f.eks. om de ønskede mål er blevet forfulgt og nået i forhold til de kriterier, der indledningsvis blev opstillet for forhandlingerne. Resultatet af denne evaluering offentliggøres på hjemmesiden.

Det påhviler arbejdsgiveren at orientere den enkelte leder individuelt, men kredsen kan i særlige tilfælde af egen drift også kontakte enkeltmedlemmer for en orientering. Ethvert medlem kan altid ved at henvende sig til kredsen få en nærmere uddybning om forløbet af forhandlingen vedrørende sig selv, men det er arbejdsgiverens pligt at meddele baggrunden for resultatet.

Bliv medlem