Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Bortvisning

Bliver du bortvist, skal du straks kontakte din lokale kreds.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Bortvisning er … 

At blive bortvist betyder, at ansættelsesforholdet ophører uden varsel, og at du dermed mister din ret til et opsigelsesvarsel. Bortvisning kan finde sted, hvis du væsentligt har misligholdt dit ansættelsesforhold.

Hvad er væsentlig misligholdelse?

Det er ikke fastlagt i lovgivningen, hvad der kan anses som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det er derfor en konkret vurdering i hver enkelt sag. 

Generelt siger man, at væsentlig misligholdelse typisk foreligger, hvis du eksempelvis:

  • Uberettiget undlader at møde på arbejde på første arbejdsdag
  • Uberettiget udebliver fra dit arbejde
  • Har modtaget en advarsel, hvoraf det fremgår, at gentagelse af en handling medfører bortvisning, og du foretager handlingen igen
  • Begår tyveri fra arbejdspladsen
  • Udøver vold på arbejdspladsen
  • Udøver utilbørlig adfærd over for beboerne
  • Markant overtræder dine beføjelser
  • Begår alvorlige fejl

Hvis du bliver bortvist

Hvis du er offentligt ansat, skal du partshøres, før din arbejdsgiver kan træffe beslutning om at bortvise dig. Din arbejdsgiver skal i så fald give dig mulighed for at fremkomme med din version af, hvad der er sket. Du vil typisk få fem dage til at afgive et såkaldt partshøringssvar.

I partshøringsperioden er du stadig ansat. Du skal derfor få klarlagt, om du er fritaget for tjeneste i høringsperioden, eller om din arbejdsgiver ønsker, at du skal komme på arbejde.

Din kreds vil typisk anmode om en forhandling af bortvisningen. Hvis kredsen vurderer, at du godt kan afskediges (med opsigelsesvarsel) for din forseelse, men derimod ikke bortvises, fordi forseelsen ikke er så alvorlig, vil kredsen forsøge at få forhandlet løn i opsigelsesperioden hjem til dig. Hvis det er kredsens vurdering, at man heller ikke ville kunne afskedige dig, vil kredsen ud over løn i opsigelsesperioden også forlange at få en godtgørelse for usaglig afskedigelse til dig.

Hvis du bliver bortvist, er det vigtigt, at du melder dig ledig på jobcentret med det samme og kontakter a-kassen.

OBS

Bliver du bortvist

Kontakt straks din lokale kreds. Kredsen vurderer, om din arbejdsgiver har ret til at bortvise dig.

Hvis bortvisningen er uberettiget, vil forbundet straks kontakte arbejdsgiveren for at protestere og bl.a. rejse krav om et opsigelsesvarsel og eventuelt om godtgørelse for usaglig bortvisning.

Find din kreds
Bliv medlem