Gå til indhold

Resultater: Socialpædagoger i regioner

Overenskomstforhandlingerne om regionalt ansatte socialpædagogers løn og arbejdsvilkår de kommende to år er afsluttet. Her finder du alt, du skal vide om resultaterne, før du stemmer.

Fælles for det regionale område

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. over to år, som både indeholder generelle lønstigninger og midler til såkaldte organisationspuljer. Det er forventningen, at prisstigningerne generelt i samfundet vil være på 4,34 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle regionalt ansatte se frem til en reallønsfremgang.

Generelle lønstigninger
Der er afsat 6,53 pct. til generelle lønstigninger. Disse udmøntes over to år, og første lønstigning på 4 pct. kommer 1. april 2024.

Organisationsmidler
Ud af den samlede ramme på 8,8 pct. har Socialpædagogerne haft 2 pct. til vores egne overenskomster. Disse er brugt til en række forbedringer af løn, pension og andre emner, der er særligt tilpasset det socialpædagogiske arbejdsområde.

Lønløft fra trepartsaftalen
Oveni de generelle lønstigninger og organisationsmidlerne kommer lønløftet til socialpædagoger fra trepartsaftalen, som bliver udmøntet i OK24.

De fleste regionalt ansatte socialpædagoger er omfattet af dette lønløft, som betyder en samlet lønstigning på i gennemsnit 1.800 kr. om måneden for en socialpædagog inkl. pension, særlig feriegodtgørelse mm. Pengene indfases fra den 1. april 2024.

Som en del af trepartsaftalen blev der også afsat i gennemsnit 700 kr. om måneden til regionalt ansatte socialpædagoger, som arbejder på skæve tidspunkter.

Opsparing af frihed
Der bliver etableret en opsparingskonto for den enkelte med mulighed for opsparing til frihed i op til 15 dage (tre uger i alt). Opsparingen kan bestå af afspadsering fra over- og merarbejde samt 6. ferieuge. 

Særlig feriegodtgørelse
Den særlige feriegodtgørelse bliver forhøjet med 0,54 pct. pr. 1. maj 2024, og samtidig ophører udbetaling af løntillæg vedrørende store bededag.

Midler til efter- og videreuddannelse: Den Regionale Kompetencefond videreføres og tilføres ekstra midler.

Tryghedspuljen: Fortsat finansiering af Tryghedspuljen. Her kan medarbejdere, der er blevet afskediget pga. besparelser eller organisationsændringer, søge om midler til kompetenceudvikling, karriererådgivning mv.

Mere øremærket barsel: Fars/medmors øremærkede barsel med løn udvides med tre uger, således at faren/medmoren fremover har 10 ugers øremærket forældreorlov med løn.

Mere lønnet barsel til soloforældre: Forældre, hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen (soloforælder), får ret til 10 ugers ekstra orlov med løn.

Mere lønnet barsel til flerlingeforældre: Forældre med to eller flere børn ved samme fødsel (flerlingeforældre) får ret til 13 ugers ekstra orlov med løn til hver forælder.

Bedre vilkår for mødet med nyansatte: Det er aftalt, at tillidsrepræsentanterne har ret til at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. Et møde kan fx planlægges i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere

Den lokale TR-struktur: Der kan indgås aftaler om lokal TR-struktur, og hvis der er uenighed mellem TR og arbejdsgiver, kan der inddrages en mægler.

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø: Uddannelsen for ledere, TR og AMR i psykisk arbejdsmiljø videreføres.

Natarbejde: Natarbejde kan være forbundet med øget risiko for ulykker, graviditetskomplikationer, visse former for kræft og andre helbredsproblemer. Det er aftalt, at det er en fælles anbefaling, at arbejdet tilrettelægges med maksimalt tre nattjenester i træk. For gravide gælder dog, at det er aftalt, at arbejdsgiveren skal sørge for, at gravide højest må have én nattevagt om ugen. Samtidig skal der generelt være en øget opmærksomhed på helbredsundersøgelser som en del af det løbende arbejde med at sikre sikkerhed og sundhed for medarbejdere, der varetager natarbejde. 

Mulighed for midtvejsforhandling, hvis den private lønudvikling overrasker: Det er aftalt, at man genoptager overenskomstforhandlingerne i september 2025, hvis den lønudvikling på det private område, som danner grundlag for OK24, viser sig at blive meget anderledes end forventet på aftaletidspunktet. 

Overenskomstdækning af pensionister: Pensionister, som genoptager beskæftigelsen, bliver fuldt ud dækket af overenskomsternes pensionsbestemmelser og får dermed ret til pension.

Indsats for at få flere på fuld tid: Parterne har aftalt projektet ‘Sammen om fuldtid i regionerne’, hvor parterne har aftalt et forpligtende samarbejde om fuldtidsdagsordenen.

Alle beløb er i 1. oktober 2023 niveau og stiger derfor i overenskomstperioden med de generelle løsninger på 6.51 pct. 

Døgnoverenskomsten

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte på 6,53 pct. over to år. Den første lønstigning sker pr. 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Lønstigning fra trepartsaftale for socialpædagoger i basisstillinger: Grundlønnen stiger med 933 kr. om måneden pr. 1. april 2024 for socialpædagoger, faglærere og hjemmevejledere i ikke-lederstillinger/basisstillinger (dvs. socialpædagoger på døgnoverenskomsten, som har direkte borgerkontakt som deres primære arbejdsopgave). Pr. 1. januar 2025 ydes endnu et tillæg på 653 kr. om måneden. Derved udgør den samlede udmøntning 1.587 kr. pr. 1. januar 2025.

Ligeledes udbetales et pensionsgivende engangsvederlag på 2.801 kr. til socialpædagoger, faglærere og hjemmevejledere, der er ansat pr. 31. maj 2024.

Forhøjelse af grundlønstillæg: Ud over de generelle lønstigninger og trepartsmidlerne er der aftalt et nyt grundlønstillæg på 455 kr. årligt pr. 1. april 2025 for socialpædagoger i basisstillinger.

Forhøjet tillæg ved mere end 10 års anciennitet: Socialpædagoger i basisstillinger med mere end ti års anciennitet får forhøjet deres tillæg, så lønnen stiger 788 kr. om måneden fra 1. april 2025.

Lønstigning fra trepartsaftale for afdelingsledere, mv.: For stedfortrædere, afdelingsledere og dagcenter-/daghjemsledere stiger grundlønnen med 1.078 kr. om måneden fra 1. april 2024. Ligeledes udbetales et pensionsgivende engangsvederlag på 3.235 kr. til stedfortrædere, afdelingsledere og dagcenter-/daghjemsledere, der er ansat pr. 31. maj 2024.

Ændring af grundlønsindplacering til afdelingsledere: For afdelingsledere ændres grundlønsindplaceringen pr. 1. april 2025 fra trin 34 + 16.129 kr. til trin 36 + 16.129 kr. Ligeledes – også pr. 1. april 2025 – ændres grundløns-indplaceringen for afdelingsledere på grundløn 34 + 23.522 kr. til trin 36 + 23.522 kr. Begge ændringer er uden fuldt gennemslag og med lokal modregning. Det betyder, at hvis man har lokale løntillæg, vil der blive modregnet i disse ift. lønstigningen.

Forbedret pension til socialpædagoger: For socialpædagoger i basisstillinger hæves pensionen 1. april 2025 fra 14,2 pct. til 15 pct.

Forbedret pension til konsulenter og mellemledere: For socialpædagoger i konsulentstillinger og for mellemledere hæves pensionen pr. 1. april 2025 fra 15,82 pct. til 18,22 pct. For den del, der ligger over 15 pct., kan der vælges mellem løn og pension.

Forbedret pension til ledere: For ledere hæves pensionen pr. 1. april 2025 fra 16,72 pct. til 20,32 pct. For den del, der ligger over 15 pct., kan der vælges mellem løn og pension.

Pensionskarens ophæves for timelønnede.

Forbedrede tillæg for arbejde på skæve tidspunkter: Særydelser for alle dage mellem kl. 17:00 og kl. 23:00 forhøjes med fem kr. pr. time. Særydelser for alle dage mellem kl. 23:00 og kl. 06:00 forhøjes med fem kr. pr. time. Særydelser for lørdage mellem kl. 06:00 og kl. 24:00 forhøjes med 3,5 kr. pr. time. Særydelser for mandage mellem kl. 00:00 og kl. 04:00 forhøjes med 3,5 kr. pr time. Disse forbedringer sker pr. 1. januar 2025.

Indførelse af tjenestetillæg (vagttillæg): Der indføres et tjenestetillæg fra 1. januar 2025, hvor man får et fast pensionsgivende tillæg på ca. 7.000 kr. årligt, hvis man samlet set arbejder på skæve tider 300 timer årligt. Det svarer til en lønstigning på knap 600 kr. om måneden + pension.

Mulighed for højere individuel arbejdstid: Der er som en forsøgsordning i OK24-perioden indført mulighed for, at man kan aftale med sin arbejdsgiver, at ens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan forøges til maksimalt 42 timer pr. uge (inden for gældende arbejdstidsregler).

Ændring i seniorbonus: Socialpædagoger, der får det varige lønløft fra trepartsmidlerne, får ændret i deres seniorbonus. Det drejer sig om socialpædagoger, faglærere og hjemmevejledere i ikke-lederstillinger/basisstillinger. Det betyder, at man fremover følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Så fra 2026 vil retten til seniorbonus gælde for socialpædagoger, der er 59 år mod i dag 58 år. Man kan fortsat vælge at få seniorbonussen omdannet til seniordage fremfor at få den udbetalt som løn.

Ledende værkstedspersonale mv.

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte på 6,53 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 procent.

Forbedret pension for værkstedsassistenter: For værk-stedsassistenter stiger pensionen pr. 1. april 2025 fra 14,37 pct. til 16,7 pct. Den del af pensionen, der overstiger 15 pct., kan udbetales som løn. 

Forbedret pension for souschefer, værkstedsledere mv.: For souschefer, stedfortrædere, og værkstedsledere stiger pensionen pr. 1. april 2025 fra 15,1 pct. til 16,7 pct. Den del af pensionen, der overstiger 15 pct., kan udbetales som løn. 

Forbedret pension for institutionsledere: For institutionsledere stiger pensionen pr. 1. april 2025 fra 16 pct. til 18,7 pct. Den del af pensionen, der overstiger 15 pct., kan udbetales som løn.

Afskaffelse af pensionskarens: Pensionskarensen afskaffes pr. 1. april 2025, så der optjenes arbejdsgiver-betalt pension fra ansættelsens start.

Lærere ved døgninstitutioner med intern skole

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte på 6,53 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Det er aftalt, at det pensionsgivende årlige grundlønstillæg hæves fra 4.651 kr. til 11.641 kr.

Det er aftalt, at Lærernes Centralorganisation indtræder i Den Regionale Kompetencefond pr. 1. april 2025.

Parterne skal i perioden drøfte, hvorledes arbejdstidsaftalen kan realiseres på alle områder.

Det er aftalt at praktikaftalen moderniseres, således at vilkår afspejler intentionerne i den nye læreruddannelse.

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte på 6,53 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Højere grundløn til omsorgs- og pædagogmedhjælpere: Grundlønstillægget til omsorgs- og pædagogmedhjælpere hæves med 5.266 kr. om året gældende fra 1. april 2025.

Højere grundløn til pædagogiske assistenter: Grundlønstillægget til pædagogiske assistenter hæves med 7.082 kr. om året gældende fra 1. april 2025.

Højere elevløn: Lønnen til elever hæves med 2.938 kr. pr. år gældende fra 1. april 2025.

Forkortet pensionskarens: Pensionskarensen forkortes pr. 1. april 2025, så man nu optjener arbejdsgiverbetalt pension efter 4 måneders ansættelse (mod 5 måneder i dag).

Forbedret pension til omsorgs- og pædagogmedhjælpere: Pensionssatsen for omsorgs- og pædagogmedhjælpere hæves pr. 1. april 2025 fra 13,21 pct. til 13,70 pct.

Forbedret pension til pædagogiske assistenter: Pensionssatsen for pædagogiske assistenter hæves pr. 1. april 2025 fra 13,62 pct. til 14,10 pct.

Forbedrede tillæg for arbejde på skæve tidspunkter: Særydelser for alle dage mellem kl. 17:00 og kl. 23:00 forhøjes med fem kr. pr. time. Særydelser for alle dage mellem kl. 23:00 og kl. 06:00 forhøjes med fem kr. pr. time. Særydelser for lørdage mellem kl. 06:00 og kl. 24:00 forhøjes med 3,5 kr. pr. time. Særydelser for mandage mellem kl. 00:00 og kl. 04:00 forhøjes med 3,5 kr. pr time. Disse forbedringer sker pr. 1. januar 2025.

Indførelse af tjenestetillæg (vagttillæg): Der indføres et tjenestetillæg fra 1. januar 2025, hvor man får et fast pensionsgivende tillæg på ca. 7.000 kr. årligt, hvis man samlet set arbejder minimum 300 timer på skæve tidspunkter. Det svarer til en lønstigning på knap 600 kr. om måneden + pension.

Pædagogstuderende i lønnet praktik

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct. Alle beløb nedenfor er i 1. oktober 2023 niveau og stiger derfor i overenskomstperioden med de generelle lønstigninger på 6,53 pct.

Pædagogstuderende i lønnet praktik får en lønstigning på omkring 8 pct. Det betyder en stigning på cirka 1.000 kr. om måneden gældende fra 1. april 2025.

Se alle aftaler

Når Socialpædagogernes stemmeberettigede medlemmer skal stemme om de nye overenskomstaftaler, er det det samlede resultat, man stemmer om. Du kan se alle aftaler på det regionale område her:

Bliv medlem