Gå til indhold

Resultater: Socialpædagoger i kommuner

Overenskomstforhandlingerne om kommunalt ansatte socialpædagogers løn og arbejdsvilkår de kommende to år er afsluttet. Her finder du alt, du skal vide om resultaterne, før du stemmer.

Fælles for det kommunale område

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. over to år, som både indeholder generelle lønstigninger og midler til såkaldte organisationspuljer. Det er forventningen, at prisstigningerne generelt i samfundet vil være på 4,34 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle kommunalt ansatte se frem til en reallønsfremgang.

Generelle lønstigninger
Der er afsat 6,51 pct. til generelle lønstigninger. Disse udmøntes over to år, og første lønstigning på 4 pct. kommer 1. april 2024.

Organisationsmidler
Ud af den samlede ramme på 8,8 pct. har Socialpædagogerne haft 2 pct. til vores egne overenskomster. Disse er brugt til en række forbedringer af løn, pension og andre emner, der er særligt tilpasset det socialpædagogiske arbejdsområde. 

Lønløft fra trepartsaftalen
Oveni de generelle lønstigninger og organisationsmidlerne kommer lønløftet til socialpædagoger fra trepartsaftalen, som bliver udmøntet i OK24.

De fleste kommunalt ansatte socialpædagoger er omfattet af dette lønløft, som betyder en samlet lønstigning på i gennemsnit 1.800 kr. om måneden for en socialpædagog inkl. pension, særlig feriegodtgørelse, mv. Pengene indfases pr. 1. april 2024.

Som en del af trepartsaftalen blev der også afsat i gennemsnit 700 kr. om måneden til kommunalt ansatte socialpædagoger, der arbejder på skæve tidspunkter. 

Opsparing af frihed
Der bliver etableret en opsparingskonto for den enkelte med mulighed for opsparing til frihed i op til 15 dage (3 uger i alt). Opsparingen kan bestå af afspadsering fra over- og merarbejde samt 6. ferieuge. 

Særlig feriegodtgørelse
Den særlige feriegodtgørelse bliver forhøjet med 0,53 pct. pr. 1. maj 2024, og samtidig ophører udbetaling af løntillæg vedrørende store bededag.

Midler til efter- og videreuddannelse: Den Kommunale Kompetencefond videreføres og tilføres 2,6 mio. kr. ekstra. Det bliver også muligt at søge kompetencefonden om midler til akademiuddannelser og -moduler.

Tryghedspuljen: Fortsat finansiering af Tryghedspuljen. Her kan medarbejdere, der er blevet afskediget pga. besparelser eller organisationsændringer, søge om midler til kompetenceudvikling, karriererådgivning mv.

Mere øremærket barsel: Fars/medmors øremærkede barsel med løn udvides med 3 uger, således at faren/medmoren fremover har 10 ugers øremærket forældreorlov med løn.

Mere lønnet barsel til soloforældre: Forældre, hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen (soloforælder), får ret til 10 ugers ekstra orlov med løn.

Mere lønnet barsel til flerlingeforældre: Forældre med to eller flere børn ved samme fødsel (flerlingeforældre) får ret til 13 ugers ekstra orlov med løn til hver forælder.

Bedre vilkår for mødet med nyansatte: Det er aftalt, at tillidsrepræsentanterne har ret til at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. Et møde kan fx planlægges i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere.

Den lokale TR-struktur: Der kan indgås aftaler om lokal TR-struktur, og hvis der er uenighed mellem TR og arbejdsgiver, kan der inddrages en mægler.

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø: Fortsat finansiering af SPARK, som bl.a. tilbyder forløb på arbejdspladser om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Uddannelsen for ledere, TR og AMR i psykisk arbejdsmiljø videreføres.

Forebyggelse af vold og trusler: Indsatsen mod psykisk og fysisk arbejdsrelateret vold, trusler eller chikane skærpes, og der er afsat 1,8 mio. kr. til at udvikle nye forebyggende indsatser.

Natarbejde: Natarbejde kan være forbundet med øget risiko for ulykker, graviditetskomplikationer, visse former for kræft og andre helbredsproblemer. Der igangsættes et fælles projekt, der skal rådgive medarbejdere og ledere om, hvordan man imødegår de risici, der kan være forbundet med natarbejde. Det er samtidig aftalt, at det er en fælles anbefaling, at arbejdet tilrettelægges med maksimalt tre nattjenester i træk. For gravide gælder dog, at det er aftalt, at arbejdsgiveren skal sørge for, at gravide højest må have én nattevagt om ugen.

Mulighed for midtvejsforhandling, hvis den private lønudvikling overrasker: Det er aftalt, at man genoptager forhandlingerne i september 2025, hvis den lønudvikling på det private område, som danner grundlag for OK24, viser sig at blive meget anderledes end forventet på aftaletidspunktet.

Overenskomstdækning af pensionister: Pensionister, som genoptager beskæftigelsen, bliver fuldt ud dækket af overenskomsternes pensionsbestemmelser og får dermed ret til pension.

Indsats for at få flere på fuld tid: Arbejdsgiverne skal til- byde deltidsansatte medarbejdere fuldtidsansættelse i 2024, 2027 og 2030.

Alle beløb er i 1. oktober 2023 niveau og stiger derfor i overenskomstperioden med de generelle lønstigninger på 6,51 pct.

Døgnoverenskomsten

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Lønstigning fra trepartsaftale: Efter fuld indfasning af trepartsaftalen pr. 1. januar 2026 stiger grundlønnen 1.381 kr. om måneden for de socialpædagoger, der er omfattet af trepartsaftalen (dvs. socialpædagoger på døgnoverenskomsten, som har direkte borgerkontakt som deres primære arbejdsopgave). Den første regulering sker pr. 1 april 2024. Lønstigningen omfatter ikke konsulenter og husholdningsledere.

Herudover ydes et engangstillæg på 1.511 kr. til måneds- lønnede socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærere, der er ansat pr. 1. juni 2024 og et engangstillæg på 1.491 kr. til afdelingsledere, stedfortrædere, viceforstandere og dagcenter-/daghjemsledere. Engangstillægget udbetales med førstkommende lønudbetaling efter 1. juni 2024 og gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad.

Forhøjelse af grundlønstillæg: Ud over de generelle lønstigninger og trepartsmidlerne er der aftalt en forhøjelse af grundlønstillægget på 455 kr. årligt for socialpædagoger i basisstillinger fra 1. april 2025.

Forhøjet tillæg ved mere end 10 års anciennitet: Socialpædagoger i basisstillinger med mere end ti års anciennitet får forhøjet deres tillæg, så lønnen stiger 600 kr. pr. måned fra 1. april 2025.

Ny grundlønsindplacering til afdelingsledere og mellemledere: Med virkning pr. 1. april 2025 foretages ny grundlønsindplacering af afdelingsledere fra grundløn 34 + 5.000 kr. i årligt tillæg til grundløn 36 + 5.000 kr. i årligt tillæg. For mellemledere på grundløn 36 + 5.000 kr. hæves grundlønnen til trin 36 + 8.000 kr. Begge ændringer er uden fuldt gennemslag og med lokal modregning. Det betyder, at hvis man har lokale løntillæg, vil der blive modregnet i disse ift. lønstigningen.

Forbedret pension til socialpædagoger: For socialpædagoger i basisstillinger og husholdningsledere hæves pensionen pr. 1. april 2025 fra 14,2 til 14,95 pct. 

Forbedret pension til konsulenter og mellemledere: For familieplejekonsulenter, institutionsansatte konsulenter og socialpædagogiske konsulenter samt for mellemledere hæves pensionen pr. 1. april 2025 fra 15,6 pct. til 18 pct. For den del af pensionsbidraget, der overstiger 16 pct., kan der vælges mellem pension og lønudbetaling.

Forbedrede tillæg for arbejde på skæve tidspunkter: Særydelser for alle dage mellem kl. 17:00 og kl. 23:00 forhøjes fra 25 pct. til 33 pct. af timelønnen.  Særydelser for alle dage mellem kl. 23:00 og kl. 06:00 forhøjes fra 25,5 pct. til 32,5 pct. af timelønnen. Særydelser for lørdage mellem kl. 06:00 og kl. 24:00 forhøjes fra 20 pct. til 22 pct. af timelønnen. Disse forbedringer sker pr. 1. januar 2025.

Fremrykning af lørdagsdøgnet: Tidspunktet for udbetaling af lørdagstillæg fremrykkes, således at der fra 1. januar 2025 fremadrettet gives lørdagstillæg fra kl. 06:00 om morgenen (fremfor kl. 08:00 som nu).

Forbedret pension for arbejde på skæve tidspunkter: Pension af særydelser for arbejde på skæve tidspunkter forhøjes pr. 1. januar 2025 fra 1 pct. til 9,34 pct. Dette gælder for alle grupper.

Forbedret pension af unddragekontroltillæg i henhold til OK §13, stk.3: Tillægget gøres med virkning pr. 1. april 2025 pensionsgivende med 14,95 pct. 

Mulighed for højere individuel arbejdstid: Der er som en forsøgsordning i OK24-perioden indført mulighed for, at man kan aftale med sin arbejdsgiver, at ens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan forøges til maksimalt 42 timer pr. uge (med tilsvarende løn for 42 timer pr. uge, inden for gældende arbejdstidsregler og kun efter frivillig aftale).

Ændring i seniordage: Det varige lønløft fra treparts-midlerne medfører, at der sker ændringer i senior-dagene. Det betyder, at man fremover følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Så fra 2026 vil retten til seniordage gælde fra 59 år mod i dag 58 år. Samtidig ændres udgangspunktet til en seniorbonus, hvor man aktivt skal vælge at afholde seniordagene fremfor at få dem udbetalt som løn. Ændringen gælder for socialpædagoger på døgnoverenskomsten, som har direkte borgerkontakt som deres primære arbejdsopgave. Det gælder ikke for konsulenter og husholdningsledere.

Mulighed for længere vagter: Som en del af treparts-aftalen blev der aftalt mulighed for, at arbejdsgiverne – medmindre andet aftales lokalt – kan fastlægge tjenester på op til 12 timer (mod 10 timer i dag).

Lokalaftaler om nedsættelse af hviletiden til 8 timer: Som en del af trepartsaftalen blev det aftalt, at Socialpædagogerne vil indgå i en dialog med arbejdsgiverne om øget brug af lokalaftaler om nedsættelse af hviletiden (dette er allerede en mulighed på det socialpædagogiske område i dag).

Koloniaftalen: Der er aftalt modernisering og opdatering af koloniaftalen i OK24-perioden.

PFF-overenskomsten

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Lønstigning fra trepartsaftale: Grundlønnen stiger 1.466 kr. om måneden for socialpædagoger, der er ansat på PFF-overenskomsten (fuldt indfaset i 1. januar 2026). Første regulering sker pr. 1. april 2024.

Ligeledes ydes et engangstillæg på 1.462 kr. til måneds- lønnede socialpædagoger, der er ansat pr. 1. juni 2024. Udbetaling sker med førstkommende lønudbetaling efter 1. juni 2024 og gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad.

Forhøjelse af grundlønstillæg: Grundlønsindplaceringen hæves fra løntrin 31 + 1.900 kr. til løntrin 32 + 1.900 kr. pr. 1. april 2025 svarende til en lønstigning på ca. 500 kr. om måneden.

Forbedret pension: Pensionsbidraget forhøjes fra 15,1 pct. til 15,59 pct. pr. 1. april 2025, og der indføres en fritvalgsordning med mulighed for at vælge løn for den del af pensionen, der ligger over 15 pct.

Mulighed for højere individuel arbejdstid: Der er som en forsøgsordning i OK24-perioden indført mulighed for, at man kan aftale med sin arbejdsgiver, at ens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan forøges til maksimalt 42 timer pr. uge (med tilsvarende løn for 42 timer pr. uge, inden for gældende arbejdstidsregler og kun efter frivillig aftale).

Ændring i seniordage: Det varige lønløft fra treparts-midlerne medfører, at der sker ændringer i seniordagene. Det betyder, at man fremover følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Så fra 2026 vil retten til seniordage gælde fra 59 år mod i dag 58 år. Samtidig ændres udgangspunktet til en seniorbonus, hvor man aktivt skal vælge at afholde seniordagene fremfor at få dem udbetalt som løn.

Lederoverenskomsten

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Den del af lønnen, der efter eget valg kan udbetales som enten løn eller pension, stiger ad to omgange i forbindelse med OK24. Den første forhøjelse skyldes trepartsaftalen, hvor der er afsat en pulje, hvor det er aftalt at forhøje pensionsprocenten med 1,2 procentpoint pr. 1. april 2024. Pengene fra stigningen kan udbetales enten som løn eller pension. Den anden forhøjelse sker 1. april 2025 og indebærer en stigning fra 18,24 pct. til 21,44 pct. Fra 1. april 2025 ændres beløbsgrænsen for fritvalgstillægget samtidig således, at der kan vælges mellem pension eller lønudbetaling for den del, der overstiger 17,04 pct.

Alle ledere, der er ansat 1. juni 2024, får et engangstillæg på 1.358 kr. Udbetaling sker med førstkommende lønudbetaling efter 1. juni 2024 og gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad.

Socialpædagoger i særlige stillinger

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker pr. 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Lønstigning fra trepartsaftale: Grundlønnen stiger 1.387 kr. om måneden for socialpædagoger, der er ansat på overenskomsten for socialpædagoger i særlige stillinger, når ordningen er fuldt indfaset pr. 1. januar 2026. De første reguleringer sker pr. 1. april 2024.

Ligeledes udbetales et engangstillæg på 1.485 kr. til de månedslønnede socialpædagoger, der er ansat pr. 1. juni 2024. Udbetaling sker med førstkommende lønudbetaling efter 1. juni 2024 og gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad.

Ændring af grundlønsindplacering: Grundlønsindplaceringen hæves fra løntrin 28 + 2400 kr. til løntrin 29 + 2400 kr. Ændringen sker pr. 1. april 2025 og svarer til en lønstigning på 480 kr. om måneden.

Forbedret pension: Pensionsbidraget forhøjes fra 15,5 pct. til 15,96 pct. (med mulighed for frit valg mellem løn og pension for den del, der ligger over 15,05 pct.). Ændringen sker pr. 1. april 2025.

Mulighed for højere individuel arbejdstid: Der er som en forsøgsordning i OK24-perioden indført mulighed for, at man kan aftale med sin arbejdsgiver, at ens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan forøges til maksimalt 42 timer pr. uge (med tilsvarende løn for 42 timer pr. uge, inden for gældende arbejdstidsregler og kun efter frivillig aftale).

Ændring i seniordage: Det varige lønløft fra treparts-midlerne medfører, at der sker ændringer i seniordagene. Det betyder, at man fremover følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Så fra 2026 vil retten til seniordage gælde fra 59 år mod i dag 58 år. Samtidig ændres udgangspunktet til en seniorbonus, hvor man aktivt skal vælge at afholde seniordagene fremfor at få dem udbetalt som løn.

Ledende værkstedspersonale mv.

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker pr.1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Forhøjelse af grundlønstillæg: For værkstedsassistenter med en relevant faglig uddannelse hæves grundløns-tillægget med 341 kr. årligt. For værkstedsassistenter uden en relevant faglig uddannelse hæves grundlønstillægget med 590 kr. årligt. Ændringerne sker pr. 1. april 2025.

Forbedret pension for værkstedsassistenter: For alle værkstedsassistenter stiger pensionen fra 14,59 pct. til 17,0 pct (med mulighed for frit valg mellem løn og pension for den del, der ligger over 13,74 pct.). Ændringen sker pr. 1. april 2025.

Forbedret pension for institutionsledere, souschefer, værkstedsledere, mv.: For institutionsledere stiger pensionen fra 15,58 pct. til 17 pct. For souschefer, stedfortrædere og værkstedsledere stiger pensionen fra 15,38 pct. til 17 pct. For begge grupper er der mulighed for frit valg mellem løn og pension. For institutionsledere for den del, der ligger over 14,73 pct. og for souschefer, stedfortrædere og værkstedsledere er det 14,53 pct. Ændringerne sker pr. 1. april 2025.

Mulighed for højere individuel arbejdstid: Der er som en forsøgsordning i OK24-perioden indført mulighed for, at man kan aftale med sin arbejdsgiver, at ens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan forøges til maksimalt 42 timer pr. uge (med tilsvarende løn for 42 timer pr. uge, inden for gældende arbejdstidsregler og kun efter frivillig aftale).

Lærere ved døgninstitutioner med intern skole

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker pr. 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct. Alle beløb nedenfor er i 1. oktober 2023 niveau og stiger derfor i overenskomstperioden med de generelle lønstigninger på 6,51 pct.

Døgninstitutionstillægget hæves med 5.916 kr. årligt pr. 1. april 2025.

Fritvalgstillægget forhøjes pr. 1. april 2025 med 0,26 pct. til 1,64 pct.

Det er aftalt, at Lærernes Centralorganisation indtræder i Den Kommunale Kompetencefond pr. 1. april 2024.

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Generelle lønstigninger: Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct. Alle beløb nedenfor er i 1. oktober 2023 niveau og stiger derfor i overenskomstperioden med de generelle lønstigninger på 6,51 pct.

Forbedrede grundlønstillæg: Grundlønstillægget for omsorgs- og pædagogmedhjælpere forhøjes med 4.860 kr. årligt. Grundlønstillægget for pædagogiske assistenter forhøjes med 5.287 kr. årligt. Ændringen sker med virkning pr. 1. april 2025.

Lønforbedring for elever: Grundlønnen for elever hæves med 2.988 kr. årligt. Ændringen sker pr. 1. april 2025.

Forbedrede tillæg for arbejde på skæve tidspunkter (omsorgs- og pædagogmedhjælpere): Særydelser for alle dage mellem kl. 17:00 og kl. 23:00 forhøjes fra 27,5 pct. til 35,5 pct. af timelønnen. Særydelser for alle dage mellem kl. 23:00 og kl. 06:00 forhøjes fra 28 pct. til 35 pct. af timelønnen. Særydelser for lørdage mellem kl. 06:00 og kl. 24:00 forhøjes fra 23 pct. til 25 pct. af timelønnen. Stigninger sker 1. januar 2025.

Forbedrede tillæg for arbejde på skæve tidspunkter (pædagogiske assistenter): Særydelser for alle dage mellem kl. 17:00 og kl. 23:00 forhøjes fra 26 pct. til 34 pct. af timelønnen. Særydelser for alle dage mellem kl. 23:00 og kl. 06:00 forhøjes fra 26,5 pct. til 33,5 pct. af timelønnen. Særydelser for lørdage mellem kl. 06:00 og kl. 24:00 forhøjes fra 21 pct. til 23 pct. af timelønnen. Stigninger sker pr. 1. januar 2025.

Fremrykning af lørdagsdøgnet: Tidspunktet for udbetaling af lørdagstillæg fremrykkes, så der fremadrettet gives lørdagstillæg fra kl. 06.00 om morgenen (fremfor kl. 08.00 som nu). Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2025. 

Forbedret pension for arbejde på skæve tidspunkter: Pension af særydelser for arbejde på skæve tidspunkter forhøjes fra 1 pct. til 9,34 pct. pr. 1. januar 2025.

Mulighed for længere vagter: Som en del af treparts-aftalen blev der aftalt mulighed for, at arbejdsgiverne – medmindre andet aftales lokalt – kan fastlægge tjenester på op til 12 timer (mod 10 timer i dag).

Lokalaftaler om nedsættelse af hviletiden til 8 timer: Som en del af trepartsaftalen blev det aftalt, at Socialpædagoger vil indgå i en dialog med arbejdsgiverne om øget brug af lokalaftaler om nedsættelse af hviletiden (dette er allerede en mulighed på det socialpædagogiske område i dag).

Pædagogstuderende i lønnet praktik

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct. Beløbet nedenfor er i 1. oktober 2023 niveau og stiger derfor i overenskomstperioden med de generelle lønstigninger på 6,51 pct.

Pædagogstuderende i lønnet praktik får en lønstigning på 5,4 pct. med virkning fra 1. april 2025. Det svarer til en stigning på 655 kr. om måneden.

Kvindelige pædagogstuderende får ret til at gå på barsel otte uger før termin.

Pædagogstuderende i lønnet praktik får mulighed for at aftale ferie på forskud ved ferielukning – dvs. de har mulighed for at holde ferie med løn før, der er optjent ferie.

Se alle aftaler

Når Socialpædagogernes stemmeberettigede medlemmer skal stemme om de nye overenskomstaftaler, er det det samlede resultat, man stemmer om. Du kan se alle aftaler på det kommunale område her:

Bliv medlem