Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Resultatet af OK21 for regionalt ansatte

Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det regionale område. Først står det, som gælder for alle på det regionale område og derefter det, som er aftalt for de enkelte overenskomster på det regionale område.

Fælles for det regionale område

Reallønsfremgang

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 6,75 pct., som både indeholder generelle lønstigninger og lønmidler til flere
forskellige puljer, bl.a. en pulje til organisationsforhandlinger og en pulje til ligeløn og lavtløn.

Af de 6,75 pct. går 5,02 pct. til generelle lønstigninger. Prisstigningerne forventes at stige med 3,95 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle se frem til en reallønsfremgang og en stigning i pensionen.

I kroner og øre betyder det eksempelvis, at en socialpædagog med en startløn på 27.880 kr. pr. måned i gennemsnit vil tjene ca. 1.500 kr. mere om måneden i 2023 og få 239 kr. mere i pension om måneden end i dag. For en socialpædagog med 10 års erfaring vil stigningen være på ca. 1700 kr. om måneden og derudover 276 kr. mere om måneden i pension.

Derudover har Socialpædagogerne haft 0,45 pct. til sine egne forhandlinger. De penge er som udgangspunkt anvendt således, at basisgrupperne primært har fået lønforhøjelser, mens ledere og konsulenter har fået pensionsforhøjelser. Ændringerne træder i kraft 1. april 2022.

Lavtløns- og ligelønspuljer

Ligesom i 2018 er der afsat midler til de vigtige lavtløns- og ligelønspuljer, som skal mindske uligelønnen mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag.

På det regionale ansættelsesområde udgør Socialpædagogernes andel i ligelønspuljen 2,4 mio. kr. og det er det ansatte i basisstillinger på døgnoverenskomsten for socialpædagoger og pædagogiske assistenter, der vil få del i denne pulje.

Lavtlønspuljen giver ca. 653 kr. ekstra årligt for de omfattede – puljen udmøntes ved, at satserne på løntrin 11 til 22 forhøjes ekstraordinært med godt 620 kr. årligt (31.03.2018-niveau). Det har betydning for en del omsorgs- og pædagogmedhjælpere og nogle pædagogiske assistenter.

Styrket seniorpolitisk indsats

Parterne (Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner) har som fælles målsætning at fastholde seniorer på det regionale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne.

Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder og inddragelse af MED og TR med henblik på at finde og anvende nye
muligheder og skabe en ny kultur for fastholdelse af seniorer. Parterne er enige om en række tilpasninger og ændringer i Rammeaftale om Seniorpolitik.

Forbedret arbejdsmiljø

Indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø skal styrkes i perioden. Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø videreføres i regi af ekspertrådgivningen.

Ledere med personaleansvar vil blive tilbudt en ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø. Formålet med uddannelsen er at bidrage til, at lederen får supplerende kompetencer til at udvikle det gode psykiske arbejdsmiljø i samarbejde med
medarbejdere, ledergruppen, organisationer og for sig selv. Uddannelsen skal vægte arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Desuden udvikler og tilbyder parterne en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Formålet med uddannelsen er at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til
at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Fælles fokus på fuld tid, timelønnede, deltid og tidsbegrænset ansættelser

Parterne er enige om, at langt flere medarbejdere skal op i tid eller ansættes på fuldtid. I den forbindelse har man primo
2020 igangsat en ambitiøs og vigtig fælles indsats med titlen ”Bedre muligheder for fuld tid”.

I overenskomstperioden skal der udvikles nye redskaber og løsninger, som skal bidrage til, at flere går op i tid eller ansættes på fuldtid. Som led i indsatsen kortlægges og analyseres anvendelsen af fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte kommuner. På baggrund af analysen tager parterne en politisk dialog om resultaterne. Parterne vil desuden undersøge muligheder for at udvikle et statistisk grundlag om tidsbegrænsede ansatte.

Tryghedspulje

Som noget nyt indføres Tryghedspuljen i regionerne. Tryghedspuljen bruges til at hjælpe medarbejdere til at komme videre i deres arbejdsliv ved at tilbyde støtte til efteruddannelse, karrieresparring eller individuel rådgivning til medarbejdere, der bliver afskediget som følge af besparelser. Man kan søge om at få 20.000 kr. i tilskud til kompetencegivende uddannelser.

Kompetenceudvikling

Den Regionale Kompetencefond videreføres. Beløbet til en kompetencegivende uddannelse hæves fra 25.000 kr. til 30.000 kr. og beløbet til masteruddannelser hæves til 50.000 kr.

Der er også enighed om at videreføre uddannelsesløftet ”fra ufaglært til faglært”, som blev aftalt ved tidligere overenskomstforhandlinger. Uddannelsesløftet er fortsat målrettet ikke-uddannede/kortuddannede og er et supplement til øvrige uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer aftalt
mellem KL og organisationerne i Forhandlingsfællesskabet, statslige puljer mv. Uddannelsesløftet omfatter følgende overenskomstområder: 3F, FOA, HK/Kommunal, Serviceforbundet,
Socialpædagogerne, TL og BUPL.

Særligt for dig som er (ansat på):

Socialpædagogernes døgnoverenskomst
 • Forhøjelse af grundlønstillæg
  Socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærere får en lønstigning på ca. 135 kr. pr. måned, da grundlønstillægget forhøjes fra 3.763 kr. til 5.300 kr. årligt (31/3 2018-niveau). For ansatte med 10 års erfaring bliver det til ca. 230 kr. pr. måned, da grundlønstillægget stiger fra 3.763 kr. til 6.400 kr. (31/3 2018-niveau).
  Hertil skal lægges de generelle lønstigninger.

 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  For basisgruppen forhøjes pensionsprocenten med 0,1 procentpoint, til i alt 14,2 pct. For ledere, mellemledere og konsulenter forhøjes pensionsprocenten med 0,6 procentpoint, svarende til en pensionsprocent for mellemledere og konsulenter på 15,82 pct. og for ledere en samlet pension på 16,72 pct.
  Der indføres samtidig en fritvalgsordning, så pension over 15,0 pct. kan man vælge at få udbetalt som løn.

 • Projekt om forenkling af overenskomstens områdebestemmelse og af lønbestemmelsen for mellemledere
  Der iværksættes et projekt med henblik på at forenkle områdebestemmelsen og lønbestemmelsen for mellemledere og ledere.

 • Koloni og ferieledsagelse
  Der indledes drøftelser om en modernisering og opdatering af koloniaftalen og en drøftelse af vilkår i forbindelse med tilkøb af ferieledsagelse.
  Arbejdet skal afsluttes senest juni 2022.
Studerende i lønnet praktik
 • Løn
  Udover de generelle lønstigninger stiger lønnen med 0,45 pct. Samlet set stiger lønnen for at være i praktik med ca. 600 kr. pr. måned frem til 1. november 2023.

 • Studerende på nedsat tid opretholder løn for 30 timer
  Studerende, der som følge af nedsat funktionsevne er bevilget nedsat tid i praktikken, oppebære fremadrettet samme faste løn som øvrige studerende på 30 timer.
Ledende værkstedspersonale
 • Grundlønstillæg
  88 kr. mere pr. måned svarer det til, når grundlønstillægget forhøjes for basisgruppen, mellemledere og ledere med 1.000 kr. årligt (31/3 2018 niveau). Det nye grundlønstillæg lægges oveni de generelle lønstigninger.

 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionen forhøjes for basisgruppen med 0,27 procentpoint til i alt 14,37 pct., og for lederne er der en forhøjelse af pensionen på 0,1 procentpoint. Pensionen for mellemledere er herefter 15,1 pct. og for ledere 16,0 pct.
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

For omsorgs- og pædagogmedhjælpere er der aftalt en grundlønsforbedring på kr. 1.121 (31/3 2018- niveau) således, at grundlønnen pr. 1. april 2022 stiger fra trin 15 + 1.679 til trin 15 + kr. 2.800. Det svarer til en forbedring på ca. 100 kr. pr måned i nutidskroner.

Kvalifikationslønnen for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med 2 års beskæftigelse hæves pr. 1. april 2022 med kr. 200,- og udgør herefter trin 18 + kr. 3.425,- (31/3 2018-niveau) og for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med 4 års erfaring udgør stigningen kr. 175,-. Lønnen bliver således løntrin 21 + kr. 5.066,- (31/3 2018-niveau).

Pædagogiske assistenter hæves med kr. 1.537,- i grundlønsforbedringer, hvorved lønnen ændres fra trin 21 til trin 21 + kr. 1.537 (31/3 2018-niveau).

De aftalte pensionsforbedringer betyder, at satsen for omsorgs-og pædagogmedhjælpere hæves med 0,1% til 13,21 mens pensionssatsen til pædagogiske assistenter hæves med 0,2% og herefter udgør 13,62%. Ændringerne sker pr. 1. april 2021. Endvidere er pensionskarensen reduceret fra 8 til 5 måneder.

Elevbestemmelserne er blevet forenklet således, at elever under og over 18 år får samme månedsløn. Ændringen sker pr 1. april 2022. Samtidig forhøjes grundlønnen for elever og udgør for 1. – 12. måned kr. 10.709,70 (31/3 2018-niveau). Og for elever fra 13. måned stiger månedslønnen til kr. 11.383,32 (31/3 2018- niveau). Også denne ændring sker pr. 1. april 2022.

Voksenelevløn hæves med kr. 1.121 fra løntrin 15 + kr. 1.679 til trin 15 + kr. 2.800 (31/3 2018-niveau). Ændringen sker pr. 1. april 2022. Samtidig vil det fremover fremgå af overenskomsten, at ”elever aflønnes i uddannelsesforløbet som voksenelev, når eleven ved elevforholdets start er fyldt 25 år og har 1 års sammenlagt relevant beskæftigelse.

Endelig er der enighed om at sætte fokus på den lokale dialog om arbejdsplanlægning.

Lærere ved døgninstitutioner med intern skole

Forlig mellem Lærernes Centralorganisation og Danske Regioner.

 • Forhøjelse af stillingstillæg
  Lærerne kan se frem til ca.185 kr. mere pr måned, når stillingstillægget forhøjes med 2.110 kr. årligt (31/3 2018 niveau) til i alt 4.239 kr. årligt (31/03 2018 niveau).

 • Gruppelivsforsikring
  Vedrørende gruppeliv er der aftalt nogle ændringer i form af en forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr., aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år og der gennemføres en varig forhøjelse af bidraget til gruppeliv.