Gå til indhold

Plejefamilieudvalget

Formålet for Plejefamilieudvalget er at samle plejefamilierne i Socialpædagogerne Nordjylland om varetagelsen af deres særlige faglige interesser, placering og rettigheder på arbejdsmarkedet.

Tilbage til Nordjylland

Medlemmer af Socialpædagogerne, der arbejder professionelt som plejefamilie og som har bopæl i Nordjyllands kreds, er tilknyttet Plejefamillierne i Kreds Nordjylland

Der afholdes ordinært valgmøde hvert 2. år i ulige år, se Eksternt organisationscirkulære nr. 6.

Udvalgets medlemmer:

Mette Nicolaisen
Mail: nicolaisen252@gmail.com

Thomas Peter Nielsen
Mail: tpn@amphealing.dk

Anette Pedersen
Mail: amp@amphealing.dk

Jens Peter Lindtner Ottesen
Mail: familievejledere@gmail.dk

Per Værum Mikkelsen
Mail: pervaerum.mikkelsen@gmail.com

Susanne Lybech
Mail: sannelybech@turbopost.dk

Mette Winther Andersen
Mail: w.a@os.dk

Politisk ansvarlige:

Kredsnæstformand; Charlotte Enevoldsen
Tlf. arb.: 72 48 61 00
Mobil: 20 48 41 15
Mail: cen@sl.dk

Sekundært ansvarlig:

Kredsnæstformand; Julie Kildahl
Tlf. arb: 72 48 61 00

Repræsentant i Landudvalget:

Thomas Peter Nielsen
Mail: tpn@amphealing.dk

Kommissorie for plejefamilieudvalget

Ramme for den lokale organisering af plejefamilierne ”Familieplejerne i Socialpædagogerne
kreds Nordjylland" 

Læs her

Vedtæger for plejefamilieudvalget

1. Formål
Formålet for Familieplejeudvalget er at samle familieplejerne i Socialpædagogerne Nordjylland omkring varetagelsen af deres særlige faglige interesser, placering og rettigheder på arbejdsmarkedet.

Familieplejeudvalget er hørings og dialogpart i forhold til Socialpædagogerne Nordjyllands ledelse og virker vejledende gennem faglig aktivitet for at støtte kredsen i at sikre medlemmerne de bedste mulige løn-, arbejds- og uddannelsesvilkår.

Familieplejeudvalget skal understøtte arbejdet i de lokale familieplejenetværk i kredsen.

 2. Medlemmer
Medlemmer af Socialpædagogerne, der arbejder professionelt som plejefamilier og som har bopæl i Socialpædagogerne Nordjyllands kreds, er tilknyttet Plejefamilierne i kreds Nordjylland.

 3. Valg til plejefamilieudvalget
Der afholdes ordinært valgmøde hvert andet år, i lige årstal, mødet afholdes i forbindelse med afholdelsen af Familieplejernes dag.

Der indkaldes til valgmøde via Socialpædagogen og kredsens hjemmeside, med angivelse af tidspunkt og dagsorden mindst 3 uger før afholdelsen.

Et hvert medlem af familieplejerne i Socialpædagogerne Nordjylland er stemmeberettiget.

Den skriftlige indkaldelse skal som minimum have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af årsmødets dagsorden.
  3. Familieplejeudvalgets beretning v/formanden.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Plejefamiliernes fremtidige arbejde i Socialpædagogerne Nordjylland.
  7. Eventuelt.

Valgmødet er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer. Afstemninger på valgmødet afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt mindst 10 fremmødte medlemmer ved valgmødet ønsker det , skal afstemning foregå skriftligt.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på valgmøde – med kvalificeret flertal, men træder først i kraft, når vedtægtsændringerne er behandlet og godkendt af Socialpædagogerne Nordjyllands kredsbestyrelse efterfølgende.

Ekstraordinært valgmøde kan indkaldes af et flertal af Familieplejeudvalget og der skal indkaldes, hvis 10 medlemmer skriftligt over for udvalget fremsætter ønske herom. Sammen med anmodning om ekstraordinært valgmøde, fremsendes motiveret dagsorden til familieplejeudvalget, som indkalder til det ekstraordinære valgmøde senest en måned efter anmodningen og med et varsel på mindst 8 dage.

4. Plejefamilieudvalgets sammensætning og organisering
På valgmødet vælges der en formand for udvalget.

På valgmødet vælges et Plejefamilieudvalg bestående af max 6 repræsentanter som vælges blandt kredsens plejefamilier. Der skal forsøges sikret et geografisk repræsentativt medlemmer.

Repræsentanterne er valgt for en 2 årig periode og er på valg i lige årstal.

Valgbarhed og stemmeafgivelse kræver tilstedeværelse på valgmødet.

Kredsbestyrelsen politiske ansvarlige for familieplejeområdet indgår i udvalget uden stemmeret.

På første Familieplejeudvalgsmøde vælges blandt udvalgets medlemmer en repræsentant til Landsudvalget for Plejefamilierne.

Alle beslutninger i Plejefamilieudvalget træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. Økonomi
Socialpædagogerne Nordjylland afsætter i forbindelse med vedtagelsen af kredsens budget midler af til Plejefamilieudvalgets arbejde og aktiviteter i løbet af året.

Udvalgsarbejdet foregår som frivillig, men der ydes kørsels/transport godtgørelse efter gælden takster og forplejning i forbindelse med møderne.

6. Opløsning af plejefamilieudvalget
Opløsning af Plejefamilieudvalget kan kun ske på et valgmøde, hvis et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker det.

Den endelige afgørelse om opløsning træffes af bestyrelsen for Socialpædagogerne Nordjylland

Vedtaget af kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Nordjylland den 8.11.2013

Bliv medlem