Gå til indhold

Etik

Rygsøjlen i socialpædagogikken

Som socialpædagog vil du støde ind i dilemmaer af etisk karakter, hvor du er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Men etik i socialpædagogikken handler om mere end konkrete dilemmaer. Det er en bærende søjle i arbejdet. I temaet her går vi i dybden med, hvorfor og hvordan den etiske bevidsthed er så central for socialpædagogikken

31. august 2023

Artikel
ETIK.png
I Socialpædagogernes etiske værdigrundlag kan du hente inspiration til, hvordan du kan kan handle på en ansvarlig og værdig måde overfor borgerne, når du støder på et dilemma i dit arbejde.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: 1508 Aarhus

En borger med udviklingshandicap ønsker at besøge eller få besøg af en sexarbejder for at få tilfredsstillet sit seksuelle behov. Borgeren har et helt naturligt seksuelt behov på lige fod med alle andre mennesker, og han har ret til at benytte sig af en sex­arbejder, som er lovligt i Danmark.

Men han har brug for hjælp og støtte til at kunne udleve sit ønske.

Nu står du så i dilemmaet: Skal du som socialpædagog hjælpe borgeren med at formidle kontakten til en sexarbejder? At tilkalde en sexarbejder kan stride voldsomt mod dine egne værdier og rejser spørgsmålet, om den enes behov skal udleves på bekostning af den andens.

Det er et etisk dilemma i en nøddeskal. Og den slags dilemmaer vil du som socialpædagog støde ind i utallige gange i løbet af arbejdslivet.

Se eksempler på dilemmaer i socialpædagogisk arbejde

Men i socialpædagogik handler etik om mere end konkrete dilemmaer. Det er en bærende søjle i arbejdet. For socialpædagoger har en særlig position med magt og indflydelse i forhold til mennesker, der er sårbare eller har brug for støtte – og derfor er den etiske bevidsthed helt central i forhold til at sikre, at denne magt udøves på en ansvarlig og ikke-udnyttende måde.

Etisk værdigrundlag

Socialpædagogerne har formuleret et etisk værdigrundlag, der kan bruges som konkret redskab i den daglige socialpædagogiske indsats.

Værdigrundlaget diskuterer spørgsmål som: Hvad er etik? Hvad vil det sige at handle etisk og at gøre sig etiske overvejelser? Hvordan kan du som socialpædagog arbejde med etik i hverdagen i din faglige praksis?

Ifølge det etiske værdigrundlag er det et fælles kodeks for alle socialpædagoger at handle i den bedste interesse for den enkelte og sikre, at beslutninger træffes i samarbejde med vedkommende, hvor det er muligt – og at handle på en ansvarlig og værdig måde over for de mennesker, de arbejder med. 

For Socialpædagogerne handler den etiske forpligtigelse om at sikre det enkelte menneskes integritet og særlige værdi – og om at støtte borgeren i at tage ansvar for og have indflydelse på eget liv samt mulighed for at være en del af samfundets fællesskaber. Det handler om at forebygge, at det enkelte menneskes situation forværres, og om at fremme en kultur, hvor respekt, empati og retfærdighed er centrale elementer, og hvor målet er at fremme den enkeltes selvbestemmelse, trivsel og inklusion i samfundet.

Det kræver en målrettet faglig indsats, hvor udgangspunktet er, at alle mennesker har ret til et godt og værdigt liv, og hvor du altid fagligt skal kunne begrunde dine handlinger.

For at kunne være noget for andre har det stor betydning, at man også selv har det godt og trives med sit arbejde. Derfor hænger arbejdsmiljøet tæt sammen med den faglige indsats og indgår i de samlede etiske overvejelser i en hverdagspraksis.

Læs hvordan du holder balancen mellem borgerens ret til at bestemme selv - og pligten til at drage omsorg

Sagen kort

Etik er et pejlemærke i det socialpædagogiske arbejde, som hjælper socialpædagoger med at handle på en ansvarlig og værdig måde over for de mennesker, de arbejder med. Socialpædagogernes etiske værdigrundlag er et fælles fundament for etikken i den socialpædagogiske praksis – og det behandler spørgsmål som: Hvad er etik? Hvad vil det sige at handle etisk og at gøre sig etiske overvejelser? Hvordan kan du som socialpædagog arbejde med etik i hverdagen i din faglige praksis?

I dette tema folder vi Social­pædagogernes etiske værdi­grundlag ud.

Etik i ørerne

Lyt til en ny podcast fra Socialpædagogerne 'Kort fortalt: Etik i socialpædagogisk arbejde' - og bliv klogere på, hvad det vil sige at handle etisk og gøre sig etiske overvejelser.

Find podcasten på sl.dk/podcast

De fem grundværdier

Det etiske værdigrundlag for socialpædagoger er baseret på FN’s erklæring om menneskerettigheder, FN’s børnekonvention og FN’s handicapkonvention. Det baserer sig også på de krav til et etisk grundlag, som er udarbejdet af AIEJI (International Association of Social Educators) – samt på de grundlovssikrede rettigheder i Danmark.

I det etiske værdigrundlag er formuleret fem socialpædagogiske etiske grundværdier: det enkelte menneskes værdighed, social retfærdighed, medmenneskelighed, frihed og professionel integritet.

Værdighed

Ved værdighed forstås individets krav på ubetinget respekt fra andre. Værdighed er en grundværdi, der indebærer følgende principper, du som socialpædagog skal have primært fokus på:

 • Have respekt for menneskets værdi i sig selv og anerkende alle sider af personens liv
 • Sikre den enkeltes integritet og beskytte mennesket mod fysiske og/eller psykiske overgreb
 • Respektere borgerens ret til privatlivets fred.

Det handler fx om ikke at søge personlige oplysninger om borgeren ud over det, der er strengt nødvendigt for din indsats – og om at anerkende og stå ved ansvaret over for dem, der modtager din socialpædagogiske støtte.

Medmenneskelighed

Medmenneskelighed indebærer som grundværdi principper om at:

 • Gøre det gode
 • Have empati
 • Tage borgernes perspektiv
 • Lindre mennesker i nød og forebygge, at mennesker kommer i nød.

Det betyder fx, at du skal sikre, at der ikke bliver brugt eller udvist ydmygende og nedværdigende kommunikation og adfærd over for borgerne, og tilstræbe at forstå borgerens situation ud fra borgerens eget perspektiv.

Social retfærdighed

Som grundværdi medfører social retfærdighed principper om at:

 • Modarbejde diskrimination og anerkende forskellighed
 • Fremme et samfund med plads til alle ved at sikre lige muligheder for at udvikle og nyttiggøre sine potentialer og færdigheder
 • Give positiv særbehandling med henblik på at sikre ligebehandling med udgangspunkt i menneskers forskellige forudsætninger og livssituationer
 • Modvirke uretfærdighed i politik og praksis
 • Påtage sig et særligt ansvar for samfundets mest udsatte.

Du skal fx reagere, hvis love og instrukser strider mod professionens etiske værdier – og gerne deltage i den socialpolitiske debat med særligt ansvar for livsvilkår og muligheder for de borgere, der omfattes af professionens ansvarsområde.

Frihed

For at håndhæve frihed som grundværdi skal socialpædagoger efterleve principperne om at:

 • Have respekt for autonomi
 • Understøtte deltagelse og inklusion
 • Støtte personens ret til selvbestemmelse, medbestemmelse og til at træffe egne valg.

Du skal derfor støtte borgerne i at gøre brug af deres rettigheder og i at overskue valgmuligheder og konsekvenser af de valg, de træffer.

Tre gode grunde til at have et etisk værdigrundlag

 1. Treklangen mellem viden, færdigheder og holdninger. Den viden, vi som socialpædagoger producerer, og de metoder, vi anvender, udspringer altid af de holdninger, vi har til andre mennesker.

 2. Dokumentation og metode – men hvad med etikken? I andre sammenhænge har Socialpædagogerne sat fokus på dokumentation, effekt og kvalitet i det pædagogiske arbejde. En fortsættelse og videreudvikling af det perspektiv kalder på, at der sættes fokus på de værdier og holdninger, som den socialpædagogiske faglighed bygger på.

 3. Socialpædagogik er ikke din egen sag. I de her år bliver det socialpædagogiske arbejde i højere grad udført som alene-arbejde – en tendens, der formentlig vil fortsætte. For at udøvelsen af faget ikke bliver en privat sag mellem den enkelte socialpædagog og det enkelte menneske med behov for særlig støtte, og for at vi som fag selv kan have indflydelse på fagets metoder, produktion af viden og teoriudvikling, er det nødvendigt, at vi udvikler et fælles værdigrundlag for socialpædagoger.

Professionel integritet

Som grundværdi medfører professionel integritet principper om, at du som socialpædagog skal:

 • Være i stand til at forsvare og begrunde dine handlinger og din faglighed etisk
 • Bidrage positivt til et godt arbejdsmiljø
 • Være ordholden og gøre det, du siger, du gør
 • Være ærlig og åben om dine hensigter
 • Have respekt for aftaler, forpligtelser, løfter og det etiske værdigrundlag.

Det medfører, at du fx skal behandle informationer om de mennesker, der modtager den socialpædagogiske støtte, med fortrolighed. At du skal tage ansvar for at skabe og vedligeholde relationer til borgeren baseret på ligeværdighed, tillid og forståelse – og at du skal være kritisk bevidst om dine egne holdninger, præferencer og ønsker i mødet med borgerne. Endelig skal du prioritere de professionelle værdier frem for dine egne personlige værdier.

sl.dk/etik kan du downloade ’Etisk værdigrundlag for socialpædagoger’. Print det – og tag en snak om værdierne på din arbejdsplads.

Bliv medlem