Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdstidsregler i kommunerne

Hvis du er kommunalt ansat, eller arbejder efter dette regelsæt, gælder følgende regler for dig angående arbejdstid.

Den kommunale arbejdstidsaftale gælder for socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledende værkstedspersonale, der er ansat i en kommune.

En detaljeret gennemgang af alle arbejdstidsreglerne finder du her:

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område

Fælles vejledning

KL og de faglige organisationer har udgivet en fælles kommenteret døgnarbejdstidsaftale indenfor KL’s område. Den kan du læse her:
Fælles vejledning - fælles ansvar

Du kan blive klogere på den nye vejledning i denne præsentationsfilm

 

Kort om den kommunale arbejdstidsaftale

Planlægningen

Du skal have din tjenesteplan udleveret senest 4 uger før den træder i kraft, og tjenesteplanen skal omfatte en periode på mindst 4 uger. Opgørelsesperioden (normperioden) kan – medmindre andet aftales - maksimalt udgøre 16 uger.

Aften-, nat- og lørdagstillæg

Du skal have tillæg for aften- og nattjeneste samt arbejde om lørdagen. Tillæggenes størrelse beregnes som en procentdel af din løn.

Du kan beregne, hvor meget du får i kroner og øre pr. time for hhv. aften-, nat- og lørdagstjeneste her: Tillægsberegner

Inden aften- og nattillæg udbetales, reduceres de med 8,11%, der går til afspadsering (tidligere kaldet: 37/3-afspadsering). Du skal have aften-/nattillæg inklusive 8,11% afspadsering for alle timer i tidsrummet kl. 17 – 06.

Øvrige særydelser

Øvrige særydelser for eksempel for manglende varsel af overarbejde og lignende, finder du her: Særydelser 1. april 2023. Særydelser er nu pensionsgivende for månedslønnede ansatte.

Juleaften

Juleaften har status af en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Det betyder, at der skal ske nedskrivning af arbejdstidsnormen for alle, dog undtaget faste nattevagter.

Øvrige kommunale overenskomster

Det forebyggende og dagbehandlende område (PFF)

Personale, der er omfattet af overenskomsten på det forebyggende og dagbehandlende område, er ikke omfattet af arbejdstidsaftalen.

Retningslinjer for planlægning af arbejdstiden samt honorering for arbejde på særlige tidspunkter på dette område aftales lokalt. BUPL og Socialpædagogerne (Pædagogernes Forhandlingsfællesskab) har udarbejdet et inspirationsmateriale om lokale arbejdstidsaftaler på det forebyggende og dagbehandlende område (pdf).

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i lederstillinger

Medarbejdere der er omfattet af denne overenskomst, har ikke en aftale om arbejdstid og er ansat uden højeste tjenestetid. Du har ansvaret for selv at tilrettelægge arbejdstiden og må i fornødent omfang selv deltage i arbejdsplanen uden særskilt betaling herfor.

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

Medarbejdere omfattet af denne overenskomst er ikke omfattet af en arbejdstidsaftale.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte udgør 37 timer og arbejdstidens placering fastsættes efter lokal forhandling.

Lærere på interne skoler

Arbejdstidsregler for lærere ansat ved døgninstitutioner med intern skole findes her