Gå til indhold

Barselsregler: Barn født før den 2. august 2022

Hvis du har fået barn før 2. august 2022, gælder de gamle barselsregler for dig. Du kan læse dem her.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Det er fødselstidspunktet og ikke terminstidspunktet, som er afgørende for, hvilken af de to lovgivninger, der gælder for dig. Det betyder, at hvis du fx har termin 6. august, men føder 30. juli, vil du høre ind under de gamle barselsregler.

Hvis du adopterer et barn, er det dagen, hvor du modtager barnet, som er afgørende. Er modtagedagen før 2. august 2022, gælder de gamle regler. 

Denne tekst gælder ansatte socialpædagoger i kommuner og regioner, som har fået barn før 2. august 2022.

Dagen efter du har født, begynder din barselsorlov. Orloven er inddelt i perioder med forskellige regler for, hvilken indtægt du får, og hvem der kan holde orloven. Her vil vi beskrive de regler, der gælder for ansatte socialpædagoger i kommuner og regioner.

Barselsorlov til moren

Når du er blevet mor, har du ret til barselsorlov med fuld løn i 14 uger efter fødslen. Du får din sædvanlige løn inklusive faste tillæg.

Forældreorlov til begge

Efter de første 14 uger med løn har du ret til at holde yderligere 32 ugers forældreorlov. I modsætning til barselsorloven, som kun er til moren, er forældreorloven derimod en ret begge forældre har. Både du og faren/medmoren har ret til at holde forældreorlov i 32 uger, men pengene er til deling.

Overenskomsten sikrer fastansatte socialpædagoger en del af forældreorloven med fuld løn. Seks uger øremærket til moren, og syv uger er øremærket til faren/medmoren. Herudover er der yderligere seks uger med løn til deling. Resten af ugerne er med dagpenge.

Der er mange muligheder for at sammensætte orloven, så begge forældre tager del i pasningen af barnet. Enten en ad gangen eller samtidig. Men vær opmærksom på, at øremærket orlov til den ene forælder ikke kan overdrages til den anden. Og den lønnede orlov skal holdes før den ulønnede.

Forældrene kan vælge at:

  • Holde orlov på skift i de 32 uger
  • Den ene af forældrene holder orlov i 32 uger
  • Faren/medmoren kan fremrykke nogle af sine 32 uger, så han/hun holder orlov samtidig med, at moren holder de første 14 ugers barselsorlov

Forlæng orloven

De 32 ugers forældreorlov kan forlænges; i så fald bliver dagpengebeløbet mindre i alle de uger, du holder orlov, da dagpengene skal strækkes til hele orloven.

Udskyd orloven

Du har mulighed for at udskyde en del af orloven og holde den på et senere tidspunkt. Den udskudte orlov skal bruges inden barnet fylder ni år, og det er kun den ene forælder, der kan benytte sig af det.

OBS! Retten til at udskyde orlov forudsætter, at du ikke har forlænget orloven.

Hvis du udskyder perioden med løn, følger lønnen med til det tidspunkt, du holder orloven, hvis du vel at mærke bliver hos samme arbejdsgiver. Udskyder du nogle af de uger, hvor du får dagpenge, følger retten til dagpenge ligeledes med til et senere tidspunkt, også hvis du skifter arbejdsplads.

Du har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven. Du har imidlertid mulighed for at udskyde op til 32 uger, men det kræver en aftale med din leder. Denne aftale følger ikke automatisk med, hvis du skifter arbejdsplads. Det kræver en ny aftale med den nye leder.

Arbejd på deltid under barselsorloven

En af mulighederne i barselsorlovsreglerne er at begynde at arbejde på deltid i løbet af orloven, men det kræver, at du kan aftale dig frem til det med din leder.

Hvis du arbejder på deltid i den periode, du får løn eller dagpenge, bliver perioden tilsvarende længere. Hvis du for eksempel arbejder på halv tid fire af de uger, hvor du får løn, bliver de fire uger til otte, hvor du arbejder på halv tid og får fuld løn. Eller du kan arbejde på halv tid i den periode du får dagpenge, eksempelvis 12 uger, så bliver dagpengeperioden tilsvarende 12 uger længere.

Der er mange muligheder for at fordele og kombinere forældreorloven mellem mor og far/medmor. Læs mere om forældreorlov hos borger.dk

Bliv medlem