Gå til indhold

Når et barn eller ung bliver anbragt i en plejefamilie, overdrages ansvaret for at varetage den daglige omsorg til plejefamilien. Omsorgspligten indebærer, at barnet får mad, tøj, søvn, bolig, varme, pleje, lægehjælp mv., som gør, at barnets psykiske og fysiske behov opfyldes, og barnet opbygger kompetencer til at indgå i sociale relationer.

Rammerne for, hvad I må som plejefamilie, står i lov om voksenansvar. Den trådte i kraft 1. januar 2017. Formålet med loven er at beskytte anbragte børn mod overgreb og unødvendige magtanvendelser og at forebygge magtanvendelser.

Loven fastsætter, hvornår plejefamilier og personale på døgninstitutioner og opholdssteder som led i opgaven med at give omsorg undtagelsesvis må benytte magt. Bekendtgørelsen om lov om voksenansvar præciserer, at magtanvendelse kun må benyttes over for børn på opholdssteder og døgninstitutioner.

Almindelige, forstærkede plejefamilier og netværksplejefamilier er kun omfattet af § 3 i lov om voksenansvar, som beskriver, at plejefamilier som led i varetagelsen af den daglige omsorg må foretage nødvendige indgreb i barnets selvbestemmelsesret (ikke magtanvendelser), hvis det er i barnets interesse.

Du kan læse mere om, hvad nødvendige indgreb er, og hvornår du må bruge det i Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Du kan finde vejledningen her

Du får ingen straf, hvis du laver en magtanvendelse som nødværge (jf. straffeloven § 13 stk. 1), hvis den er nødvendig for at beskytte dig selv eller andre, og magtanvendelsen står i et rimeligt forhold til den risiko, man er udsat for.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem