Gå til indhold

Genforhandling af kontrakten

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når din kontrakt skal genforhandles? Bliv klogere på genforhandling her, når du er familieplejer.

Det er normalt, at kontrakten indeholder en bestemmelse om, at den skal genforhandles én gang årligt. Det er meget fornuftigt på denne måde at gøre status og indgå i en fælles vurdering af, om forudsætningerne for den oprindeligt indgåede kontrakt fortsat holder.

Ikke mindst den første genforhandling er vigtig, fordi det ofte viser sig, at opgaven ikke helt svarer til den beskrivelse, der dannede udgangspunkt for den oprindelige kontrakt. Genforhandlingen kan eksempelvis resultere i nye aftaler vedrørende aflastning, aftaler om ændret aflønning eller nye aftaler om dækning af udgifter i forbindelse med plejeforholdet.

Ved genforhandlingen kan kontrakten ændres, men kun hvis parterne er enige om ændringerne. Såfremt der ikke kan opnås enighed om ændringerne, kører den gamle kontrakt i første omgang videre. Herefter har kommunen – eller du – mulighed for at opsige kontrakten. Hvis kommunen fremsender ny kontrakt med et lavere vederlagsniveau, vil dette være at betragte som en opsigelse med tilbud om ansættelse på nye vilkår.

KL har i foråret 2019 udsendt Principper for god forhandlingsadfærd. Det fremgår blandt andet af disse principper, at man i forbindelse med forhandling af vederlag:

  • Skal have en skriftlig indkaldelse med en tydelig dagsorden, så man har mulighed for at forberede sig
  • Skal have viden om, hvem der deltager på mødet, hvordan mødet forventes at forløbe etc.

Det fremgår også af de samme principper, at forhandlingen skal være baseret på faglig viden om barnet.

Du kan se alle principperne her (bilag 3)

Kommunale udspil om vederlagsnedsættelse

Mange kommuner har gennem de sidste par år forsøgt over en bred kam at sætte deres familieplejere ned i antal vederlag for at spare penge. I en række tilfælde vil kommuner melde dette ud til familieplejerne kollektivt i deres kommune.

Andre steder foregår bestræbelserne på at spare som individuelle henvendelser til familieplejerne. Fælles for disse bestræbelser er, at forsøgene på vederlagsreduktioner ofte vil være en del af en kommunes initiativer i forbindelse med budgetforhandlinger eller andre tiltag og ikke et led i den normale drøftelse af de enkelte kontrakter i forbindelse med revision af handleplanen eller lignende.

Du skal altid kontakte din kreds, hvis du får en umotiveret henvendelse fra kommunen om, at den ønsker at tale vederlag med dig. Både for at kredsen kan skabe et overblik over, hvad der foregår i de enkelte kommuner, og for at du kan få råd om, hvordan du skal forholde dig.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

FAKTA: GENFORHANDING

Vær forberedt, hvis brevet eller opringningen kommer. For nogle kommer meldingen om, at kommunen ønsker at sætte vederlagene ned som led i den årlige genforhandling af kontrakten. For andre kommer den som et – uventet – brev, en bisætning under et tilsynsbesøg eller som en opringning fra sagsbehandleren. Med hjælp fra fagforeningen og kredsene har vi samlet en række gode råd til dig, der står i situationen:

  1. Udbed dig betænkningstid.
  2. Kontakt din kreds. Her kan du få konkret vejledning om, hvilke spilleregler kommunen skal overholde og om, hvordan du bedst selv forbereder dig. Samtidig er det kredsens mulighed for at få overblik over, om kommunens udspil er systematisk, og om der skal handles med breve og/eller medlemsmøder.
  3. Aftal med kredsen, om de skal med som din bisidder ved mødet med kommunen.
  4. Bed om, at kommunen som minimum følger KL´s principper for god forhandlingsadfærd, så du får skriftlig indkaldelse mv.
  5. Kontakt a-kassen, så du kender reglerne for at få supplerende dagpenge.
  6. Få aftalt en forhandling med den i kommunen, der har bemyndigelse til at træffe afgørelse i sagen.
  7. Tænk inden mødet med kommunen på alternativer til vederlag – forlænget opsigelsesvarsel, omkostningsdækkende ydelser, særlig godtgørelse under ferie, kørselsgodtgørelse, pension, efteruddannelse.
  8. Udbed dig evt. betænkningstid igen, før du indgår en ny aftale.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem