Gå til indhold

Forældres rettigheder, når deres barn er anbragt

Der er en række bestemmelser i serviceloven om forældres rettigheder og muligheder, som er vigtige at være opmærksom på for dig, der har et barn i pleje.

Forældre bevarer deres forældremyndighed under anbringelsen, både når anbringelsen er frivillig, og når den er med tvang. Helt overordnet skal kommunen så vidt som overhovedet muligt udføre sine opgaver i forhold til plejebarnet i et samarbejde med barnets forældre.

 

Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Der er under en anbringelse fortsat en række forhold, som kun forældremyndighedsindehaveren eller -indehaverne kan tage stilling til (fx dåb, navngivning og konfirmation). I en række andre tilfælde (valg af læge, skole, tøjindkøb etc.) vil kommunen træffe afgørelse i samarbejde med plejeforældrene, men det bør overvejes, hvornår forældrene bør inddrages, så de fortsat oplever sig som forældre og har indflydelse på deres barns liv. Hvilke forhold forældremyndighedsindehaveren selv kan beslutte, og hvilke kommunen kan træffe afgørelse om, reguleres af, hvad der er nødvendigt af hensyn til anbringelsen.

Øvrige forældrerettigheder

  • Forældre skal give informeret samtykke til en anbringelse, herunder også til formålet med anbringelsen
  • Kommunen skal tilbyde forældrene en støtteperson og har pligt til at give anden støtte til forældrene under en anbringelse
  • Forældrene skal så vidt muligt give samtykke til ændringer af handleplanen. Der skal være kontakt med forældremyndighedsindehaveren før revision af handleplanen
  • Forældre har ret til advokatbistand, når der træffes en række afgørelser, herunder opretholdelse af en anbringelse, afbrydelse af forbindelse med barnet eller ændring af anbringelsessted

Socialstyrelsen har udgivet en pjece om forældrenes rettigheder, når de har et barn anbragt.

Du kan læse pjecen her

Plejeforældres udtaleret ved ændring af afgørelser

Plejeforældre har udtaleret, når kommunen ønsker at:

  • Træffe afgørelse om ændret samvær
  • Træffe afgørelse om hjemgivelse
  • Træffe afgørelse om ændret anbringelsessted

Kommunen har pligt til at forsøge at indhente en udtalelse fra plejefamilien inden den træffer disse afgørelser. I har ikke pligt til at udtale jer, men Socialpædagogerne anbefaler, at I gør brug af jeres udtaleret. I har som plejefamilie et indgående kendskab til barnet/den unge, og det er vigtigt, at denne viden bliver inddraget.

Kommunen kan ikke stille krav om, at jeres udtalelse har en bestemt form – det kan være, at I giver jeres udtalelse over telefon, ved et møde, eller at I sender jeres udtalelse på skrift. Socialpædagogerne anbefaler, at I afgiver jeres udtalelse skriftligt. Hvis I giver et mundtligt svar, har kommunen såkaldt notatpligt. Det vil sige, at kommunen skal skrive jeres oplysninger ned og lade dem indgå i grundlaget for afgørelsen. I vejledningen fremgår det, at kommunen skal tage 'passende hensyn' til jeres udtalelse. Med udtaleretten har I som plejefamilie ikke fået partsstatus. Det betyder, at I ikke har mulighed for at klage over kommunens ændrede afgørelse.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem