Gå til indhold

Det personrettede tilsyn rettet mod barnet eller den unge

Kommunen har ansvaret for at føre tilsyn med barnet eller den unge under anbringelsen.

Det personrettede tilsyn

Den kommune, der har anbragt plejebarnet, har ansvaret for det personrettede eller specifikke tilsyn. Dette tilsyn er således til forskel fra det generelle tilsyn rettet mod barnet eller den unge og mod, hvordan det går i anbringelsen.

Den kommune, der har ansvaret for det personrettede tilsyn, skal på baggrund af det løbende tilsyn tage stilling til, hvorvidt der er andre forhold end dem, der hidtil er beskrevet i barnets handleplan, der er relevante og skal indgå i en revideret handleplan. På den måde bør der være en tæt sammenhæng mellem den halvårlige opfølgning på handleplanen og det personrettede tilsyn. Kommunen skal derfor som minimum to gange årligt tale med barnet selv (se mere om børnesamtalen i afsnittet om Plejebørns rettigheder under anbringelsen).

Kommunen kan på baggrund af tilsynet træffe afgørelse om ændringer i anbringelsessted, behandling, uddannelse mv. i det omfang, den anser det for nødvendigt og altid under hensyn til, hvad formålet med anbringelsen er.

Endvidere vil det personrettede tilsyn også kunne afdække, om der er ændringer i anbringelsesforløbet, der aktualiserer nye behov i plejefamilien for fx supervision.

Den kommune, der har anbragt plejebarnet, har et særligt ansvar i det første år af anbringelsen til at være opmærksom på, hvordan anbringelsen forløber og yde intensiv støtte til plejefamilien – også kaldet 'tæt støttet opstartsforløb'. Denne støtte skal som udgangspunkt være iværksat inden for det første halve år, barnet er anbragt. Du kan læse mere om 'tæt støttet opstartsforløb på tsop.dk.

Tilsyn for konkret godkendte plejefamilier

Når et plejebarn er anbragt i en konkret godkendt plejefamilie, herunder en konkret godkendt kommunal plejefamilie (eller en netværksplejefamilie), skal der kun være én slags tilsynsbesøg, nemlig det såkaldte 'personrettede tilsyn' fra den anbringende kommune. Tilsynet skal sikre:

  • At det grundlag, som kommunen godkendte plejefamilien på, stadig er til stede
  • At plejebarnets anbringelsesforløb er tilfredsstillende
  • At barnet trives i plejefamilien
  • At der er styr på behovet for rådgivning, vejledning, støtte, efteruddannelse og supervision til plejefamilien
  • Om barnet har brug for supplerende støtte, behandling eller andet

Som tidligere nævnt er det efter 1. juli 2019 ikke længere muligt for kommuner at lave konkret godkendte plejefamilier. De plejefamilier, der var konkret godkendt før 1. juli 2019, bevarer imidlertid deres konkrete godkendelse så længe de har pågældende barn i familien, og disse familier følger derfor de 'gamle' regler.

Uddelegering af det personrettede tilsyn

Mens ansvaret for det personrettede tilsyn altid påhviler kommunen, kan selve tilsynet og besøgene i plejefamilien uddelegeres til andre, der har specialiseret sig fagligt i at føre det specifikke eller personrettede tilsyn, for eksempel private familieplejeorganisationer.

For dig er det vigtigt at vide, hvordan kompetenceforholdet ('kommandovejen') i givet fald er mellem familieplejeorganisationen og anbringende kommune.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem