Gå til indhold

Alt om ferie

Som plejefamilie er der nogle punkter, du skal være særlig opmærksom på, når du vil holde ferie.

Familieplejere er omfattet af ferieloven

Undtaget herfor er dog familieplejere, der etablerer familiepleje som selvstændig virksomhed. Familieplejere er ikke omfattet af Forhandlingsfællesskabets ferieaftale.

At være familieplejer er et ganske særligt arbejde, også i forhold til begrebet 'ferie'. Når du skal tilrettelægge ferien, skal du tage stilling til, om ferien helt eller delvist skal afholdes med eller uden plejebarnet eller plejebørnene.

Udgangspunktet for denne overvejelse bør være både ansættelseskontrakten og den aftale om anbringelsen, som er indgået med anbringende kommune. Det er dog altid dig suverænt, der afgør, om ferien skal afholdes med eller uden plejebørn. Og det er kommunens ansvar at sikre, at der er andre steder at være for plejebarnet – enten i egen familie eller netværk eller i en aflastningsfamilie – hvis du beslutter dig for at holde ferie uden plejebarnet.

Socialpædagogerne anbefaler, at du i samarbejde med kommunen hvert år i god tid inden ferieårets begyndelse (1. september) planlægger ferien for det kommende ferieår, således at de fleste behov for alle parter kan tilgodeses.

Hvad siger ferieloven?

Pr. 1. september 2020 fik vi en ny ferielov, som ændrede feriereglerne på nogle områder, men som også videreførte en række af de eksisterende regler.

Du kan læse mere om de nye ferieregler her

Neden for gennemgås de vigtigste af de regler, som gælder i dag, omkring familieplejeres afholdelse af ferie. Kontakt dit lokale kredskontor, hvis du har spørgsmål derudover.

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du i princippet kan afvikle ferie samtidig med, at du optjener den. Ferien skal dog normalt optjenes, før den kan afvikles, og det betyder, at der normalt vil være min. en måneds forskydning.

Du har altid ret til 25 dages/fem ugers ferie på et ferieår, uanset hvem der skal betale ferien.

Du optjener som hidtil 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, og i praksis betyder det, at den ferie, som du fx optjener i september og oktober (2 x 2,08 dage), kan afvikles allerede i november.

Ferieåret

Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Som følge af samtidighedsferien er optjeningsåret og ferieåret derfor det samme.

Ferieafholdelsesperiode

Med reglerne om samtidighedsferie er der behov for at have en længere periode til at holde sine fem ugers ferie. Denne periode, som kaldes ferieafholdelsesperioden, går fra 1. september til 31. december året efter, dvs. ferieafholdelsesperioden er på i alt 16 måneder.

Hovedferien

Du har som andre lønmodtagere også ret til en hovedferie på tre sammenhængende uger, der skal ligge i perioden 1. maj til 30. september. De to resterende uger skal som udgangspunkt afholdes ugevis.

Særlige ferieregler for familieplejere

  • For det første har myndighederne godkendt, at familieplejere på grund af deres særlige arbejde kan vælge at holde deres ferie sammen med plejebarnet eller -børnene. Familieplejere kan altså holde ferie samtidig med, at de i realiteten er på arbejde. Det får nogle konsekvenser for fx udbetaling af den 5. ferieuge (se denne).
    Det er dog din ret at bestemme, om du vil holde ferie med eller uden plejebørn. Hvis du ønsker at holde ferie uden plejebørn, skal du bede kommunen om at finde aflastning til plejebørnene. Vi anbefaler, at du i forhold til ferie retter skriftlig henvendelse til kommunen, således at du efterfølgende har mulighed for at dokumentere din henvendelse.

  • For det andet indgår familieplejere ofte i flere ansættelsesforhold – ofte med flere forskellige kommuner. I disse tilfælde har man som familieplejer lov til at holde særskilt ferie i forhold til hvert ansættelsesforhold.

Omkostningsdækkende ydelser

Når du og din familie holder ferie med plejebarnet, får du udbetalt de normale omkostningsdækkende ydelser som for eksempel kost og logi. Når du holder ferie uden plejebarnet, bliver der som udgangspunkt ikke udbetalt omkostningsdækkende ydelser. Dog er det sådan, at hvis familieplejeren under ferien løser opgaver eller stiller faciliteter til rådighed, skal der udbetales ydelser til dette – det kan for eksempel være betaling for logi. Reglerne om omkostningsdækkende ydelser under ferien gælder, uanset om du har optjent ret til løn eller ej.

 

Varsling af ferie

Som udgangspunkt skal ferie lægges efter forhandling mellem dig og anbringende kommune. Hvis kommunen i stedet ønsker selv at bestemme, skal kommunen varsle over for dig, hvornår ferien skal afholdes. For hovedferien gælder, at kommunen skal varsle denne senest tre måneder før afholdelsen. For de resterende uger skal varslet være hos dig senest en måned før ferien. Ferien skal varsles konkret. Det vil sige, at det skal fremgå præcist, hvornår kommunen ønsker, at du holder ferie, eksempelvis ved at angive datoer eller ugenumre. En meddelelse om, at ferien skal afholdes inden udgangen af december, opfylder derfor ikke kravene til varsling.

Har du som familieplejer flere ansættelsesforhold, skal de pågældende kommuner varsle afholdelse af ferie for hvert af ansættelsesforholdene, hvis ikke der er indgået nogen aftale om afholdelse af ferien.

Ferie med/uden løn

I de tilfælde, hvor du har været ansat hos kommunen hele ferieåret, har du krav på fuld løn og ferietillæg, når du holder ferie.

Hvis du kun delvist eller slet ikke har været ansat i kommunen i ferieåret, vil kommunen trække dig i lønnen i forhold til det antal feriedage, det er aftalt parterne imellem.

Hvis du har optjent ret til feriepenge i et tidligere ansættelsesforhold, vil feriepengene blive udbetalt, når du holder ferien, uanset om ferien holdes med eller uden plejebørn.

Det vil normalt være således, at der ikke kan udbetales løn samtidig med, at du får feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold.

Men Ferielovskontoret oplyser i en skrivelse helt tilbage fra 2004 at '... der ifølge ferieloven ikke er noget til hinder for, at den ene familieplejer får overdraget plejebarnet, mens den anden familieplejer holder ferie, uanset om familieplejerne er ægtefæller'.

Din arbejdsgiver (den anbringende kommune) kan kun pålægge dig at holde ferie, når du har ret til betaling for feriedagene fra din nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Din arbejdsgiver kan dermed ikke bestemme, at du skal holde ferie for egen regning.

Ferietillæg

Som familieplejer optjener du ifølge ferieloven et ferietillæg i optjeningsåret. Ferietillægget udgør 1 procent af lønnen. Udbetalingen af ferietillægget er uafhængig af, om ferien holdes med eller uden plejebørn.

Op eller ned i vederlag

Hvis du enten går op eller ned i vederlag, får det betydning, hvis du holder ferie med løn. Lønnen beregnes nemlig ud fra det antal vederlag, du fik, da du optjente ferien. Hvis du fx fik ni vederlag, da du optjente ferien, skal du efter vores vurdering også have løn svarende til ni vederlag, når du afholder ferien, selvom du til den tid kun får syv vederlag. Samme mekanisme gælder så også den anden vej. Med den nye ferielov gælder den såkaldte 20 procent-regel ikke mere. Det var den regel, der betød, at kommunen kun skulle udligne forskellen, hvis du var gået mere end 20 procent op eller ned i løn/vederlag.

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

Du kan vælge at få udbetalt feriegodtgørelse på 12 % af lønnen i stedet for at holde ferie med løn.

Hvis du ønsker dette, skal du fremsætte dit ønske senest 31. august, dvs. dagen før det nye ferieår starter. Det anbefales, at du fremsætter dit ønske skriftligt, fx på mail.

Den 5. ferieuge

Familieplejere har på samme måde som andre lønmodtagere ret til at få den 5. ferieuge udbetalt efter ferieårets afslutning, hvis den 5. ferieuge ikke er holdt, eller er aftalt overført til næste ferieår.

Hvis du beder om at få den 5. ferieuge udbetalt, kan kommunen ikke afvise dette med henvisning til, at kommunen “troede”, at du havde holdt den.

Efter reglerne i ferieloven skal afholdelse af ferie enten forhandles mellem arbejdstager (familieplejer) og arbejdsgiver (kommunen) eller varsles af kommunen. Det betyder, at kommunen har pligt til at have klarhed over, hvornår en ansat holder ferie. Og hvis kommunen ikke kan godtgøre, at du har holdt den 5. ferieuge, skal feriepengene udbetales.

Hvis du ikke har mulighed for at holde den 5. ferieuge – fx fordi kommunen ikke har skaffet ikke en aflastningsfamilie – så skal du huske at gøre skriftlig indsigelse over for kommunen, sådan at du har dokumentation for, at du ikke har holdt 5. ferieuge.

Retten til at få overført ferie

Lønmodtagere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst – og det er familieplejere ikke – kan aftale med deres arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende år. Dette gælder selvfølgelig kun, når du har optjent ret til ferie ud over 20 dage hos din nuværende arbejdsgiver – altså typisk efter mere end ti måneders ansættelse.

Fratræden og feriepenge

Når et plejeforhold ophører, har en familieplejer krav på feriepenge fra kommunen.

Feriepengene svarer til 12,5 procent af den ferieberettigede løn for den ferie, som du ikke har holdt på fratrædelsestidspunktet.

Der udbetales ikke feriepenge for omkostningsdækkende ydelser.

Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb

Hvis du ikke har hævet dine feriepenge inden ferieafholdelsesperiodens udløb, tilfalder beløbet som udgangspunkt Arbejdsmarkedets Feriefond. I en række særlige tilfælde kan feriepengene dog udbetales efter henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis du har feriepenge, som ikke er hævet efter ferieafholdelsesperiodens udløb, opfordres du til at kontakte dit kredskontor.

Ferie og aflastning

Familieplejere, der ansættes til aflastningsopgaver, er også omfattet af ferieloven. Det gælder, uanset om aflastningen er en selvstændig foranstaltning eller det er en del af en døgnanbringelse. Det betyder, at hvis du som familieplejer ansættes i en kortvarig aflastningsopgave, har du krav på 12,5 procents feriepenge efter de almindelige regler for den periode, aflastningsopgaven varer.

Indefrysning af feriemidler

Med indførslen af de nye ferieregler blev der lavet en ordning, hvor de fem ugers ferie, som du optjente fra 1. september 2019 til 31. august 2020, blev indefrosset i en fond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler. I fonden bliver pengene forrentet.

Hvis du ikke har benyttet dig af muligheden for at få de indefrosne feriepenge udbetalt, mister du ikke pengene, men de udbetales så først den dag, hvor du forlader arbejdsmarkedet fx for at gå på folkepension. Du kan også søge om at få pengene udbetalt, hvis du går på efterløn eller social førtidspension. Fristen for at søge om udbetaling var 31. maj 2021.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse. 

Find håndbogen her
Bliv medlem