Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Løn for plejefamilier

Plejefamilier aflønnes med såkaldte vederlag. Her kan du blive klogere på, hvilke faktorer man kigger på, når antallet af vederlag skal aftales og dermed den løn, man får som plejefamilie.

Taksttabeller

Ud over vederlag får man som plejefamilie omkostningsdækkende ydelser, der er et skattefrit beløb, som skal dække kost, logi, udgifter til tøj m.m. Du finder de aktuelle satser for de omkostningsdækkende ydelser her.

Se taksttabel på KL.dk

Sådan beregnes en plejefamilies løn

Som plejefamilie opgøres lønnen i form af skattepligtige vederlag, som aftales mellem den kommune, der anbringer barnet, og dig som plejefamilie. Mange af landets kommuner aflønner i dag efter gennemsnitsmodellen, og det er muligt at få op til enten ni eller ti vederlag.

Den konkrete aftale af antal vederlag tager udgangspunkt i de specifikke udfordringer, som det enkelte plejebarn har (hvorfor en detaljeret beskrivelse af barnets udfordringer er yderst væsentlig) samt den skriftlige aftale med den anbringende kommune om den indsats, plejefamilien skal yde i løbet af anbringelsen.

Ved vurdering af antallet af vederlag, som udgør plejefamiliens løn, skal følgende tages i betragtning:

  • Barnets vanskeligheder og behov for støtte
  • Krav til samarbejde med barnets forældre og øvrige netværk
  • Plejefamiliens ansvar i forbindelse med anbringelsen, herunder samarbejdet med kommunen og eventuelle behandlere
  • Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forhold til opgaveløsningen
  • Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsmæssige begrænsninger

Hvad tjener en plejefamilie?

Hvert år udgiver KL en vejledende taksttabel med vederlagssatser samt vejledende satser for kost og logi, lommepenge, arbejdsvederlag og øvrige omkostninger mv. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter serviceloven.

Antallet af vederlag fastsættes gennem en aftale mellem den anbringende kommune og familieplejeren. Aftalen tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som plejebarnet står over for, samt den skriftlige aftale mellem plejefamilien og den anbringende kommune om de opgaver, som plejefamilien skal udføre under plejeperioden.

Indgår pension i lønnen som plejefamilie?

Plejefamiliens løn indeholder normalt ikke pensionsbidrag. Plejefamilien skal derfor være opmærksom på, at pension ikke automatisk indgår som en del af deres løn som plejefamilie, og det skal aftales særskilt. Der er to muligheder:

  • At man i forbindelse med kontraktindgåelsen eller genforhandlingen af en kontrakt aftaler, at kommunen indbetaler bidrag til pensionsordningen. Dette ser vi dog reelt meget sjældent i praksis
  • At man selv håndterer pensionsindbetalinger separat, så man sikrer sig en ordentlig pensionsordning i overensstemmelse med individuelle behov og præferencer

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

ATP er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere i Danmark, som alle arbejdsgivere skal indbetale til. Du får udbetalt din ATP-pension, når du når folkepensionsalderen.

ATP-bidraget udgør i alt 297 kr. om måneden, hvoraf du selv skal betale en tredjedel (99 kr.). Det vil sige, at kommunen skal indbetale 198 kr. om måneden til din ATP-pension. Aflastningsfamilier skal også have ATP, men her er satsen noget lavere, da det ikke er et fuldtidsjob. Hvis dit plejebarn er døgnanbragt hos dig, vil du have ret til fuldtids-ATP uanset størrelsen af dine vederlag.

Det er Socialpædagogernes opfattelse, at hvis du har børn fra flere kommuner, så skal der betales ATP for hvert af disse ansættelsesforhold. Hvis du til gengæld har flere børn fra samme kommune, betragtes det i forhold til ATP kun som ét ansættelsesforhold.

Skal jeg betale skat af vederlagene?

Vederlagene er underlagt skattepligt. Det betyder, at den løn, der genereres gennem disse vederlag, skal indberettes og beskattes i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Det er kommunen, der er pligtig til at indeholde A-skat af dine vederlag.

Har beskæftigelse uden for plejearbejdet  betydning for min løn?

Nej. KL påpeger, at forsørgelsesgrundlaget og den samlede indkomst for plejefamilien ikke påvirker størrelsen af honoreringen.

I visse tilfælde kan kommunen anmode dig og din ægtefælle om at oplyse om jeres øvrige beskæftigelse ud over plejeforholdet. Det er dog vigtigt at huske, at indtægter ud over vederlagene ikke er kommunens anliggende. Kommunen skal udelukkende se på, om din anden beskæftigelse er forenelig med plejearbejdet.

Kan man genforhandle familieplejerens løn? 

Normalt vil kontrakten mellem anbringende kommune og plejefamilien indeholde en klausul om genforhandling. KL anbefaler årlig genforhandling af vederlagene i kontrakten.

Dette er i plejefamiliens interesse, hvis opgaven viser sig at være større eller mere krævende end først antaget, men omvendt kan kommunen også anvende genforhandlingsklausulen til at søge vederlagene reduceret under henvisning til, at opgaven er eller har udviklet sig til at være mindre end først antaget.

Skulle der opstå en situation, hvor der ikke kan opnås enighed om ændringerne i plejefamiliens løn, så kan kommunen i sidste ende vælge at varsle den nye løn. En sådan ændring af lønnen skal varsles med det opsigelsesvarsel, der er aftalt.

Plejefamilien kan så vælge at betragte sig som opsagt, hvis man ikke ønsker at fortsætte med at arbejde på de ændrede vilkår.

Hvis du honoreres efter en gennemsnitsmodel, vil der ikke ske genforhandling af vederlagene, medmindre der er tale om ekstraordinære situationer, fx at plejebarnet får særlige uforudsete problemer, hvorfor opgaven bliver væsentligt tungere end antaget. Det er også typisk aftalt i kontrakten, at hvis plejebarnet skal på efterskole, så vil man i den periode, hvor barnet er på efterskole, modtage en lavere løn.

Find mere information

Når det kommer til din løn som plejefamilie, er der mange faktorer, som spiller ind. Dertil har kommunerne nogle gange også forskellige tolkninger af forskrifter og vurderinger af det antal vederlag en plejefamilie kan modtage i løn i forbindelse med en anbringelse mv. Har du brug for dybdegående information om alt fra løn, a-kasseforhold, ferie, pension m.m., kan du med fordel læse vores håndbog for plejefamilier. 

Regler (Plejefamiliernes håndbog)

Er du stadigvæk i tvivl? Kontakt din kreds

Din lokale kreds vil altid gerne hjælpe dig. Kredsen kan fx være med til at forhandle din kontrakt med kommunen og generelt vejlede dig i regler og vilkår inden for plejefamilieområdet.

Er du allerede plejefamilie, så kan kredsen tjekke din lønseddel. Her kigges der b.la. på, om du får den korrekte løn i forhold til det aftalte antal vederlag, om du får ATP, og om du får dit ferietillæg.

Hvis det viser sig, at du ikke har fået den løn og andre ydelser, som du har krav på, kan du få kredsens hjælp til at rejse krav over for kommunen, hvis du er medlem.

Vi har i alt ti kredse fordelt rundt i landet. Hver kreds har egen hjemmeside. Find dem her.

Du opfordres til enhver tid til at kontakte din lokale fagforeningskreds for råd og vejledning. Derudover anbefales det, at du altid lader din kontrakt blive gennemlæst af din kreds, inden du underskriver den.

Bliv medlem