Gå til indhold

OK24

Ny døgnaftale til regionalt ansatte: Mere i løn og højere tillæg for skæve tider

Døgnoverenskomsten, der fastlægger regionalt ansatte socialpædagogers løn og vilkår de kommende to år, er landet. Det er en aftale med bl.a. store lønstigninger og markant højere tillæg for arbejde på skæve tider, der mere end indfrier Socialpædagogernes krav

1. marts 2024

Artikel
COLOURBOX54532125_løn_1128x600.jpg
Hvor meget stiger grundlønnen, og hvad hvis man arbejder på skæve tidspunkter? Her kan du se, hvad den nye overenskomst betyder for regionalt ansatte socialpædagoger på døgnområdet.

Socialpædagogerne og Danske Regioner blev torsdag eftermiddag enige om en aftale om løn- og arbejdsvilkår for regionalt ansatte socialpædagoger på døgnoverenskomsten (socialpædagoger, konsulenter og ledere).  

Med aftalen er der udsigt til store lønstigninger til regionalt ansatte socialpædagoger. Aftalen kommer oven i de generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte samt trepartsforhandlingernes lønløft (se faktaboksen).  

Og det samlede overenskomstresultat giver i gennemsnit regionalt ansatte socialpædagoger på døgnoverenskomsten 5.800 kr. mere om måneden inkl. pension over de næste to år. 

Fordi organisationsmidlerne var rekordhøje denne gang, har det bl.a. været muligt at prioritere de mange socialpædagoger med mindst 10 års ansættelse – ligesom Socialpædagogerne prioriterede i forliget med KL. Desuden hæves pensionsprocenten for basisstillinger til 15 pct.  

– Det er en særdeles god aftale, der sammen med det generelle forlig og trepartsaftalen giver historiske lønstigninger, som endda er endnu højere end på det kommunale område. Og en aftale, der mere end opfylder vores krav. Så grundlæggende må jeg bare sige, at vi er meget tilfredse, siger Benny Andersen. 

Grundløn eksempler 

Se eksempler på, hvor meget grundlønnen i overenskomsten stiger for udvalgte grupper af regionalt ansatte socialpædagoger. Find det eksempel, der matcher din situation bedst – så har du en god idé om, hvor meget din egen løn minimum stiger i løbet af to år.   

Tallene er lønningerne i overenskomsten inkl. pension (for hhv. område 0 og område 4). Oven i det kommer de lokalt aftalte tillæg, genetillæg osv.  

DET HAR DE FORHANDLET OM

I døgnoverenskomsten for socialpædagoger i regionerne har parterne forhandlet om at fordele 2 pct. ud af de 8,8 pct., der er den samlede pose penge, som parterne blev enige om i det generelle forlig på det kommunale område. 

Oven i lønstigningerne fra OK24 kommer desuden det historiske lønløft til socialpædagoger i trepartsaftalen. Her stiger lønnen inkl. pension med i gennemsnit 1.800 kr. om måneden for de socialpædagoger, der er omfattet af trepartsaftalen, mens lønnen inkl. pension stiger yderligere 700 kr. mere i gennemsnit om måneden for socialpædagoger, der arbejder på skæve tidspunkter. 

Der er desuden aftalt trepartsmidler på ca. 1.100 kr. om måneden til afdelingsledere, stedfortrædere og dagcenterledere. Pengene kommer fra puljen til at håndtere ’utilsigtede konsekvenser’ af aftalen – dvs. at løngabet mellem mellemlederne og basisansatte ikke blev for lille.

Nyt tillæg 

Det har desuden været et krav fra Socialpædagogerne, at der skulle ske forbedringer af betalingen for at arbejde på skæve tider. Særydelserne – dvs. tillæg for at arbejde aften og nat – skulle forhøjes, hvilket nu sker: 

 • Særydelser for alle dage mellem kl. 17:00 til kl. 23:00 forhøjes med fem kr. pr. time. 
 • Særydelser for alle dage mellem kl. 23:00 og kl. 06:00 forhøjes med fem kr. pr. time 
 • Særydelser for lørdage mellem kl. 06:00 og kl. 24:00 forhøjes med 3,5 kr. pr. time. 
 • Særydelser for mandage mellem kl. 00.00 og kl. 04.00 forhøjes med 3,5 kr. pr time.

Desuden indføres der et tjenestetillæg, hvor man får et fast pensionsgivende tillæg på 7.000 kr. årligt, hvis man samlet set arbejder på skæve tider 300 timer årligt – det svarer til en lønstigning på knap 600 kr. om måneden + pension. 

Hvad sker der nu?

De næste dage følger forhandlingerne af Socialpædagogernes sidste overenskomster. Når alle Socialpædagogernes overenskomster og aftaler er landet, kommer resultatet til afstemning, hvor jer, der er medlemmer af Socialpædagogerne og omfattet af de offentlige overenskomster, får mulighed for at stemme om det. 

Fakta om aftalen

Lønstigninger 

Alle med ti års anciennitet eller mere får forhøjet deres tillæg, sådan at månedslønnen stiger 800 kr. + pension. 

Ud over de generelle lønstigninger for alle offentligt ansatte i regioner er der aftalt en forhøjelse af det årlige grundlønstillæg for socialpædagoger på 455 kr. + pension. 

Pædagogstuderende i praktik får en lønstigning på 1000 kr. om måneden.  

Bedre pension 

For basisstillinger hæves pensionen fra 14,2 pct. til 15 pct.  

For konsulenter hæves pensionsprocenten med 2,4 pct. med mulighed for fritvalg.  

For forstandere og institutionsledere forhøjes pensionen med 3,6 pct. med mulighed for fritvalg. 

Andre resultater 

Der afsættes midler til at videreføre Kompetencefonden – 0,52 mio. kr. i varige midler. 

Det fik arbejdsgiverne igennem

Som forsøg i overenskomstperioden kan arbejdsgiver og medarbejder aftale en forøgelse af arbejdstiden ud over de (i gennemsnit) 37 timer til (i gennemsnit) maksimalt 42 timer om ugen. Det er frivilligt og må ikke være en forudsætning for ansættelse. Og det erstatter ikke gældende arbejdstidsregler.

Som en del af trepartsaftalen blev der desuden aftalt mulighed for, at arbejdsgiverne kan fastlægge tjenester på op til 12 timer (mod 10 timer i dag).

Trepartsaftalen betyder desuden, at aldersgrænsen for seniordage forhøjes med et år fra 58 til 59 år. Det gælder fra 2026. Hvis Folketinget fremover beslutter at hæve folkepensionsalderen, vil aldersgrænsen for seniordage hæves tilsvarende. Dette er relevant for basispersonale (dvs. socialpædagoger i basisstillinger, faglærere og hjemmevejledere).

Regionalt ansatte på værkstedsoverenskomsten får del i de generelle lønstigninger fra det generelle regionale forlig på 6,53 pct. på to år.

Derudover betyder aftalen:

 • For værkstedsassistenter (basisgruppen) stiger pensionsbidraget fra 14,37 pct. til 16,7 pct
 • For stedfortrædere/souschefer og værkstedsledere stiger pensionsbidraget fra 15,1 pct. til 16,7 pct
 • For institutionsledere stiger pensionsbidraget fra 16 pct. til 18,7 pct
 • Medarbejdere på overenskomsten kan vælge, at den del af pensionsbidraget, som overstiger 15 pct. i stedet udbetales som et kontant beløb (gælder dog ikke timelønnede)
 • Pensionskarensen afskaffes, dvs. der optjenes arbejdsgiverbetalt pension fra ansættelsens start.
 • Kompetencefonden videreføres

Regionalt ansatte lærere ved døgninstitutioner med intern skole får del i de generelle lønstigninger fra det generelle regionale forlig på 6,53 pct. på to år. Den første lønstigning sker 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct.

Derudover betyder aftalen:

 • Forhøjelse af grundlønstillæg: Det er aftalt, at det pensionsgivende årlige grundlønstillæg hæves fra 4.651 kr. til 11.641 kr.
 • Kompetenceudvikling: Det er aftalt, at Lærernes Centralorganisation indtræder i Den Regionale Kompetencefond pr. 1. april 2025.
 • Arbejdstid: Parterne skal i perioden drøfte, hvorledes arbejdstidsaftalen kan realiseres på alle områder.
 • Praktikaftalen: Det er aftalt at praktikaftalen moderniseres, således at vilkår afspejler intentionerne i den nye læreruddannelse.

Ansatte på den nye overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere i regioner får del i de generelle lønstigninger fra det generelle regionale forlig på 6,53 pct. på to år.

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere på det socialpædagogiske område får også del i den del af lønløftet fra trepartsaftalen, der vedrører de arbejdstidsbestemte tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter.

Og derudover:

 • forkortelse af pensionskarens på 1 måned – det vil sige, at man nu får arbejdsgiverbetalt pension efter 4 måneders ansættelse mod 5 måneder før
 • pensionsforbedringer på 0,49 pct. til omsorgs- og pædagogmedhjælpere og 0,48. pct. til pædagogiske assistenter
 • forbedring af grundlønstillæg til omsorgs- og pædagogmedhjælpere på 5.266 kr. om året
 • forbedring af grundlønstillæg til pædagogiske assistenter på 7.082 kr.
 • forbedring af lønnen til elever på 2.938 kr.
 • Parterne drøfter i efteråret 2024 en modernisering og opdatering af Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner
 • Desuden indføres der et tjenestetillæg, hvor man får et fast pensionsgivende tillæg på 6.989 kr. årligt, hvis man samlet set arbejder på skæve tider 300 timer årligt
 • Tillæg for aften-/nattevagter hæves med 5,48 kr./time
 • Tillæg for lørdagsvagter mellem kl. 8 og 24 og mandag mellem kl. 00-04 hæves med 3,84 kr./time
Bliv medlem