Gå til indhold

Studerende

Hvad kan du skrive bachelor om? Få inspiration fra Socialpædagogerne

Her kan du finde inspiration til temaer, du kan undersøge i din bacheloropgave som pædagogstuderende. Listen er udarbejdet af Socialpædagogerne med input fra erfarne socialpædagoger på landets socialpædagogiske arbejdspladser og konsulenter fra Socialpædagogerne

1. august 2022

Artikel
Tænker.jpg

Forfatter: Runa Adriane Larsen

Foto: Colourbox

Den gode bacheloropgave tager udgangspunkt i en undren eller en lyst til at dykke ned i et udvalgt område for at forbedre den socialpædagogiske praksis. Socialpædagoger er optaget af at understøtte det enkelte menneske – barn, ung eller voksen - i at få livet og hverdagen til at fungere med deltagelse i fællesskaber, skolegang, uddannelse og job. Med dette afsæt kombinerer den socialpædagogiske praksis specifik viden om udsathed, kognitive funktionsnedsættelser og psykiske lidelser med teori, indsigter og metoder fra pædagogik og en række andre vidensfelter.

Inspiration til bacheloremner:

 • Inddragelse af borgere i dokumentationsarbejde
 • Strategier for håndtering af pårørendesamarbejde
 • Socialpædagogens rolle i arbejdet med mennesker truet af hjemløshed (fx Housing First)
 • Udviklingshæmmede med dom med fokus på forbyggende indsatser
 • Udfordringer i støtten fra barn til voksen samt handlemuligheder for socialpædagogen
 • Anbragte unges livskvalitet på anbringelsessteder med fokus på læring og uddannelse
 • Livskvalitet gennem selv- og medbestemmelse på botilbud
 • Borgerens perspektiv på magtanvendelser
 • Dilemmaer mellem magtanvendelse, omsorgssvigt og omsorgspligt
 • Selvskadende adfærd hos mennesker med autisme
 • Socialpædagogens rolle i sorgprocessen hos mennesker med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne
 • Tilgange til recovery ift stofmisbrugere og psykisk syge (dobbeltdiagnoser) og socialpædagogens handlemuligheder
 • Seksualitet som tabu i det socialpædagogiske arbejde
 • Sanseintegration med neuropædagogisk tilgang til arbejdet med borgerens recovery/rehabilitering
 • Det psykiske arbejdsmiljø på bosteder og hvordan dette påvirker/ kan påvirke tilgangen til borgerne
 • Det tværfaglige samarbejde mellem botilbud og rusmiddelbehandlingen og hvilke muligheder medinddragelse af borgeren kan give
 • Livshistoriearbejde og identitetsdannelse for borgere med nedsat psykisk funktionsevne
 • Professionel kærlighed i det socialpædagogiske arbejde med anbragte unge med psykosociale udfordringer på opholdssteder. Balancegangen og dilemmaet mellem over- og underinvolvering af egne følelser i det socialpædagogiske arbejde

Skulle jeg vælge et bacheloremne i dag baseret på min erfaring som socialpædagog, så ville jeg udfordre, om vi kigger på de rigtige færdigheder hos borgerne, når vi måler udvikling. Jeg oplever, at der kan være en modsætning mellem, hvad borgeren visiteres til, og hvad borgeren egentlig har brug for støtte til for at blive selvstændig. Der visiteres typisk til meget konkrete og målbare færdigheder, hvor borgerens måske største udfordring ofte faktisk går på at kunne håndtere konflikter eller generelt lære at reflektere.

Ellen Rasmussen, socialpædagog og fællestillidsrepræsentant på Værestedet Det Blå Hus

Vi skrev om dilemmaet mellem magtanvendelse og omsorgssvigt. Hvornår er dét at undlade at handle egentlig omsorgssvigt? Fx når det begrundes med, at her bruger vi ikke magtanvendelse. Det kunne fx være hvis en borger har behov for støtte til at styre sin økonomi eller behov for, at borgerens brug af computer og mobil bliver begrænset for at sikre en sund døgnrytme. Hvilke alternative handlemuligheder kan komme i spil, så vi undgår ikke at handle og dermed omsorgssvigte borgeren?

Heidi Parsberg Jensen, Familieplejer og socialpædagog på Uldum Bofællesskab Åbo

Her kan du finde mere viden om metoder og socialpædagogisk praksis

Bliv medlem