Gå til indhold

løn og vilkår

Nu træder OK-forbedringerne i kraft

Hvis du er ansat i en kommune eller region, så hold øje med lønsedlen for april måned. Flere resultater af overenskomstforhandlingerne 2021 slår nu igennem

23. marts 2022

Artikel
OKresultat_1128x600.png

Forfatter: Malene Dreyer

Socialpædagogernes aftryk på overenskomstforhandlingerne 2021 udmønter sig nu i praksis. Det drejer sig om resultaterne af Socialpædagogernes egne forhandlinger, som forløb sideløbende med de generelle aftaler, der gælder for alle offentligt ansatte. De træder i kraft pr. 1. april.

Grundlønsforbedringer
Socialpædagogerne valgte at bruge sin pulje penge primært på løn. Det betyder, at grundlønstillægget til socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærere forhøjes med ca. 120 kr. om måneden. Tillægget stiger nemlig fra 2.600 kr. til 3.600 kr. årligt (31/3 2000-niveau).

Ekstra stigning til de erfarne
For ansatte med 10 års anciennitet kommer der en skilling oveni. De får en stigning på ca. 190 kr. pr. måned, da tillægget stiger fra 2.600 kr. til 4.200 kr. (31/3 2000-niveau).

Pensionsforbedringer træder også i kraft 1. april
Socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærere får forhøjet deres pension med 0,1 procentpoint til i alt 14,2 pct.

Andre grupper, der er omfattet af overenskomsten, får ligeledes pensionsforbedringer og den samme pensionsprocent på 15,6 pct. Det betyder en stigning i pensionsprocenten for familieplejekonsulenter og institutionsansatte konsulenter med 0,7 procentpoint, mellemledere stiger 0,8 procentpoint – og socialpædagogiske konsulenter stiger med 0,2 procentpoint.

Pension af særydelser
Som noget helt nyt på det kommunale område indføres nu pension på 1 pct. af alle særydelser (tillæg for aften, nat, lørdag, søndag). Hermed er der taget hul på et andet stort ønske fra medlemmerne om, at særydelserne også er pensionsgivende.

Pension til lederne
Til lederne er der aftalt en forhøjelse af pensionsprocenten på 0,60 procentpoint, så pensionen er 17,04 pct. Der bliver også indført en fritvalgsordning, så lederne kan vælge at få udbetalt de 0,60 pct. som løn. Denne forbedring dækker også reglementsansatte og tjenestemænd. For de to sidstnævnte gruppers vedkommende sker udmøntningen i form af en forhøjelse af fritvalgstillægget.

Arbejdstid
Forbedringer af arbejdstidsaftalen slår også igennem 1. april. Det gælder:

  • Nyt tillæg på ca. 642 kr. for inddraget søgnehelligdagsfrihed, når inddragelsen sker med mindre end 14 dages varsel (tillægget udgør kr. 450,- (31/3 2000 niveau). Dermed svarer det til tillægget for inddragelse af fridøgnsperioder.
  • Varsel af mer- og overarbejde. Satsen for manglende varsel af mer- og overarbejde bliver reguleret med en stigning på 10 kr. til 37,91 kr. (31/3 2000 niveau).
  • Fra 1. april 2022 skal der på tjenesteplanen være anført ’oplysninger om opgørelsesperiodens start og sluttidspunkt’, ligesom der ved opgørelsesperiodens slutning skal foreligge en ’opgørelse over det præsterede antal timer’. Derved bliver det lettere for medarbejderen at se, hvordan vedkommendes normtid passer med det præsterede.

De omtalte ændringer gælder døgnoverenskomsten og lederoverenskomsten på det kommunale område. Du kan finde mere information om det regionale område samt PFF-overenskomsten, overenskomsten for særlige stillinger og overenskomsten for ledende værkstedspersonale her: sl.dk/ok21

Bliv medlem