Gå til indhold

Tillidsrepræsentanter

FTR: Derfor bør du som TR tale faglighed med din leder

Gennem sine 10 år som TR følte Thomas Elkjær Jensen, at hans faglige sprog var gledet i baggrunden til fordel for tanker om rammer og økonomi. Som FTR arbejder han i dag på at give fagligheden en større plads i dialogen mellem TR’er og ledere

29. august 2019

Artikel
Thomas-beskaaret.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Lokalaftaler, løn og indplaceringer. Det er ofte rammerne omkring den socialpædagogiske kerneopgave, der fylder i dialogerne mellem tillidsrepræsentanter og ledere, siger Thomas Elkjær Jensen.

Det er som sådan et ganske naturligt fokus, understreger han, da tillidsrepræsentanters fornemmeste opgave netop er at sikre arbejdsforholdene for de medlemmer, de repræsenterer. Men han efterlyser, at flere tillidsrepræsentanter også bringer den socialpædagogiske faglighed på dagsordenen i samarbejdet med deres leder. For det er der ifølge Thomas Elkjær Jensen et udtalt behov for, da et for ensidigt fokus på rammer risikerer at trænge faglige snakke i baggrunden.

Gennem sine mange år som TR og socialpædagog i Blindenetværket i Gentofte Kommune, oplevede han, hvordan økonomisproget og rammerne for arbejdet gradvidst var begyndt at dominere hans egen tilgang til faget:  

-En dag blev jeg bevidst om, at jeg var begyndt at omtale borgerne som kunder. I stedet for at tænke i borgernes udvikling, tænkte jeg i pakker, og det hele fik et tvist af en køb-og-salgs-logik. En tankegang, der egentlig lå fjernt fra min socialpædagogiske faglighed. Der tænkte jeg, at jeg som TR havde et ansvar for at få tankemønstret sporet tilbage på kerneopgaven – socialpædagogikken. Desuden var jeg ret overbevist om, at jeg ikke var den eneste, der havde det sådan.

På vej mod en tættere faglig dialog
Da Thomas Elkjær Jensen i 2017 blev FTR for 15 tillidsrepræsentanter i Gentofte Kommune, igangsatte han derfor et projekt, der havde som formål at få TR’erne til at opbygge en faglig dialog med deres leder. Flere af tillidsrepræsentanterne tog initiativ til ledermøder, hvor de satte en faglig dagsorden med plads til at diskutere borgereksempler og vende faglige sejre og udfordringer.

Ifølge Thomas Elkjær Jensen har en styrket faglig relation mellem leder og TR et enormt potentiale – både for kulturen på arbejdspladsen, men også for ledernes tilgang til fagets vilkår:

-Jeg kender flere dygtige ledere, der tænker normering i forhold til antal ansatte fremfor antal socialpædagoger. ’Hvor mange hoveder skal jeg have for at arbejdspladsen kan køre rundt?’. Den tankegang er forståelig, da den ofte bunder i økonomi, men man risikerer, at de ansattes faglige profil træder i baggrunden, hvis ikke det udfordres.  

Desuden er Thomas Elkjær Jensen overbevidst om, at en styrket faglig dialog mellem ledere og TR også vil komme lederne til gode, da lederes sprog også ofte kommer til at bære præg af de økonomiske rammer, de arbejder under.

-Ledere har et naturligt fokus på driften og de økonomiske rammer, men jeg tror, at mange ledere tørster efter at snakke mere fag i deres dagligdag, og der kan en fagligt funderet TR agere som en vigtig hverdagsekspert, der kan give lederen de nødvendige indspark.

Styrket faglighed gavner arbejdsmiljøet
En stærk faglig relation mellem leder og TR vil ifølge Thomas Elkær Jensen også smitte af på faglighedens vilkår på arbejdspladsen:

-Det er ingen hemmelighed, at socialpædagogikken har svære vilkår, da mange arbejdspladser er økonomisk trængte. Men hvis leder og TR sammen skaber rammerne for et større fokus på det faglige sprog, er jeg overbevist om, at det medfører en stærkere følelse af et professionelt fællesskab mellem kollegerne, der også bliver en gevinst for arbejdsmiljøet.

I Blomsterhusene i Gentofte har TR Niels Kruskov Gregersen brugt den tætte relation til sin leder aktivt for at skabe gejst og tilslutning til de faglige omstillinger personalegruppen har gennemgået i de sidste fire år.

-Da jeg gennem min leder fik et godt kendskab til de faglige forbedringer vi stod overfor, der bl.a. indebar videreuddannelse og flere faglige teammøder, har jeg forsøgt at gå forrest og skabe en god stemning omkring forandringerne og selvfølgelig byde ind med støtte, når det blev nødvendigt.

For som TR har man ifølge Niels Kruskov Gregersen et vigtigt mandat, når det kommer til at påvirke kulturen på sin arbejdsplads.

Det faglige løft har bl.a. betydet, at personalegruppen på skift er blevet videreuddannet i neuropædagogik og i dag arbejder mere vidensbaseret med de enkelte borgere, hvor fagsproget har fået en langt mere fremtrædende plads på teammøderne. 

Forstander: TR’en er en faglig hverdagsekspert
For Blomsterhusenes forstander Jane Svejgaard Pedersen er en tæt faglig – og ikke mindst ligeværdig- dialog med TR Niels Kruskov Gregersen en vigtig nøgle til at bevare en tæt føling med den faglige udvikling på arbejdspladsen:

-Samarbejdet med Niels og vores øvrige TR’er giver mig som leder et indblik i, hvad der sker på gulvet i hverdagen. Vi taler om, hvad der rører sig fagligt – både i forhold til de faglige sejre, men også i forhold til udfordringer.

Den faglige dialog var bl.a. vigtig, da ledelsen skulle løse en udfordring med, at der i et af Blomsterhusenes fem enheder var færre uddannede ansatte end i de øvrige. Det fik Jane Svejgaard Pedersen til at skrive ud til det uddannede personale med en opfordring til, at man kunne komme over i det andet hus for en tid for at højne faglighed det pågældende sted.

- Samtalerne med min TR kan altså meget konkret medvirke til nye faglige initiativer, der forhåbentlig både løfter fagligheden og arbejdsglæden, så jeg vil klart anbefale andre ledere at trække på deres TR i de faglige overvejelser.

Et ændret tillidshverv
Når Niels Kruskov Gregersen ser tilbage på sine mange år som tillidsvalgt mærker han også, hvordan han i dag tænker fagligheden langt mere aktivt ind i sit tillidshverv:

-Hvor TR-opgaven for mig tidligere primært handlede om at kæmpe mine medlemmers sag og have fokus på regler og rammer, tænker jeg i dag de selvsamme emner tæt sammen med, hvordan vi skaber den bedste hverdag for borgerne.

-Som TR skal jeg fx godkende vagtplaner i forhold til, om de overholder regler for normering og arbejdstid. Men jeg tjekker samtidig, om vi udnytter de tidslommer, der giver plads til flest mulige pædagogiske aktiviteter for borgerne. 

Socialpædagogernes TR-uddannelse

Socialpædagogerne har på deres nuværende basisuddannelse for tillidsrepræsentanter et tema om TR’s fokus på faglighed. Formålet er bl.a., at TR'er kan være med til at skabe rammerne og vilkårene for, at socialpædagoger kan udføre og tale om deres faglighed på arbejdspladsen.

Fagpolitisk Uddannelse

Thomas Elkjær Jensen har bl.a. arbejdet med sit projekt om at genopfinde det faglige sprog på arbejdspladserne gennem Fagpolitisk Uddannelse.  

Uddannelsen er Socialpædagogernes tilbud til medlemmer, der har lyst til at engagere sig og kæmpe for den socialpædagogiske faglighed gennem konkrete projekter. Undervejs får deltagerne indsigt i Socialpædagogernes organisation, strategi og resultater, samt redskaber til at arbejde fagpolitisk med strategi, netværk, kommunikation.

Fagpolitisk Uddannelse afholdes årligt, med åbning for ansøgninger i september. Hold øje med hjemmesiden eller kontakt din kreds, hvis du er interesseret. 

Bliv medlem