Gå til indhold

Principiel dom

Overfald kan give erstatning uden politianmeldelse

Højesteretsdom slår fast, at en skoleleder har ret til erstatning, selvom et overfald ikke blev politianmeldt. Dommen kan få betydning for socialpædagoger med en arbejdsskadesag

5. september 2018

Artikel
justitia.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Da en skoleleder i marts 2014 bliver udsat for et overfald på en institution for døgnanbragte unge, hvor en elev forsøger at kvæle hende, bliver episoden ikke meldt til politiet af pædagogiske hensyn. Erstatningsnævnet afviser at dispensere fra kravet om politianmeldelse og giver afslag på erstatning - til trods for, at skadelidte siden får anerkendt PTSD efter episoden, og hendes méngrad fastsættes til 20 pct.

Men skolelederen har faktisk ret til erstatning, slår Højesteret nu fast i en dom i sagen, som Danmarks Lærerforening har ført - og tidligere tabt ved både Byretten og Landsretten.

Ny praksis uden lovhjemmel
Sagen er principiel. I 2014 ændrede Erstatningsnævnet praksis, så det blev sværere for fx socialpædagoger at få erstatning. Hvor nævnet tidligere gav dispensation fra kravet om politianmeldelse i sager, hvor lærere eller pædagoger udsættes for vold på jobbet, betyder den nye praksis, at der kun gives dispensation, hvis der er ’konkrete, individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn’ til den borger, som forvolder skade.

Med den aktuelle dom slår Højesteret nu fast, at den ændrede praksis ikke har hjemmel i loven. 

Læs Højesterets dom

Gamle sager genåbnes
I dommen står der bl.a.: 'Højesteret fandt, at Erstatningsnævnets praksisændring i 2014 var uden hjemmel i loven, og at nævnet derfor var forpligtet til som efter den tidligere praksis at dispensere også i tilfælde, hvor den manglende politianmeldelse som i den foreliggende sag var begrundet i generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den pågældende institution’.

Dommen får nu Erstatningsnævnet til at melde ud, at man vil genåbne gamle sager. Til dknyt.dk siger Erstatningsnævnets formand, landsdommer John Lundum:

– Dommen fra Højesteret giver en afklaring, som vi hilser velkommen. Vi vil nu gennemgå en række afgørelser truffet efter 2014 og se, om nogle af dem skal tages op til fornyet behandling.

Forbundet er positive
I Socialpædagogernes arbejdsskadeteam ser man positivt på Højesterets afgørelse.

– Denne dom får formentlig ret stor betydning også for vores medlemmer, fordi den underkender den praksis, der har været de seneste år i Erstatningsnævnet, siger arbejdsskadekonsulent Eva Schramm.

Siden 2014 har Erstatningsnævnet nemlig kun givet dispensation for politianmeldelse, når der blev redegjort for konkrete individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til skadevolder.

– Men med dommen må man formode, at der nu - igen - vil blive dispenseret ud fra bredere kriterier, som det hedder i dommen: ’generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den pågældende institution’. Og det er vi rigtig glade for, lyder det fra Eva Schramm.

Læs hvad Socialpædagogerne anbefaler omkring politianmeldelse af vold på arbejdspladsen

Afgørende henvendelse fra Socialpædagogerne
Et vigtigt element i dommen bygger på en henvendelse fra Socialpædagogerne til Retsudvalget helt tilbage i 1984, hvor forbundet opfordrede til, at der skulle tages særlige hensyn på pædagogiske arbejdspladser, så man kunne dispensere fra den generelle regel om en politianmeldelse.

Socialpædagogerne frygtede, at inddragelse af politi i sager, hvor en medarbejder blev udsat for skadevoldende handlinger i jobbet, ville vanskeliggøre et fortsat pædagogisk behandlingsarbejde.

Retsudvalget udtalte dengang på baggrund af forbundets henvendelse, at 'Erstatningsnævnet ved vurdering af, om kravet om politianmeldelse bør fraviges, bør være opmærksom på, at pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn kan tale imod en politianmeldelse'. 

I den aktuelle sag har Danmarks Lærerforening lagt stor vægt på netop Socialpædagogernes henvendelse. I dommen bemærkede Højesteret da også, at der var tale om en mangeårig fast praksis - og at der ikke var tungtvejende grunde, som tilsagde, at praksisændringen skete hurtigt.

Læs mere om afgørelsen på Elmer Advokaters hjemmeside

Vigtig viden for dig, som har en arbejdsskadesag:

  • Har din sag allerede været behandlet i Erstatningsnævnet, er det som udgangspunkt Erstatningsnævnet, der selv kigger på sagen med afsæt i den aktuelle Højesteretsdom.
  • Er du i tvivl om, hvorvidt dommen er relevant for dig og din arbejdsskadesag, bør du kontakte Socialpædagogernes arbejdsskadeteam. Det kan du enten gøre via e-mail på arbejdskade@sl.dk eller telefonisk på 7248 6040

Vigtig viden for dig, som er leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant:

1. Hvad betyder dommen?
Vil en ansat være helt sikker på at få erstatning efter Offererstatningsloven, skal der fortsat ske anmeldelse til politiet inden for 72 timer efter at skaden er sket.  Dommen betyder, at hvis en ansat er i et særligt relationsforhold til en skadevolder, vil Erstatningsnævnet dispensere for manglende anmeldelse til politiet inden for 72 timer.

2. Hvornår bør der generelt ske anmeldelse til politiet?
Dette er altid en konkret vurdering og afhænger af alvorligheden af hændelsen samt hvilke skader hændelsen har medført. Grovere former for vold og trusler som har medført skade eller sygemelding bør som udgangspunkt altid anmeldes til politiet.

3. Hvem kan anmelde til politiet?
Alle kan anmelde vold eller trusler om vold til politiet.
Socialpædagogerne opfordrer dog fortsat til, at det er arbejdspladsens leder, der er ansvarlig for at anmelde vold eller trusler om vold til politiet.
Socialpædagogiske arbejdspladser skal have retningslinjer for håndtering af trusler og vold. I retningslinjerne kan det aftales, hvem der gør hvad i forbindelse med politianmeldelse.
Det er den tilskadekomne selv, der bærer ansvaret for om der sker anmeldelse til politiet uanset hvad der måtte være aftalt på arbejdspladsen.

4. Hvad sker der nu?
Erstatningsnævnet har allerede meldt ud, at de vil genåbne gamle sager som følge af dommen. Har en sag allerede været behandlet i Erstatningsnævnet, er det derfor som udgangspunkt Erstatningsnævnet, der selv kigger på sagen med afsæt i den aktuelle Højesteretsdom.

5. Hvem kan man kontakte?
Alle spørgsmål om dommen og konkrete arbejdsskadesager rettes til Socialpædagogernes arbejdsskadeteam. Det kan ske via e-mail på arbejdskade@sl.dk eller telefonisk på 7248 6040.

Bliv medlem