Gå til indhold

Gentle Teaching

Hverdagens dilemmaer som bræt­spil

Socialpædagoger på botilbuddet Skovbo på Sødisbakke har udviklet et brætspil, der skal sikre, at man med udgangspunkt i Gentle Teaching får en faglig dialog om dilemmaer fra den socialpædagogiske praksis

17. april 2018

Artikel
TL_gentle-teachingB.jpg

Forfatter: Malene Skov Jensen

Foto: Tao Lytzen

En beboer afviser at komme i bad. Erfaringen viser, at hvis beboeren ikke kommer i bad hver dag, så bliver det sværere dagen efter. Hvad gør I?

Socialpædagog Mette Hovaldt Jacobsen ser op fra det spillekort, som hun netop har læst op af. Foran hende ligger brætspillet om Gentle ­Teaching, som hun har udviklet sammen med sin kollega, socialpædagog Louise Mølgaard Didriksen, og med Susanne Poulsen, der er afdelingsleder på Skovbo, hvor de alle tre arbejder.

Skovbo er en del af Sødisbakke, som ligger i udkanten af Mariager og er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau.

– Vores idé med spillet er, at det skal give os mulighed for at have en faglig dialog, hvor vi deler vores erfaringer og finder handlemuligheder med afsæt i filosofien bag Gentle Teaching. Med spillet får vi en god ramme, hvor vi kan diskutere forskellige fagrelevante dilemmaer og problemstillinger i det socialpædagogiske arbejde, forklarer Mette Hovaldt Jacobsen.

 

Der opstår hele tiden en masse dilemmaer, men vi oplevede ofte, at vores refleksioner med kollegerne foregik lidt tilfældigt og byggede på personlige holdninger og ikke faglighed.

Louise Mølgaard Didriksen, socialpædagog, Sødisbakke

Fælles pædagogisk ramme

Det er næsten ti år siden, at hele Sødisbakke indførte Gentle Teaching som fælles pædagogisk referenceramme. Det satte gang i lidt af en kulturrevolution, for i flere afdelinger betød det, at regler og konsekvenser skulle skiftes ud med tillid og anerkendelse.

Men resultatet var til at tage og føle på: Indførelsen af Gentle Teaching gav markant færre magtanvendelser på Sødisbakke, ligesom sygefraværet blandt medarbejderne faldt. Alene det første år med Gentle Teaching faldt brugen af magtanvendelser med 40-60 pct. på nogle af afdelingerne.

Gentle Teaching er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige relationer, hvor det er helt centralt, at den professionelle omsorgsperson konstant reflekterer over sin egen evne til at vise nænsomhed, varme og kærlighed – uden betingelser.

– Det kan være svært at arbejde efter en filosofi, hvor man dropper de fælles regler og i stedet skal finde løsninger, der passer til den enkelte borger. Der opstår hele tiden en masse dilemmaer, men vi oplevede ofte, at vores refleksioner med kollegerne foregik lidt tilfældigt og byggede på personlige holdninger og ikke faglighed. Vi savnede, at dilemmaerne blev diskuteret mere intenst og med et fagligt udgangspunkt. Derfor begyndte vi for to år siden at udvikle brætspillet, fortæller Louise Mølgaard Didriksen.

Sødisbakke

Sødisbakke er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Institutionen har ni specialiserede afdelinger med 126 borgere og 550 ansatte, den ligger i udkanten af Mariager og hører under Region Nordjylland.

Skovbo er en del af Sødisbakke. Beboerne på Skovbo har alle udover varig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau også en autismespektrumforstyrrelse. Der er 29 beboere på Skovbo og ca. 100 ansatte.

Der ville nok have været en tendens til, at man ville have sagt, at beboeren bare skulle i bad – punktum. Men hvor vi tidligere ville have stillet krav, skal vi med Gentle Teaching gå en helt anden vej

Susanne Poulsen, afdelingsleder, Sødisbakke

Større faglige krav

Dilemmaet om beboeren, der ikke vil i bad, er blot ét af 200 dilemmaer fra den socialpædagogiske hverdag, som medarbejderne på Sødisbakke har bidraget med til brætspillet.

Inden Gentle Teaching blev indført, ville medarbejderne måske ikke have reflekteret så meget over, om de kunne handle anderledes, når en beboer fx ikke ville i bad.

– Der ville nok have været en tendens til, at man ville have sagt, at beboeren bare skulle i bad – punktum. Men hvor vi tidligere ville have stillet krav, skal vi med Gentle Teaching gå en helt anden vej. Vi skal anerkende og tage udgangspunkt i den enkelte beboers egne ønsker og behov. Hele tilpasningen til det enkelte individ stiller langt større krav til medarbejderne, siger afdelingsleder Susanne Poulsen.

Da hun kom til Skovbo for 11 år siden, var der kun ganske få socialpædagoger ansat, mens resten af medarbejderne var medhjælpere. Men i takt med at Gentle Teaching blev indført, har det billede ændret sig. I dag er det derfor lige omvendt, og hovedparten af de ansatte er socialpædagoger.

Der opstår hele tiden en masse dilemmaer, men vi oplevede ofte, at vores refleksioner med kollegerne foregik lidt tilfældigt og byggede på personlige holdninger og ikke faglighed.

Louise Mølgaard Didriksen, socialpædagog, Sødisbakke

Fokus på faglighed

Gentle Teaching bygger på fire søjler, som handler om, at medarbejderne skal få beboeren til at føle sig sikker og tryg, føle sig værdsat og elsket, føle kærlighed og varme til andre og føle sig inkluderet i fællesskabet. Ifølge filosofien bag Gentle Teaching er det de følelser, som man skal opleve for at kunne trives.

– Derfor er det også med udgangspunkt i de fire søjler, at deltagerne i brætspillet diskuterer de enkelte dilemmaer. Hvad kan vi gøre for, at beboeren føler sig mere tryg i situationen med badet? Hvad kan vi gøre i situationen, så beboeren føler sig værdsat og elsket osv. Spillet kan være med til at sikre, at vi fokuserer på filosofien bag Gentle Teaching. Fokus er på det faglige og ikke på, hvad vi lige selv synes, siger Louise Mølgaard Didriksen.

Hun oplever, at Gentle Teaching godt kan være noget svævende at arbejde efter for mange medarbejdere, men at spillet kan gøre det mere håndgribeligt, fordi det tager udgangspunkt i situationer fra hverdagen.

– Nogle gange kan man godt være lidt i tvivl om, hvordan noget kan være gentle, men når man får reflekteret over det sammen med andre, så bliver det mere tydeligt, eller også kommer der nogle løsningsforslag op, som man måske ikke selv havde tænkt på, siger Louise Mølgaard Didriksen.

I det hele taget oplever de, at spillet er med til at sikre, at man drager nytte af kollegernes erfaringer og vinkler på tingene.

– Det kan godt dræne en, hvis man føler, at man ikke kan komme videre med en beboer, eller hvis der er nogle bestemte ting, som man har svært ved at få til at fungere. Men så kan spillet være en hjælp, fordi man får sine dilemmaer diskuteret på en faglig måde, og derved kommer videre, siger Mette Hovaldt Jacobsen.

Gentle Teaching

Gentle Teaching er udviklet af den amerikanske psykolog John McGee, og filosofien er særligt udbredt i USA, men også i Canada, Europa, Indien og Japan arbejder man med Gentle Teaching.

Gentle Teaching bygger på en filosofi om, at mennesker fungerer bedst, når de føler sig sikre, værdsatte, elskede og kærlige. Meget problemadfærd forandrer sig, når medarbejderne flytter fokus fra konflikter og magtudøvelse til ressourcer og relationer. Medarbejderne skal tale respektfuldt med og om beboerne. De skal række kærligt ud efter mennesket og ødsle med kærtegn og kærlige handlinger.

I bund og grund handler Gentle Teaching om relationen mellem mennesker, hvor den professionelle omsorgsperson bliver mere bevidst om sit ansvar i forhold til at møde beboeren med kærlighed uden forbehold. Derudover skal omsorgspersonen være sit eget undervisningsmateriale, være fuldstændig til stede og være sig sit professionelle ansvar bevidst i mødet med beboeren. 

Læs mere

Spillet har betydet, at der er kommet en langt større åbenhed omkring de dilemmaer, som opstår i det daglige. Vi er blevet meget bedre til helt automatisk at tænke Gentle Teaching ind, og ved at samles omkring spillet på tværs af Sødisbakke

Susanne Poulsen, afdelingsleder, Sødisbakke

Medbestemmelse og autisme

På Skovbo er der 29 boliger til borgere, der ud over nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau også alle har en diagnose inden for autismespektret. Skovbo ligger i en ny bygning op til skoven og tæt på Mariagerfjord.

Bygningen er i et samarbejde mellem personalet og arkitekterne indrettet, så der er taget højde for beboernes udfordringer. De bor i mindre bo-grupper i deres egen lejlighed, som de selv har indrettet, og de har hver deres aflukkede gårdhave, hvorfra de kan vælge at gå videre til den fælles aktivitetshave. Derudover har hver bo-gruppe også fælles køkken, stue og badeværelse med spa.

Nogle af de dilemmaer, der går igen i spillet, er balancen mellem beboernes ret til at bestemme over deres eget liv og deres behov for faste rammer.

– Gentle Teaching handler meget om, at beboerne har ret til selv- og medbestemmelse. Men hvordan sikrer vi, at beboerne får lov til at bestemme over deres egen hverdag, når de fx har en diagnose inden for autismespektret og også har brug for struktur, genkendelighed og forudsigelighed? Det er et dilemma, som vi hele tiden kredser om, og som brætspillet bidrager til, at vi kan gå i dybden med, siger Mette Hovaldt Jacobsen.

De sidste par år har arbejdet med udviklingen af brætspillet betydet, at den faglige dialog i langt højere grad er kommet i centrum på Sødisbakke. Prototyper af spillet er blevet afprøvet på kryds og tværs blandt alle medarbejdere, og alle har bidraget med dilemmaer fra egen praksis til spillet. Brætspillet kommer på bordet til personalemøder, team-arrangementer, introduktion af nye medarbejdere osv.

– Spillet har betydet, at der er kommet en langt større åbenhed omkring de dilemmaer, som opstår i det daglige. Vi er blevet meget bedre til helt automatisk at tænke Gentle Teaching ind, og ved at samles omkring spillet på tværs af Sødisbakke får vi hele tiden nye vinkler på Gentle Teaching, siger Susanne Poulsen.

Hvad gør I, hvis…

Brætspillet om Gentle Teaching indeholder 200 dilemmaer fra hverdagen – her er nogle eksempler:

  • Hvordan kan vi arbejde gentle med en beboer, som ikke vil tage sin medicin, men som skal have den?
  • En beboer spiser afføring, og personalet har svært ved at give beboeren den særlige kærlighed, fordi det overskrider personalets grænse. Hvordan kan man være gentle, hvis det overskrider ens grænse?
  • Er det gentle at bestemme over beboerens kost?
  • Må beboeren selv bestemme, hvilket personale hun gerne vil være sammen med?
  • Jim er autist og har flere aktiviteter om ugen, hvor han indgår i sociale fællesskaber. Er det gentle?
  • En forælder spørger insisterende ind til sin 25-årige søns seksualitet. Hvordan forholder du dig?

Spillet koster 350 kr., og du kan få mere information ved at kontakte afdelingsleder Susanne Poulsen på suspo@rn.dk 

Bliv medlem