Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Supplerende dagpenge

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge samtidig med, at du arbejder. Du skal dog opfylde visse betingelser.

Hvad er supplerende dagpenge?

Hvis du arbejder på nedsat tid eller driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge. Du arbejder på nedsat tid, hvis du du har under 160,33 timer på en måned (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Supplerende dagpenge udbetales derfor som forskellen mellem din arbejdstid i den enkelte måned og 160,33 timer. Hvis du er fuldtidsforsikret og eksempelvis har 30 arbejdstimer i en måned, vil du derfor få udbetalt 130,33 timer i supplerende dagpenge. 

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig, ligesom du fortsat skal være jobsøgende til fuldtidsarbejde. Du skal også deltage i møder og aktiviteter, som du indkaldes til af jobcentret og a-kassen. Hvis din dagpengeudbetaling for en måned udgør mindre end 14,8 timer på en måned, kan vi ikke udbetale dagpenge til dig. Det kaldes mindsteudbetalingsreglen og betyder, at du ikke kan få udbetalt supplerende dagpenge, hvis du har arbejdet mere end 145,5 timer på en måned.

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal bruge en frigørelsesattest for at modtage supplerende dagpenge, og at der gælder særlige frister for indsendelse af attesten. Kontakt os derfor altid, før du starter et deltidsarbejde. Læs mere herunder.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, kan du skrive til os i Mit SL eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6010.

Tidsbegrænsning

Du kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan se herunder, hvad der tæller med i opgørelsen af de 30 uger. 

Når retten er opbrugt

Når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge, kan du ikke længere modtage dagpenge for uger, hvor du har arbejde. Du kan stadig modtage dagpenge for uger, hvor du ikke har arbejde. Du kan dog få udbetalt supplerende dagpenge for resten af den måned, hvori den 30. uge afsluttes.

Du bestemmer selv, om du ønsker at fortsætte dit deltidsarbejde, eller om du ønsker at opsige det. 

Hvis du ønsker at opsige dit deltidsarbejde, må du tidligst fratræde dit arbejde til udgangen af den 30. uge. Hvis du gør det tidligere, får du som udgangspunkt 3 ugers karantæne. Du skal være stoppet med dit deltidsarbejde senest 26 uger efter udløbet af retten til supplerende dagpenge. 

Forlængelse af retten til supplerende dagpenge

Når din ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan du måske have ret til at forlænge den. Du kan forlænge retten til supplerende dagpenge i op til 12 uger. Forlængelse sker i 4 uger af gangen. Om du kan forlænge retten til supplerende dagpenge afhænger af lønarbejde og selvstændig virksomhed de seneste 12 måneder forud for, at din ret er udløbet. Følgende giver ret til 4 ugers forlængelse af retten til supplerende dagpenge:

 • 1 måneds arbejde med end 146 løntimer 
 • 2 x to ugers arbejde med mere end 68 løntimer 
 • 4 x en uges arbejde med mere end 34 løntimer
 • En måned, hvor du har haft selvstændig virksomhed og ikke samtidig modtaget dagpenge 

Det er en betingelse, at løntimerne er indberettet til indkomstregistret.  

Det er en betingelse, at din selvstændige virksomhed har været CVR-registreret i 6 måneder, før din ret til supplerende dagpenge er udløbet. 

Vi vejleder dig om din mulighed for forlængelse, fra du har brugt 22 uger af din ret til supplerende dagpenge. På jobnet.dk kan du også løbende logge ind og følge med i hvor mange uger, du har forbrugt.  

Generhvervelse af retten til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at generhverve retten til supplerende, hvis du inden for 12 sammenhængende måneder har haft arbejde eller selvstændig virksomhed i et bestemt omfang. Følgende giver ret til en ny 30 ugers ret med supplerende dagpenge:

 • 6 måneders arbejde med mere end 146 løntimer
 • 13 x to ugers arbejde med mere end 68 løntimer
 • 26 x en uges arbejde med mere end 34 løntimer 
 • Indkomst på 228.348 kr. inden for et kalenderår, hvori du ikke samtidig har modtaget dagpenge

Skal du generhverve retten til supplerende dagpenge på baggrund af indkomst, kan vi kun bruge din endelige årsopgørelse fra SKAT. Denne vil altid først være endelig den 1. juli i året efter det pågældende kalenderår (årsopgørelsen for 2018 er således først endelig den 1. juli 2019, og du kan derfor ikke generhverve på baggrund af indkomst før denne dato). 

Du kan generhverve retten til supplerende dagpenge, før du har opbrugt alle 30. uger. Vi vejleder dig om muligheden for generhvervelse fra du har brugt 22 uger af din ret til supplerende dagpenge. 

Vikar/tilkaldevikar

Arbejder du som vikar/tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, er en frigørelsesattest ikke nødvendig. Får vi brug for oplysninger om fx en arbejdstidsplan, kontakter vi dig. Det kan nemlig have betydning for, om din arbejdsgiver skal betale dig G-dage. 

Uanset hvordan og hvornår du arbejder, skal du huske at oplyse om alle dine arbejdstimer på dit dagpengekort. Hvis du får løn for mere, end du arbejder, skal du oplyse dine løntimer.

Hvad forbruger af retten til supplerende dagpenge?

Alle uger, hvor du har mindre end 37 arbejdstimer tæller med i opgørelsen af de 30 uger. Hvis du er tæt på de 37 timer og ikke ønsker at ugen skal tælle med i opgørelsen af de 30 uger, har du mulighed for at frasige dig supplerende dagpenge i ugen. Det betyder dog, at du ikke vil få dagpenge for resterende timer op til 37 timer.

Ugen forbruger af retten til supplerende dagpenge i den uge, hvor ugen bliver afsluttet. Det er kun afsluttede uger i måneder, hvor der bliver udbetalt dagpenge for måneden, der tæller med i begrænsningen på de 30 uger. 

Selvstændig virksomhed

Uger med selvstændig virksomhed forbruger også af retten til supplerende dagpenge. Har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, tæller ugen også med, selvom du ikke har arbejde i virksomheden i ugen. Alle uger i den måned, hvor du opstarter selvstændig virksomhed tæller med i tidsbegrænsningen.

Turnus og vagtplan

Alle uger, hvor du arbejder i turnus eller efter vagtplan tæller med i tidsbegrænsningen. 

Hvad tæller ikke?

Følgende uger tæller ikke med i tidsbegrænsningen:

 • Uger, hvor der kun er fradrag for fritidsbeskæftigelse
 • Uger, hvor du arbejder på nedsat tid pga. arbejdsfordeling eller hjemsendelse
 • Uger, hvor du arbejder på nedsat tid som brandmand
 • Uger, hvor du har fradrag for timer, der bruges på at afvikle en virksomhed
Hvis du har et opsigelsesvarsel

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel.

Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, er det derfor en betingelse, at din arbejdsgiver har udfyldt en frigørelsesattest. Når din arbejdsgiver har skrevet under på en frigørelsesattest betyder det, at du ikke er omfattet af dit opsigelsesvarsel, hvis du finder et arbejde med en længere arbejdstid end den, du hidtil har haft hos arbejdsgiveren. 

Vi skal have din frigørelsesattest senest 5 uger efter ansættelsen er begyndt. Modtager vi ikke frigørelsesattesten inden for 5 uger, vil du tidligst kunne få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget frigørelsesattesten. 

Hent en frigørelsesattest 

Attesten skal udfyldes og underskrives af din arbejdsgiver. Herefter skal du sende den til os via MitSL - benyt beskedfunktionen, hvor du kan vedhæfte din frigørelsesattest.

Supplerende dagpenge og sygdom

A-kassen udbetaler dagpenge i de første 2 uger af din sygemelding. Hvis du fortsat er syg efter 2 uger, kan du modtage sygedagpenge, som udbetales af din kommune. 

Hvis du har fast deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, vil du dog modtage sygedagpenge fra din kommune allerede fra 1. sygedag.

Du kan læse mere omkring reglerne vedrørende sygdom under ”Hvis du bliver syg”