Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Den gode arbejdsplads: Personalepolitiske rammeaftaler

Få hjælp til at implementere de personalepolitiske rammeaftaler, og bliv inspireret til, hvordan I aktivt kan bruge overenskomstaftalerne i det daglige arbejde med at styrke arbejdsmiljøet og fagligheden for alle medarbejdergrupper – og dermed sammen skabe den gode arbejdsplads. Den gode arbejdsplads tager afsæt i de personalepolitiske aftaler.

De seks personalepolitiske aftaler Den gode arbejdsplads tager afsæt i:

 1. Aftalen om medindflydelse og medbestemmelse
 2. Aftalen om trivsel og sundhed
 3. Aftaler om arbejdstid
 4. Aftalen om kompetenceudvikling
 5. Aftalen om seniorpolitik
 6. Aftalen om socialt kapitel

Aftalerne (opdelt i kapitler) indledes med et politikafsnit, som skitserer  Socialpædagogernes holdning til det respektive tema. Dernæst følger et katalog, som udover at beskrive den enkelte personalepolitiske aftale også tilfører viden, inspiration og redskaber til, hvordan arbejdspladsen kan arbejde med aftalen. Der er også henvisninger til relevante links på fx Socialpædagogernes hjemmeside i forhold til værktøjer, som kan  understøtte jeres indsats.

Sidst i Den gode Arbejdsplads er et bilag, som indeholder case-beskrivelser fra socialpædagogiske arbejdspladser.

1. Medbestemmelse og medindflydelse

 • Spørgsmål om politikker, rammer og vilkår for det socialpædagogiske arbejde samt organisering af de socialpædagogiske tilbud har en plads på MED-udvalgets dagsorden.
 • MED-udvalget drøfter, hvordan det kan få indflydelse i kommune eller region på de strategiske beslutninger, der har betydning for arbejdspladsen.
 • Arbejdspladsens strategiske arbejdsmiljøarbejde bør  have en særlig plads på MED-udvalgets dagsorden.

2. Arbejdsmiljø og faglighed

 • De personalepolitiske aftaler er redskaber til at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø på socialpædagogiske arbejdspladser.
 • Aftalerne understøtter sammenhængen mellem de personalepolitiske og arbejdsmiljømæssige indsatser, da retningslinjerne skal aftales i MED-systemet.
 • Arbejdspladserne får med aftalerne mulighed for at give det psykosociale arbejdsmiljø en mere central rolle og integrere fagligheden i arbejdsmiljøarbejdet.

3. Arbejdstid

 • Der skal værnes om de kollektive rettigheder, der er opnået gennem forbundets aftaler og gennem lovgivningen.
 • Arbejdstidsaftalerne er detaljerede, men de giver ikke svar på alt. God planlægning, dialog og drøftelse af spørgsmål om arbejdstid er helt afgørende for en velfungerende arbejdsplads, hvor der tages det fornødne hensyn til såvel medarbejderne som de mennesker, vi arbejder for.
 • Det kan give god mening at indgå decentrale arbejdstidsaftaler.
 • Hensynet til arbejdsmiljøet skal indgå i planlægningen af arbejdet og i alle decentrale aftaler.

4. Kompetenceudvikling

 • Hoved-MED’s opgave er at formulere politikker, der sikrer en god balance mellem læring i jobbet samt efter- og videreuddannelse.
 • Der skal være retningslinjer for systematisk efter- og videreuddannelse på arbejdspladsen.
 • Medarbejderudviklingssamtalerne skal bruges som afsæt til at drøfte kompetenceudvikling.
 • Udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse med høj faglig kvalitet.
 • Udvikling af stærke læringsmiljøer på arbejdspladserne er centrale, da det er med til at sikre en kvalificeret socialpædagogisk indsats

5. Det sociale kapitel

 • Aftalen om det sociale kapitel, sammen med overenskomster og arbejdsmarkedspolitisk lovgivning, giver arbejdspladser en mangfoldighed af muligheder for at fastholde og integrere medarbejdere ansat på særlige vilkår.
 • En ansvarlig arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor man også påtager sig et socialt ansvar.
 • Inddragelsen af det sociale kapitel som en naturlig del af arbejdspladsens værdigrundlag er med til at skabe en arbejdsplads med et godt omdømme, hvor alle føler
  sig sikre, trygge og velkomne til gavn for løsningen af arbejdspladsens kerneopgave.

6. Fastholdelse af seniorer

 • Diskussionerne og implementeringen af seniorpolitikken forankres i MED-udvalget og på personalemødet. Det sikrer bredt ejerskab af seniorpolitikken.
 • De seniorpolitiske aspekter bør inddrages og implementeres i andre politikområder og indgå i en samlet livsfasepolitik.
 • Seniorpolitikken skal synliggøre seniormedarbejdernes kompetencer og udviklingsmuligheder og bidrage til at fastholde kvalificeret arbejdskraft på det socialpædagogiske område.
Bliv medlem