Gå til indhold

Juridisk hjælp til plejefamilier

Som familieplejemedlem hos Socialpædagogerne får du en stærk partner i ryggen, hvis du får brug for hjælp og rådgivning.

Her har vi samlet information om:

Ansættelseskontrakt

Kontrakt og ansættelse som plejefamilie

Som familieplejemedlem hos Socialpædagogerne får du en stærk partner i ryggen, hvis du får brug for hjælp og rådgivning omkring din ansættelse.

Spørg, hvis du er i tvivl
Hvis du har andre ansættelsesmæssige spørgsmål end dem, der er nævnt her, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kreds.

Du får bistand af faglige konsulenter i din lokale kreds. Her kan du se, hvad du er berettiget til.

Hjælp til ansættelseskontrakten

Som forholdene er nu, er løn- og ansættelsesforhold for familieplejere fastsat i individuelle kontrakter. Det er derfor vigtigt at få forhandlet en ordentlig kontrakt, der er så fyldestgørende som muligt. Vi anbefaler, at du altid får en konsulent i kredsen til at læse kontrakten igennem, inden du skriver under.

Når du først har sat din underskrift, er det svært at ændre dårlige vilkår. Socialpædagogerne tilbyder at gennemlæse ansættelseskontrakten for alle plejefamilier.

Medlemmer af Socialpædagogerne kan derudover også få bistand til forhandlingen igennem deres lokale kreds.

Tag stilling til følgende i kontrakten

 • Vederlag
 • Efteruddannelse
 • Supervision
 • Aflastning
 • Ferie
 • Genforhandling (hvor lang tid kan du være sikker på at bevare dine vederlag?)
 • Opsigelsesvarsel
 • Befordring
 • Omkostningsbestemte ydelser (hvad dækker de, og hvad skal kommunen betale som enkeltydelse?)
 • Forsikringsforhold (hvem betaler, hvis plejebarnet forvolder en skade, som forsikringen ikke dækker?)

Sådan hjælper Socialpædagogerne med din ansættelse som familieplejer

Som familieplejemedlem hos Socialpædagogerne får du en
stærk partner i ryggen, hvis du får brug for hjælp og rådgivning omkring din ansættelse.

Du får bistand af faglige konsulenter i din lokale kreds.

Her kan du se, hvad du er berettiget til

Webinar for plejefamilier om kontrakt

Som plejefamilie er din kontrakt med anbringende kommune utrolig vigtig. Det er her, du kan sikre dig dine vilkår. Men hvad skal du være opmærksom på? Og hvordan kan Socialpædagogerne hjælpe, hvis der opstår problemer?

I dette webinar fortæller jurist Cathrine de Voss om de typiske problemer med kontrakten blandt plejefamiliemedlemmer, og hvordan de kan forebygges, når nye kontrakter indgås. Vi kommer også omkring ferie, aflastning, omkostningsbeløbet, forsikring, nedsættelse af vederlag og opsigelsesvarsler.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Vederlag

Har du styr på dine vederlag?

Din løn opgøres i vederlag. I det følgende kan du se den seneste taksttabel – og læse mange andre nyttige informationer om dine vederlag.

Som plejefamilie opgøres din løn i skattepligtige vederlag, der aftales mellem anbringende kommune og dig. Aftalen sker med udgangspunkt i det konkrete plejebarns udfordringer (derfor er beskrivelsen af barnets udfordringer særdeles vigtig) og den skriftlige aftale med anbringende kommune om den indsats, du skal yde under familieplejeanbringelsen.

KL anbefaler, at et enkelt plejebarn maksimalt bør ’udløse’ syv vederlag, og at det samtidig forudsætter, at plejefamiliens samlede beskæftigelse ud over plejearbejdet højst må udgøre én fuldtidsstilling.

Socialpædagogerne vil dog understrege, at det i praksis kan overskrides – og at antallet af vederlag alene beror på en forhandling mellem anbringende kommune og dig.
Husk desuden, at vederlagene ikke er pensionsberettigede – pension skal aftales særskilt.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale kreds og få råd og vejledning. Vi anbefaler desuden, at du altid får din kontrakt gennemlæst af kredsen, inden du skriver under.

Det skal du vide om vederlag

Løntjek

Langt fra alle plejefamilier får den korrekte løn

Din kreds kan hjælpe dig med at tjekke din lønseddel, så du er sikker på, at du får den korrekte løn.

Det kan være en god idé at give din lønseddel et nærmere eftersyn og dermed sikre, at du får den løn, der er aftalt. For en stikprøvekontrol blandt plejefamilier har vist, at det langt fra altid er sikkert, at du som plejefamilie får den korrekte løn.

Få et løntjek

Hvis du er i tvivl, om din lønseddel er korrekt, så kontakt din kreds. Kredsen tjekker blandt andet, at du får den korrekte løn i forhold til det aftalte antal vederlag, at du får indbetalt ATP, og at du får dit ferietillæg. Kredsen kan hjælpe dig med et løntjek og med at rejse krav over for kommunen, hvis det viser sig, at der er fejl i din løn.

Videoen neden for guider dig igennem, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du tjekker din lønseddel.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Arbejdsskade

Hjælp efter en arbejdsskade

Plejefamilier er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Hos Socialpædagogerne har vi et højt specialiseret arbejdsskadeteam bl.a. bestående af jurister, der alene tager sig af medlemmernes arbejdsskadesager. Teamet hjælper medlemmet med anmeldelse af din arbejdsskade.

Fagforeningens arbejdsskadeteam kan også hjælpe plejefamiliemedlemmet med at få anmeldt en skade hos Erstatningsnævnet, hvis du har været udsat for vold. Teamet varetager også sager i forhold til en eventuel ansvarsforsikring.

Læs mere her på sl.dk/arbejdsskade

Webinar for familieplejere om arbejdsskade

Syg af arbejdet som plejefamilie? Som familieplejer er du omfattet af arbejdsskadeloven. Men er det en arbejdsskade, hvis et plejebarn bliver fjernet med dags varsel? Er det en arbejdsskade, hvis du kommer til skade, når du slår græs sammen med dit plejebarn? Hvilke tilbud har Socialpædagogerne om hjælp, når arbejdet som plejefamilie bliver svært? Og hvad skal du være opmærksom på i forhold til dokumentation, hvis du er psykisk eller fysisk belastet i dit arbejde som familieplejer?

Det og meget mere vil jurist i arbejdsskadeteamet, Eva Schramm, gøre os klogere på, når vi kommer omkring typiske arbejdsskader, muligheder for økonomisk erstatning og vigtig dokumentation for arbejdsskade.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Bistand ved opsigelse af kontrakten/tilbagetrækning af plejetilladelsen

Hvis kommunen opsiger kontrakten på plejebarnet eller tilbagetrækker din plejetilladelse, kan du stå i en svær situation – økonomisk og følelsesmæssigt.

Vi tilbyder:

 • Råd og vejledning, så du kender til dine individuelle rettigheder, der fremgår af din kontrakt og generelle rettigheder
 • At deltage som bisidder i eventuelle møder med forvaltningen om kontraktmæssige og juridiske rettigheder
 • At give råd og vejledning i forhold til høringssvar og klager (dette gælder kun ansættelsesretlige spørgsmål – ikke selve børnesagen)
 • At føre retssager i tilfælde af brud på ansættelsesretlige forhold
 • At give bistand til at klage over Socialtilsynets afgørelser til ankestyrelsen

Bistand, hvis kommunen vil sætte dig ned i vederlag

Som familieplejer kan du føle dig meget alene, hvis kommunen pludselig vil sætte dig ned i vederlag.

Vi tilbyder:

 • Råd og vejledning forud for en forhandling om vederlag. Enten telefonisk eller ved et fysisk møde
 • At deltage som din bisidder i møder med kommunen om nedsættelse af vederlag
 • Koordineret indsats, hvis kommunen vil sætte mange familieplejere ned i vederlag. Herunder møder med kommunen, fremsendelse af skriftlig klage til kommunen og generel interessevaretagelse på vegne af alle familieplejere, fx kontakter til pressen

Vi kan ikke hjælpe dig med selve børnesagen

Socialpædagogerne kan hjælpe dig med alt, hvad der har at gøre med selve din ansættelse, men vi kan ikke hjælpe dig med børnesagen. Kommunen er suverænt ansvarlig for barnet/den unge, og hverken plejefamilier eller Socialpædagogerne er part i myndighedsafgørelsen.
Derfor yder vi hverken faglig eller juridisk bistand ved myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn, ligesom vi heller ikke deltager i møder omkring myndighedsafgørelse i forhold til det anbragte barn.


Konkret betyder det fx, at vi ikke kan hjælpe dig, hvis du mener, dit plejebarn får for lidt støtte, at samværet med de biologiske forældre skader dit plejebarn, eller at barnet har et forkert skoletilbud.

Vi tilbyder:

At henvise dig til andre organisationer, der kan være behjælpelig omkring myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn.

Bistand ved tvister om, hvad de omkostningsbestemte ydelser skal dække

Mange plejefamilier oplever uenigheder med kommunen om, hvem der skal betale for særlige udgifter som fx en ny computer til plejebarnet. Er det dækket af de omkostningsbestemte ydelser, så familieplejeren skal betale? Eller er de ikke, så kommunen skal dække udgiften som en enkeltydelse?

Vi tilbyder:

 • Vejledning i at forstå den eksisterende kontrakt. Hvad er aftalt i forhold til omkostningsbestemte ydelser?
 • Vejledning i at forstå kommunens retningslinjer for omkostningsbestemte ydelser

Bistand ved sygdom

Hvis du bliver ramt af længerevarende sygdom, er det vigtigt at kende dine rettigheder.

Vi tilbyder:

 • Vejledning om dine rettigheder i forhold til sygedagpenge
 • Rådgivning om muligheder for ændringer i plejekontrakten i forbindelse med sygdom. I nogle kommuner er der eksempelvis mulighed for at flytte plejekontrakten over på ægtefællen, så du kan få sygedagpenge, mens din ægtefælle overtager plejeforholdet
 • Bistand ved møder i eksempelvis jobcentre og rehabiliteringsteam

Bistand i forhold til ferie

Plejeforælderen er omfattet af ferieloven, men mange plejeforældre tager deres plejebarn med på ferie, og det kan være vanskeligt at overskue, hvad der gælder i forhold til love og regler.

Vi tilbyder:

 • Vejledning, så du kender dine rettigheder i forhold til ferie. Herunder, at du har ret til et årligt ferietillæg på 1 procent
 • Bistand ved dialog med kommunen om ferie
 • Hjælp til at klage til Ferielovkontoret og Ankestyrelsen, hvis du ikke får de feriepenge, du er berettiget til
 • Bistand med at stævne arbejdsgiveren, hvis vi vurderer, at der er grundlag for at føre en civil retssag
Bliv medlem