Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Socialpædagogernes klagenævn

Som medlem af Socialpædagogerne har du mulighed for at få en vurdering af, om der er sket fejl i forbundet ved behandlingen af din sag.

Klagesager

Som medlem af Socialpædagogerne har du mulighed for at få en vurdering af, om der er sket fejl i forbundet ved behandlingen af din sag.

Vil du klage, skal du i første omgang klage til kredsbestyrelsen, der vurderer, om du har fået den hjælp, du har krav på.

Hvis du er utilfreds med kredsbestyrelsens afgørelse, kan du klage til forbundets forretningsudvalg. Endelig er der mulighed for at klage til forbundets uvildige klagenævn.

Klagesystemet i Socialpædagogerne er altså treledet: 

 • Første instans – kredsbestyrelsen (du får en afgørelse, hvor det fremgår, at du kan klage videre inden for 4 uger) til
 • anden instans – forretningsudvalget. (Her får du også en afgørelse, hvor det fremgår, at du kan klage videre inden for 4 uger) til
 • tredje instans – Socialpædagogernes Klagenævn (her får du også en afgørelse, men den kan du ikke klage over).

Hvis din sag ikke har været behandlet i kredsen, men er blevet behandlet i forbundet centralt (eksempelvis hvis du har en arbejdsskadesag), så skal du klage til forretningsudvalget.

Du kan klage over

Du kan klage over indholdet af en afgørelse (realiteten) og/eller måden din sag er behandlet på (formaliteten). Eksempelvis: 

 • En afgørelse om, at Socialpædagogerne ikke finder anledning til at forfølge din afskedigelsessag eller andre sager af ansættelsesretlig karakter.
 • Et indgået forlig med arbejdsgiver i din personsag.
 • En meddelelse om, at Socialpædagogerne ikke vil hjælpe dig ved anke af en arbejdsskadesag eller en social sag.
 • En meddelelse om, at Socialpædagogerne ikke vil gå videre i forhold til at forfølge din sag om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn.
 • En meddelelse til dig om, at Socialpædagogerne ikke agter at forfølge en generel sag om samarbejdsvanskeligheder på din arbejdsplads.

Klagevejledning og klagefrist:

I forbindelse med afslutning af din sag i forbundet, vil din kreds give dig en klage-vejledning, hvor det fremgår, hvem du kan klage til. Du vil samtidig blive oplyst om, at der er en klagefrist på 4 uger.

Sagens gang når du har klaget:

Når kredsbestyrelsen/forretningsudvalget har modtaget din klage, vil de i første omgang tjekke, om du har overholdt klagefristen.

Du får herefter et brev, der bekræfter modtagelsen af din klage. I samme brev vil du blive oplyst om, hvornår kredsbestyrelsen/forretningsudvalget forventer at træffe afgørelse i din sag. Det kan være, at kredsbestyrelsen/forretningsudvalget har behov for yderligere oplysninger fra dig, og det vil du så få meddelelse om.

Formalitetsklage

Ved formalitetsklage forstås en klage over Socialpædagogernes tilsidesættelse af regler om god sagsbehandling. Du kan derfor eksempelvis klage over:

 • at du ikke er blevet hørt undervejs i sagen,
 • at du ikke har modtaget klagevejledning i forbindelse med en afgørelse, eller
 • at sagsbehandlingstiden har været meget lang.

Formalitetsklager vil typisk opstå under en verserende sag. Du har her mulighed for at klage, selvom sagen ikke er afsluttet.

Du kan ikke klage over

Du kan ikke klage over forhold, der vedrører forbundets kollektive interessevaretagelse eller i øvrigt generelle, fagpolitiske beslutninger truffet af forbundet. Du kan eksempelvis ikke klage over udfaldet af overenskomstforhandlinger, herunder forhåndsaftaler, ligesom du ikke kan klage over Socialpædagogernes medlemskab af FH.

Klager over afgørelser truffet i a-kassesager skal henvendes til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Hvad kan der træffes afgørelsen om?

Klagenævnet vurderer, om der i forbindelse med behandlingen af din sag, har været fejl og forsømmelser. Klagenævnet kan i den forbindelse fremsætte kritik, afgive henstillinger samt i øvrigt tilkendegive sin opfattelse.

Bliv medlem