Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Resultatet af OK21 for kommunalt ansatte

Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det kommunale område. Først står det, som gælder for alle på det kommunale område og derefter det, som er aftalt for de enkelte overenskomster på det kommunale område.

Fælles for det kommunale område

Reallønsfremgang

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 6,75 pct., som både indeholder generelle lønstigninger og lønmidler til flere forskellige puljer, bl.a. en pulje til organisationsforhandlinger og en pulje til ligeløn og lavtløn.

Af de 6,75 pct. går 5,02 pct. til generelle lønstigninger. Prisstigningerne forventes at stige med 3,95 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle se frem til en reallønsfremgang og en stigning i pensionen.

I kroner og øre betyder det eksempelvis, at en socialpædagog i en kommune med en startløn på 28.113 kr. pr. måned i gennemsnit vil tjene ca. 1.600 kr. mere om måneden i 2023 og få 257 kr. mere i pension om måneden end i dag. For en socialpædagog med 10 års erfaring vil stigningen være på ca. 1800 kr. om måneden og derudover 292 kr. mere om måneden i pension.

Derudover har Socialpædagogerne haft 0,50 pct. til sine egne forhandlinger, svarende til ca. 50,5 mio. kr. De penge er som udgangspunkt anvendt således, at basisgrupperne primært har fået lønforhøjelser, mens ledere og konsulenter har fået pensionsforhøjelser. Ændringerne træder i kraft 1. april 2022

Lavtløns- og ligelønspuljer

Ligesom i 2018 er der afsat midler til de vigtige lavtløns- og ligelønspuljer, som skal mindske uligelønnen mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag.

Socialpædagogernes andel i ligelønspuljen på det kommunale område er 7,4 mio. kr. Det vil være socialpædagoger ansat i basisstillinger, der får del i puljen. Det vil sige socialpædagoger ansat på døgnoverenskomsten, og ansatte, der er omfattet af overenskomsten for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger og overenskomsten for det forebyggende og dagbehandlende område. Herudover omfatter det også pædagogiske assistenter. Midlerne anvendes ved en ekstra stigning
i grundlønstillægget.

Lavtlønspuljen giver ca. 932 kr. ekstra årligt for dem, som er omfattet. Puljen udmøntes ved, at satserne på løntrin 11 til 21 forhøjes ekstraordinært med 653 kr. årligt (31.03.2000-niveau). Det har betydning for en del omsorgs- og pædagogmedhjælpere og nogle pædagogiske assistenter.

Styrket seniorpolitisk indsats

Parterne (Forhandlingsfællesskabet og KL) har som fælles målsætning at fastholde seniorer på det kommunale og regionale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne.

Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder og inddragelse af MED og TR med henblik på at finde og anvende nye muligheder og skabe en ny kultur for fastholdelse af seniorer.

Parterne er enige om en række tilpasninger og ændringer i Rammeaftale om Seniorpolitik og er desuden enige om et nyt partnerskab om et godt og langt seniorarbejdsliv på det kommunale arbejdsmarked.

Forbedret arbejdsmiljø

Indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø skal styrkes i perioden. Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø videreføres i regi af SPARK.

Ledere med personaleansvar vil blive tilbudt en ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø. Formålet med uddannelsen er at bidrage til, at lederen får supplerende kompetencer til at udvikle det gode psykiske arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejdere, ledergruppen, organisationer og for sig selv. Uddannelsen skal vægte arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Desuden udvikler og tilbyder parterne en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Formålet med uddannelsen er at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Fælles fokus på fuld tid, timelønnede, deltid og tidsbegrænsede ansættelser

Parterne er enige om, at langt flere medarbejdere skal op i tid eller ansættes på fuldtid. I den forbindelse har man primo 2020 igangsat en ambitiøs og vigtig fælles indsats med titlen ”En fremtid med fuldtid”.

I overenskomstperioden skal der udvikles nye redskaber og løsninger, som skal bidrage til, at flere går op i tid eller ansættes på fuldtid. Som led i indsatsen kortlægges og analyseres anvendelsen af fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte kommuner. På baggrund af analysen tager parterne en politisk dialog om resultaterne. Parterne vil desuden undersøge muligheder for at udvikle et statistisk grundlag om tidsbegrænsede ansatte.

Tryghedspulje

Tryghedspuljen, videreføres. Tryghedspuljen bruges til at hjælpe medarbejdere til at komme videre i deres arbejdsliv ved at tilbyde støtte til efteruddannelse, karrieresparring eller individuel rådgivning til medarbejdere, der bliver afskediget som følge af besparelser. Man kan søge om at få 20.000 kr. i tilskud til kompetencegivende uddannelser.  

Kompetenceudvikling

Den Kommunale kompetencefond videreføres. Beløbet til en kompetencegivende uddannelse hæves fra 25.000 kr. til 30.000 kr. og beløbet til masteruddannelser hæves til 50.000 kr.

Der er også enighed om at videreføre uddannelsesløftet ”fra ufaglært til faglært”, som blev aftalt ved tidligere overenskomstforhandlinger. Uddannelsesløftet er fortsat målrettet ikke-uddannede/kortuddannede og er et supplement til øvrige uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer aftalt mellem KL og organisationerne i Forhandlingsfællesskabet, statslige puljer mv. Uddannelsesløftet omfatter følgende overenskomstområder: 3F, FOA, HK/Kommunal, Serviceforbundet, Socialpædagogerne, TL og BUPL.

Arbejdstidsaftalen
 • Pension af særydelser
  Der indføres nu pension af særydelser som udgør 1 pct. af aften-, nat-, lørdag-, søn- og helligdagstillægget.

 • Inddraget søgnehelligdagsfrihed
  Der er aftalt et nyt tillæg for inddraget søgnehelligdagsfrihed, når inddragelsen sker med mindre end 14 dages varsel på ca. 642 kr. (Tillægget udgør kr. 450,- (31/3 2000 niveau)). Dermed svarer det til tillægget for inddragelse af fridøgnsperioder.

 • Varsel af mer- og overarbejde
  Satsen for manglende varsel af mer- og overarbejde bliver reguleret med en stigning på 10 kr. til 37,91 kr.

 • Tjenesteplanen
  Fra 1. april 2022 skal der på tjenesteplanen være anført ”oplysninger om opgørelsesperiodens start og sluttidspunkt” ligesom der ved opgørelsesperiodens slutning skal foreligge en ”opgørelse over det præsterede antal timer”. Derved bliver det lettere for medarbejderen at se, hvordan ens normtid passer med det præsterede.

 • Vikarer
  Der er indgået aftale om ”Faste vikarer på månedsløn med delvis kendt tjenesteplan”. Det er hensigten at aftalen, der foreløbig gælder som en forsøgsordning i overenskomstperioden, skal nedbringe antallet af timelønnede.

For dig som er (ansat på):

Socialpædagogernes døgnoverenskomst
 • Forhøjelse af grundlønstillæg
  Grundlønstillægget til socialpædagogerne, hjemmevejledere og faglærere forhøjes med ca. 120 kr. om måneden. Tillægget stiger nemlig fra 2.600 kr. til 3.600 kr. årligt (31/3 2000-niveau).
  For ansatte med 10 års erfaring sker der en stigning på ca. 190 kr. pr. måned, da tillægget stiger fra 2.600 kr. til 4.200 kr. (31/3 2000-niveau). Herudover kommer de generelle lønstigninger.

 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærer får forhøjet deres pension med 0,1 procentpoint til i alt 14,2 pct. Andre grupper, der er omfattet af overenskomsten, får ligeledes pensionsforbedringer og den samme pensionsprocent på 15,6 pct. Det betyder en stigning i pensionsprocenten for familieplejekonsulenter og institutionsansatte konsulenter med 0,7 procentpoint, mellemledere stiger 0,8 procentpoint og socialpædagogiske konsulenter stiger med 0,2 procentpoint.

 • STU – ‘Særlig tilrettelagt uddannelse’
  Overenskomstens dækningsområde udvides til også at omfatte pædagoguddannede, som varetager undervisning ved selvstændige STU-institutioner, bortset fra selvstændige kommunale STU-institutioner i Københavns Kommune.
  Medarbejderne på STU-institutionerne får deres egne arbejdstidsregler, som vil fremgå som et nyt protokollat i døgnoverenskomsten.

 • Koloni og ferieledsagelse
  Der indledes drøftelser om en modernisering og opdatering af koloniaftalen og en drøftelse af vilkår i forbindelse med tilkøb af ferieledsagelse. Arbejdet skal afsluttes senest april 2022.

 • Projekt om forenkling af overenskomstens områdebestemmelse og af lønbestemmelsen for mellemledere
  Der iværksættes et projekt med henblik på at forenkle områdebestemmelsen og lønbestemmelsen for mellemledere.
Studerende i lønnet praktik
 • Løn
  Ud over de generelle lønstigninger stiger lønnen med 0,50 pct. Samlet set stiger lønnen for at være i praktik med ca. 675 kr. pr. måned frem til 1. november 2023.
Leder
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Til lederne er der aftalt en forhøjelse af pensionsprocenten på 0,60 procentpoint, så pensionen er 17,02 pct. Der bliver også indført en fritvalgsordning, så lederne kan vælge at få udbetalt de 0,60 pct. som løn. Denne forbedring dækker også reglementsansatte og tjenestemænd. For de to sidstnævnte gruppers vedkommende sker udmøntningen i form af forhøjelse af fritvalgstillægget.
På det forebyggende og dagbehandlende område
 • Forhøjelse af grundlønnen
  Grundlønnen forhøjes fra løntrin 30 + grundlønstillæg på 5.000 kr. årligt (31/3 2000 niveau) til løntrin 31 + 1.900 kr. årligt (31/3 2000 niveau).

 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,09 procentpoint og udgør herefter 15,1 pct.
Pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger
 • Grundlønstillæg 
  Grundlønstillægget forhøjes med ca. 143 kr. pr. måned. Tillægget hæves fra 1.200 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til 2.400 kr. årligt (31/3 2000-niveau). Det skal lægges oveni de generelle lønstigninger.

 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,08 procentpoint og udgør herefter 15,5 pct. Fritvalgsordningen ændres således, at ansatte kan vælge, at pensionsdelen over 15,05 pct. (før 15,02 pct.) kan udbetales som enten løn eller lægges på pensionen.
Ledende værkstedspersonale
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,55 procentpoint og vil herefter for værkstedsassistenter være 14,59 pct, for institutionsledere 15,58 pct. og for souschefer, stedfortræder og værkstedsledere 15,38 pct. Forhøjelse af pensionen betyder, at man nu samlet set kan vælge at få 0,85 pct af pensionen udbetalt i løn (tidligere 0,3 pct.).

 • Pensionskarens
  Pensionskarensen fjernes helt (tidligere var den 6 måneder).
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

For omsorgs- og pædagogmedhjælpere er der aftalt en grundlønsforbedring på kr. 540 (31/3 2000 niveau) således, at grundlønnen pr. 1. april 2022 stiger fra trin 15 + 1.160 til trin 15 + kr. 1.700. Det svarer til en forbedring på ca. kr. 770,- i nutidskroner.

Kvalifikationslønnen for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med 2 års erfaring hæves pr. 1. april 2022 med kr. 100,- og udgør herefter trin 18 + kr. 2.800,- og for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med 4 års erfaring udgør stigningen yderligere kr. 310,-. Alle aftalte stigninger sker med fuldt gennemslag, hvilket betyder, at en omsorgs- og pædagogmedhjælper med 4 års erfaring stiger fra de nuværende trin 21+ kr. 3.400,- til trin 21 + kr. 4.350,-.

Pædagogiske assistenter hæves med kr. 1.000,- i grundlønsforbedringer (31/3 2000 niveau). Stigningen i grundlønstillægget svarer til ca. ekstra 120 kr. om måneden, hertil kommer de generelle lønstigninger.

De aftalte pensionsforbedringer betyder, at satsen for omsorgs- og pædagogmedhjælpere hæves med 0,1% til 13,20 mens pensionssatsen til pædagogiske assistenter hæves med 0,2% og udgør 13,50%. Ændringerne sker pr. 1. april 2021. Endvidere er pensionskarensen reduceret fra 9 til 5 måneder.

Elevbestemmelserne er blevet forenklet således, at der nu ikke længere er forskel på månedslønnen for elever under eller over 18 år. Samtidig forhøjes grundlønnen for pædagogiske assistentelever med kr. 40,92 og udgør for måned 1-12 kr. 7.979,20 (31/3 2000-niveau) og for 13. og følgende måneder, kr. 8.472,25.

Elever der er fyldt 25 år og har 1 års sammenlagt relevant beskæftigelse, får ret til voksenelevløn fra elevforholdets start. Fra 1. april 2022 hæves lønnen for voksenelever med kr. 540 og udgør således trin 15 + 1.700 kr. (31/3 2000-niveau).

Lærere ved døgninstitutioner med intern skole

Forlig mellem Lærernes Centralorganisation og KL.

 • Forhøjelse af fritvalgstillæg
  Fritvalgstillægget forhøjes med 0,55 procentpoint fra 0,83 pct. til 1,38 pct.

 • Gruppelivsforsikring
  Gruppelivsforsikringen forbedres så den gælder frem til 70 år. Vedrørende gruppeliv er der aftalt nogle ændringer i form af en forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr., aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år og der gennemføres en varig forhøjelse af bidraget til gruppeliv.