Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Aftalerne på det kommunale område

Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det kommunale område. Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater samt resultaterne af Socialpædagogernes egne forhandlinger med arbejdsgiverne.

Generelle aftaler på det kommunale område

Reallønsfremgang

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,1 pct., som både indeholder generelle lønstigninger, penge til flere mindre puljer og til organisationsforhandlingerne. Arbejdsgiverne startede med at spille ud med en ramme på ca. 6,7 pct., hvilket havde betydet, at nogle ansatte ville opleve en nedgang i reallønnen.

Af de 8,1 pct. går 6,8 pct. til generelle lønstigninger. Prisstigningerne forventes at stige med 5,08 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle se frem til en reallønsfremgang.

I kroner og øre betyder det, at socialpædagoger med en nettoløn på 29.000 kr. pr. måned i gennemsnit vil tjene ca. 2.400 kr. mere om måneden inklusive pension i 2020. Pensionen udgør ca. 330 kr.

For en omsorgs- og pædagogmedhjælper med en nettoløn på 24.000 kr. vil lønstigningen være knap 2.100 kr. inklusive pension over tre år. Pensionen udgør ca. 270 kr.

I 2018 vil lønnen stige med ca. to pct.

Parallelitet med det private

Det er lykkedes at få afskaffet det såkaldte privatlønsværn, som blev indført i 2015. Det betyder, at offentligt ansattes løn igen vil stige parallelt med den private lønudvikling.

Privatlønsværnet betød, at hvis lønudviklingen på det offentlige område gik hurtigere end på det private område, skulle de offentligt ansatte betale forskellen tilbage med 100 pct. Hvis det privates lønudvikling derimod steg hurtigere, ville vi som offentligt ansatte kun få 80 pct. af stigningen. Nu bliver det ændret, så de offentligt ansatte kun skal betale 80 pct. tilbage, hvis lønudviklingen på det offentlige område går hurtigere end på det private. Det er den ordning, som kaldes reguleringsordningen.

Lavtløns- og ligelønspuljer

I den økonomiske ramme på 8,1 pct. er der for første gang afsat midler til de principielt og historisk vigtige lavtløns- og ligelønspuljer, som skal mindske uligelønnen mellem kvindedominerede og mandedominerede fag.

Socialpædagogernes andel i de to puljer udgør små syv mio. kr. på kommunernes område. Det er ansatte i basisstillinger på socialpædagogoverenskomster og ansatte, der er omfattet af overenskomsten for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger, der får del i puljen. Det sker ved en stigning i grundlønstillægget.

Lavtlønspuljen udmøntes på det kommunale område ved, at satserne på løntrin 11 til 19 forhøjes ekstraordinært med 382 kr. årligt. Det har betydning for en del omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Lavtlønspuljen udmøntes ved, at satserne på løntrin 11 til 19 forhøjes ekstraordinært med 382 kr. årligt. Det har betydning for en del omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Omsorgsdage mm.

Der er sikret forskellige forbedringer omkring fravær af familiemæssige årsager. Bl.a. vil begge forældre få ret til op til 14 ugers betalt sorgorlov i tilfælde af, at barnet dør. Alle ansatte får ret til frihed i forbindelse undersøgelse eller behandling af barnløshed.

Familieplejere, der ved siden af plejeforholdet har arbejde i en region eller en kommune, får ret til omsorgsdage i forhold til plejebarnet.

Spisepausen

Den gældende ret til betalt spisepause videreføres i den nye aftale. Med forliget forsikrer arbejdsgiverne, at retten til en betalt spisepause vil bestå for dem, der har den i dag.

Forbedret ferieordning

Parterne er blevet enige om at implementere den nye ferielov. Det betyder, at man vil kunne afholde ferie samtidig med, at den optjenes. I dag skal man som nyansat vente et år på at kunne holde betalt ferie. Aftalen træder i kraft 1. september 2020.

Seniorpolitik

Arbejdsgivernes oprindelige krav om at forringe rettighederne for seniorer er afværget. Dermed fortsætter alle rettigheder uforandret.

Efter- og videreuddannelse

Medlemmer af Socialpædagogerne har siden overenskomstfornyelsen i 2015 kunnet søge om at få del i puljen ’ufaglært til faglært’ til at tage en meritpædagoguddannelse. Den mulighed videreføres. Også kompetencefondene videreføres, så det i næste OK-periode også bliver muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelse.

Deltid til fuldtid

Parterne er enige om at skabe et fornyet og øget fokus på en stærkere fuldtidskultur. Det er et projekt, som Socialpædagogerne vil søge at få størst mulig indflydelse på for at komme problemet med ufrivilligt deltidsansatte til livs. 

Tryghedspulje

Tryghedspuljen blev indført i 2015 for at hjælpe medarbejdere, der bliver afskediget som følge af besparelser i kommunerne. Indtil nu har man kunnet søge om at få 10.000 kr. i tilskud til kompetencegivende uddannelse. I den nye aftale hæves det beløb til 20.000 kr.

Egne aftaler med KL m.fl.

Midlerne i organisationspuljen

Ud af den samlede økonomiske ramme på 8,1 pct. er der afsat en mindre del – 0,35 pct. – til de såkaldte organisationsforhandlinger.

Midlerne er som udgangspunkt anvendt således, at basisgrupperne primært har fået lønforhøjelser, mens ledere og konsulenter har fået pensionsforhøjelser.

De løn- og pensionsforbedringer, der er aftalt i de enkelte overenskomster, gælder fra 1. april 2019.

Socialpædagogoverenskomsten
 • Forhøjelse af grundlønstillæg
  Grundlønstillægget til socialpædagogerne, hjemmevejledere og faglærere forhøjes fra 1.500 kr. til 2.600 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 125 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Alle omfattet af overenskomsten – bortset fra mellemledere – vil får en pensionsforhøjelse på 0,1 pct. Der er ikke anvendt midler på mellemledergruppen, da det forventes, at et projekt om forenkling af lønbestemmelsen for mellemledergruppen vil udløse betydelige lønændringer/-stigninger i 2021.
 • Søgnehelligdage for ansatte, hvis tjeneste unddrager sig kontrol
  Det præciseres, at ansatte hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol i perioder, hvor der ligger søgnehelligdage, hverken skal arbejde flere timer eller flere dage end øvrige socialpædagogerne.
 • STU – ”Særlig tilrettelagt uddannelse”
  Det er aftalt, at der ses på overenskomstdækningen af socialpædagoger ved selvstændige STU-tilbud (på LC området er der indgået en tilsvarende aftale for så vidt angår lærere).
Studerende i lønnet praktik
 • Løn
  Ud over de generelle lønstigninger stiger lønnen med 0,35 pct.
 • Studerende på nedsat tid opretholder løn for 30 timer
  Studerende, der som følge af nedsat funktionsevne er bevilget nedsat tid i praktikken, oppebære fremadrettet samme faste løn som øvrige studerende på 30 timer.
 • Søgnehelligdage
  Det præciseres, at studerende i lønnet praktik er omfattet af samme regler i forhold til nedskrivning af timetal og frihed, som er gældende for socialpædagoger i forbindelse med søgnehelligdage.
Arbejdstid
 • Koloni og ferieledsagelse
  Der indledes drøftelser om en modernisering og opdatering af koloniaftalen samt en drøftelse af vilkår i forbindelse med tilkøb af ferieledsagelse. Arbejdet skal afsluttes senest 1. november 2018.
Lederoverenskomsten
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,42 pct.. For tjenestemænd og reglementsansatte ledere er det eksisterende fritvalgstillæg forhøjet tilsvarende.
Overenskomsten på det forebyggende og dagbehandlende område
 • Forhøjelse af rundlønstillæg
  Grundlønstillægget forhøjes fra 4.000 kr. til 5.000 kr. årligt. I nutidskronerne svarer det til omkring 115 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,04 pct.
Pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger
 • Grundlønstillæg
  Der indføres et grundlønstillæg på 1.200 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 135 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,02 pct.
Ledende værkstedspersonale
 • Grundlønstillæg
  Til værkstedsassistenter med relevant fagliguddannelse indføres et grundlønstillæg på 900 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 100 kr. mere pr. måned. Til værkstedsassistenter uden relevant fagliguddannelse indføres et grundlønstillæg på 720 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 80 kr. mere pr. måned. De nye grundlønstillæg skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,04 pct. for værkstedsassistenter og med 0,33 pct. for ledergrupperne.
 • Nedsættelse af pensionskarens
  Pensionskarens nedsættes fra 10 til 6 måneder.
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
 • Grundlønstillæg
  Til omsorgs- og pædagogmedhjælpere med 2 års anciennitet forhøjes grundlønstillægget med 1.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskroner svarer det til omkring 115 kr. mere pr. måned. For pædagogiske assistenter hæves grundlønstillægget med 500 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 60 kr. mere pr. måned. Herudover ydes et tillæg på 500 kr. årligt til pædagogiske assistenter med 0 til 2 års anciennitet, således, at denne gruppe samlet får et tillæg på 1.000. kr. årligt. De nye grundlønstillæg skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,1 pct. for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og med 0,11 pct. for pædagogiske assistenter.
 • Nedsættelse af pensionskarens
  Pensionskarens nedsættes fra 10 til 9 måneder.
Lærere ved døgninstitutioner med intern skole

(Forlig mellem Lærernes Centralorganisation og KL)

 • Forhøjelse af fritvalgstillæg: Fritvalgstillægget forhøjes med 0,19 pct. til 0,83 pct.
 • Gruppelivsforsikring: Gruppelivsforsikringen forbedres så den gælder frem til 70 år.
 • Arbejdstid: (aftalt ved forhandlingerne i forligsinstitutionen)
  • Nedsættelse af kommission med henblik på forberedelse af en ny arbejdstidsaftale.
  • Hensigtserklæring om et forpligtende samarbejde for at styrke samarbejdet om udvikling af skolerne.
  • Forbedrede vilkår i forbindelse med deltagelse i lejrskoler.