Gå til indhold

OK24

Guide: Kend din ret til at arbejde fuldtid

De nye overenskomstaftaler for offentligt ansatte socialpædagoger – og trepartsaftalen fra december – har givet nye muligheder for dig, der gerne vil gå fra deltid til fuldtid i en kommune. Få svar på dine spørgsmål om den nye ret til fuldtid her

14. maj 2024

Artikel
Hvad betydet din nye ret til fuldtid? Og hvad hvis du fortryder? Med de nye overenskomstaftaler er der nye muligheder for at gå fra deltid til fuldtid – se, hvad det betyder for dig.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

’Manglen på hænder på de borgernære velfærdsopgaver er en af de største udfordringer, kommunerne står overfor nu og i fremtiden. Vi må samtidig konstatere, at det er vanskeligt at påberåbe sig udfordringer med mangel på arbejdskraft, hvis man samtidig har mange deltidsansatte.’ 

Sådan skrev Kommunernes Landsforening (KL) i januar i et brev til landets borgmestre.  

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse fra 2023 viste, at 16 pct. af de adspurgte socialpædagoger ønskede at gå op i tid. Hvis de fik deres ønske opfyldt, ville det kunne øge arbejdsudbuddet med omkring 150 årsværk i kommunerne. 

Med de nye overenskomstaftaler og trepartsaftalen fra december er der nu taget nogle vigtige skridt i retning af at give flere socialpædagoger i kommuner mulighed for at gå fra deltid til fuldtid, hvis de ønsker det. 

Se her, hvad dine rettigheder er: 

Hvad har du ret til?
Det er aftalt, at kommunerne nu ’som udgangspunkt’ skal slå alle ledige stillinger op som fuldtidsstillinger. Det er desuden aftalt, at hvis du er deltidsansat og anmoder om ansættelse på fuldtid, skal du tilbydes det i årene 2024, 2027 og 2030.

Der er ingen, der i dag arbejder på deltid, som vil blive tvunget på fuldtid som følge af aftalerne.

Hvilke stillinger er omfattet?
Alle ledige stillinger på en kommunal institution inden for socialområdet er omfattet. Kravet er ikke begrænset til stillinger, hvor der udføres borgernære opgaver.

Hvad betyder ’som udgangspunkt?’
Der kan undtagelsesvis slås stillinger op på et lavere timetal end fuldtid. Det kan være stillinger på meget små enheder, fx en administrativ stilling på få timer på et tilbud, hvor institutionen samtidig er væsentligt geografisk adskilt fra andre enheder – og/eller hvor stillingen ikke naturligt kan kombineres med andre opgaver i nærområdet.

MERE ATTRAKTIVT AT ARBEJDE FULDTID

Trepartsaftalen om et lønløft til bl.a. socialpædagoger, som blev indgået i december, handler bl.a. om at gøre fuldtid mere attraktivt og om at give bedre muligheder til dem, der gerne vil op i tid eller på fuldtid. De ekstra lønløft ved OK24 vil gøre fortjenesten ved at gå op på fuldtid større. Omvendt vil det koste flere lønkroner at gå ned i tid og dermed blive mindre økonomisk attraktivt. 

Der afsættes desuden 240 mio. kr. frem mod 2026 til at styrke arbejdsmiljøet i kommuner og regioner. Og der afsættes seks mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til at videreføre og udvikle den kommunale indsats ’En fremtid med fuldtid’ og to mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til fuldtidsprojektet på det regionale område. 

Socialpædagog i en region

Danske Regioner har allerede en fuldtidsdagsorden, og der fremgår følgende af trepartsaftalen: 

‘Danske Regioner tilkendegiver, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at alle regionale stillinger opslås på fuldtid, samt at alle ansatte har ret til at blive ansat på fuldtid.’ 

Hvad betyder ’tilbud om fuldtidsansættelse’?
Kommunen skal oplyse dig og dine kolleger om, at I har mulighed for at anmode om fuldtid. Kommunen bestemmer selv, hvordan I skal oplyses om muligheden – om det fx skal være et opslag på intranettet, fast tema ved MUS-samtaler e.lign. 

På baggrund af din anmodning skal kommunen senest seks måneder efter tilbyde dig en fuldtidsansættelse. De seks måneder løber fra tidspunktet, hvor du har anmodet, og anmodningen kan ske frem til udgangen af kalenderåret. 

Kravet i aftalen er dog afgrænset til kalenderårene 2024, 2027 og 2030. Og kommunen bestemmer selv, om du har mulighed for løbende at anmode om fuldtid i de pågældende år, eller om du skal anmode inden for en afgrænset periode og på en særlig måde.  

Jeg ønsker flere timer, men ikke fuldtid – har jeg ret til at anmode om det? 
Aftalen handler kun om fuldtid, så kommunen har ikke pligt til at imødekomme anmodningen om flere timer. 

Er der stillinger, der er undtaget?
Stillinger, som efter aftale eller lovgivning naturligt ikke er på fuldtid, skal heller ikke slås op på fuldtid. Det gælder fx stillinger, der opslås efter protokollatet i arbejdstidsaftalen om faste vikarer på månedsløn med delvis kendt tjenesteplan. Ansættelser, der har hjemmel i lovgivning, vil fx være fleksjob.

Hvordan kan stillinger som nattevagt på 28 timer slås op som fuldtid?
Det skal overvejes, om man kan tilrettelægge arbejdet på en måde, så det bliver muligt at slå stillingerne op på fuldtid. 

Hvis ikke det er muligt at slå stillingerne som nattevagt op på fuldtid af hensyn til overholdelsen af gældende aftaler om hviletid, skal det overvejes, om arbejdet kan tilrettelægges på en anden måde, fx arbejde i blandende vagter. 

Hvad hvis jeg fortryder?
Når du er blevet tilbudt og har taget imod tilbuddet om ansættelse på fuldtid, kan du ikke kræve at komme tilbage på deltid. En ændring af arbejdstidsnormen kan da kun ske efter aftale med din leder. 

Hvad hvis jeg bliver tilbudt fuldtid, men kun vil have de 30 timer? 
Når du har anmodet om fuldtid, og kommunen har tilbudt en stilling på fuldtid – evt. ved at tilbyde en anden fuldtidsstilling i kommunen eller ved at tilbyde supplerende timer til din nuværende deltidsansættelse – kan du ikke acceptere tilbuddet delvist. Men bliver du tilbudt en stilling/nogle betingelser, som du ikke ønsker, er det Socialpædagogernes opfattelse, at du har ret til at sige nej.

Bliv medlem