Gå til indhold

Etisk dilemma - samarbejde 2

Case: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager, at to af mine kollegaer er blevet kærester uden at have meldt noget ud til arbejdspladsen?

20. juli 2023

Artikel
Samarbejde.png

Forfatter: Frederikke Halling Hastrup

Foto: 1508 Aarhus

Introduktion: Sådan drøfter I etiske dilemmaer

Dialogen om de etiske dilemmaer handler om at afdække, hvorvidt de etiske principper er under pres, overtrådt, krænkede, eller for dominerende. En drøftelse af dilemmaet skal altså afdække, hvilken balance, der skal forsøges at opnå i håndteringen af dilemmaet.

Inden der tages fat på drøftelsen, skal der aftales en ramme for, hvordan dialogen om dilemmaerne skal foregå. Det er vigtigt, at det ikke bliver personlige værdier og normer, der styrer dialogen.

Faglige etiske drøftelser og dilemmaer skal altid ske med udgangspunkt i borgeren. Det er derfor meget væsentligt at være skarp på indholdet, når der drøftes etiske dilemmaer.

 Casen består af:

  • Casebeskrivelse
  • Rammesætning af, hvilken lovgivning, der gælder på området – iagttag dog særligt reglerne indenfor myndighedsloven
  • Forslag til hvad du/I selv kan gøre

Case: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager, at to af mine kollegaer er blevet kærester uden at have meldt noget ud til arbejdspladsen?

Jeg har opdaget, at to af mine kollegaer er blevet kærester. De har ikke selv sagt noget om det - endnu, men jeg opdagede det, fordi en veninde fortalte mig, at hun havde set det på Facebook. Nu ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre. 

Hvad siger reglerne?

Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige (§§ 15 og 38). Det gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (§1 a).

I bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø står bl.a., at arbejdet i alle led skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til krænkende handlinger

Arbejdsgiveren har pligt til at give nødvendig instruktion og oplæring til medarbejderne, så arbejdet kan udføres uden fare for sikkerhed og sundhed (§17, stk. 2 i arbejdsmiljøloven og §10, stk. 2 i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø).

I bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er arbejdsgivers pligter tydeliggjort, og der er særlige bestemmelser om påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Disse er:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Arbejdsrelateret vold både indenfor og udenfor arbejdstiden

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet varetages gennem et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og øvrige ansatte.

Der er krav om, at der mindst hvert 3. år og/eller når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), som giver mulighed for at tage temperaturen på bl.a. samarbejdskulturen.

Personalepolitiske aftaler

På det kommunale og regionale område er indgået en rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som fastlægger principperne for samarbejdet på kommunale og regionale arbejdspladser.

Som en del af rammeaftalen er indgået en aftale om trivsel og sundhed, som forpligter kommuner og regioner til bl.a. at lave retningslinjer for forebyggelse af stress, mobning, chikane og vold/trusler.

I aftalen er krav om, at der mindst hvert 3. år skal laves en trivselsmåling.

De lokale MED aftaler er forskellige, og derfor er det en god idé at kontakte din TR/AMR, hvis du vil vide mere om, hvordan jeres retningslinjer ser ud.

https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/aftaler/7-med-tr-akut/7-a-med-tr

Det kan du/I gøre

Når der er udfordringer i samarbejdet, er det altid en god idé at tage en dialog med de implicerede – det er dog ikke altid en mulighed. I stedet kan du:

  • Kontakt din tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant og redegøre for dilemmaet. De kan sagtens have et bud på, hvordan dilemmaet kan håndteres.
  • Være undersøgende på om der ligger nogle personalepolitikker og eller retningslinjer, som kan guide i retning af en fornuftig håndtering af dilemmaet, fx personalepolitik/retningslinjer om kærester på jobbet. Du kan få hjælp fra din tillidsrepræsentant.
  • Tage initiativ til, at I jævnligt har samarbejdskultur og kommunikation på dagsorden til teammøder, personalemøder eller lign. Du kan fx foreslå din leder, at I løbende arbejder med at sætte ord på kerneopgaven og udvikler et fælles sprog om den socialpædagogiske faglighed. Der er udviklet flere redskaber til at tage hul på drøftelsen, fx Prioritering af kerneopgaven https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/prioritering-af-kerneopgaven

Mere om etik i socialpædagogisk arbejde

Har du/I lyst til at arbejde videre med flere etiske dilemmaer, så finder du mange flere i enten dette tema: Dilemmaer i forholdene på socialpædagogiske tilbud – eller dette tema: Dilemmaer i arbejdet på socialpædagogiske tilbud.

Du kan også finde Socialpædagogernes Etiske Værdigrundlag og læse mere om Socialpædagogernes Etiske Udvalg her.

Den etiske drøftelse

Socialpædagogerne vil gerne bidrage til, at der arbejdes med etik og dilemmaer på arbejdspladsen.

Det er vigtigt, ikke at føle sig alene med etiske dilemmaer, men at ledelsen inddrages og der sker vidensdeling af dilemmaer med hinanden. Socialpædagogerne opfordrer til at sætte konkrete etiske dilemmaer på dagsorden på arbejdspladsen. Det bidrager til at styrke den socialpædagogiske indsats og gøre dig og dine kolleger til endnu dygtigere socialpædagoger.

Og husk - dilemmahåndtering handler ikke om at finde endegyldige ’rigtige’ løsninger, men at finde afbalancerede handlemuligheder.

Etiske dilemmadrøftelser handler ikke om at få ret - eller hvilke værdier der skal vinde en debat. Det handler om at finde en balance.

Bliv medlem