Gå til indhold

Fif fra juristen

Kommunen skal partshøre dig ved afskedigelse

Som familieplejer er du ikke part i dit plejebarns sag. Du er derimod part i din egen ansættelse, og det betyder bl.a., at du skal partshøres, hvis kommunen agter at afskedige dig

5. april 2022

Artikel
fif_fra_juristen_1128x600px_72dpi.jpg

Forfatter: Cathrine de Voss

Vestre Landsret fastslog i en sag fra 2004, at familieplejere, der bliver afskediget, skal partshøres. I den pågældende sag havde der været samarbejdsvanskeligheder mellem kommunen og familien, hvilket resulterede i, at kommunen valgte at flytte plejebarnet og plejefamilien blev opsagt. Familieplejeren blev imidlertid ikke partshørt.

Partshøring indebærer, at kommunen oplyser familieplejeren om, at man overvejer at afskedige vedkommende og årsagen til det. Inden der træffes endelig afgørelse, skal familieplejeren have mulighed for at komme med sine bemærkninger til den påtænkte afskedigelse - det kan familieplejeren bede om at gøre på skrift. Kommunen kan først træffe endelig afgørelse om afskedigelse, når partshøringsprocessen er gennemført. Der er ikke nogle faste regler om, hvor lang partshøringsperioden skal være, men kommuner giver typisk mellem 2 og 3 uger til at lave et høringssvar. Parthøringen kan i princippet ske mundtligt, men du har altid krav på at give et skriftligt høringssvar, inden kommunen træffer afgørelse. 

Grunden til, at man har partshøringsregler, er for at sikre, at kommunen træffer saglige afgørelser. Og ved afskedigelse er det vigtigt også at høre familieplejerens opfattelse af sagen. Kommunen skal dog kun partshøre, hvis der er tale om en afskedigelse på grund af noget, der kan bebrejdes familien (eksempelvis samarbejdsvanskeligheder, uegnethed mv). Hvis afskedigelsen skyldes, at barnet skal hjemgives, fordi forholdene i familien er blevet forbedret, skal der ikke partshøres.

I sagen fra 2004, hvor plejefamilien ikke blev partshørt, besluttede Vestre landsret, at familieplejeren skulle have været partshørt og skulle have 30.000 kr. i godtgørelse for manglende partshøring. I en nylig sag fra 2020, hvor kommunen heller ikke havde partshørt i forbindelse med afskedigelse, fastsatte retten en godtgørelse på 40.000 kr.

Hvis du modtager en påtænkt afskedigelse, kan du få hjælp i din kreds i forhold til udarbejdelsen af dit partshøringssvar. Kredsen skriver ikke dit partshøringssvar, men kan komme med gode råd og læse dit udkastet igennem.

Bliv medlem