Gå til indhold

Guide

Syv ting, du skal vide om de nye regler om magtanvendelse

Den 1. januar 2020 trådte nye regler om magtanvendelse for voksne med nedsat funktionsevne i kraft. Her er syv centrale punkter, som du skal kende til, hvis du arbejder med voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne

8. januar 2020

Artikel
CB_tvangsbehandling.jpg
Socialpædagoger får en række nye beføjelser med de nye regler for magtanvendelse.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

1: Afværgehjælp
Reglen betyder, at personalet kortvarigt kan fastholde eller føre en person væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at vedkommende forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier af betydelig økonomisk værdi eller affektionsværdi. Det gælder både borgerens egne og andres ting.

2: Fastholdelse
Personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til sin bolig eller til et andet opholdsrum, når personen er til fare for sig selv eller andre.

3: Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer

Personalet kan træffe beslutning om kortvarigt at fastholde borgeren i situationer omkring personlig hygiejne, hvis det er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed og værdighed.

4: Særlige døråbnere
Særlige døråbnere kan bruges, når det er absolut nødvendigt for at afværge, at en borger udsætter sig selv eller andre for at komme væsentligt til skade. Der må ikke bruges egentlige aflåsningssystemer. Alle, der ikke kan betjene de særlige døråbnere, skal have den nødvendige hjælp til det, medmindre der er tale om en borger, hvor myndigheden har truffet beslutning om tilbageholdelse i boligen. Særlige døråbnere kan kun bruges, når kommunen har givet tilladelse til det.

5: Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
Låsning af yderdøre og vinduer må kun ske, hvis der er risiko for, at borgeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare. Der skal altid være mindst én uaflåst dør i borgerens egen bolig af hensyn til borgerens mulighed for at færdes frit og af hensyn til brandsikkerheden. Døre mellem beboerens egen bolig og botilbuddets indendørs fællesarealer må ikke låses. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om yderdøre eller vinduer til en borgers bolig på botilbud må låses.

6: Stofseler
For at beskytte borgeren mod fald kan man bruge bløde stofseler til at spænde borgeren fast til kørestolen, sengen, toilettet osv.  Fastspænding må kun bruges, når der er nærliggende risiko for, at borgeren udsætter sig selv for væsentlig personskade som fx brækkede lemmer eller kraniebrud. Fastspænding må ikke bruges for at begrænse en borgers mobilitet, når personen fx er utryg eller aggressiv. Stofseler kan kun bruges, når kommunen har givet tilladelse til det.

7: Tryghedsskabende velfærdsteknologi
Tryghedsskabende velfærdsteknologi er fx gulvtæpper med sensorer, der kan registrere, når en borger træder ud af sengen om natten. Den tryghedsskabende velfærdsteknologi må kun bruges, hvis der er risiko for personskade, og hvis det er påkrævet at benytte teknologien for at afværge denne risiko. Det er kommunalbestyrelsen, der skal afgøre, om tryghedsskabende velfærdsteknologi må bruges til en person.

Læs også: En borger guides ud fra en anden borgers hjem. Skal jeg registrere episoden til de relevante myndigheder?

Retningslinjer på arbejdspladsen

De nye regler for magtanvendelse giver personalet udvidede beføjelser - og kræver, at man på arbejdsplads gør sig klart, hvordan man håndterer magtanvendelser.

Principperne om, at magtanvendelser altid skal være sidste udvej, og at magtanvendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, som man vil opnå, kalder på løbende faglige drøftelser blandt personale og medarbejdere.

Socialstyrelsen råder til, at arbejdspladsen har en klar arbejdsfordeling, så ikke den enkelte medarbejder står alene med ansvaret. Det er vigtigt, at medarbejdere og ledelse er klar over, hvilke tiltag, der skal sættes i værk for at sikre støtte til de involverede parter, fx:

• Hvem i ledelsen skal kontaktes?
• Hvem kontakter pårørende?
• Hvornår afholdes samtaler med de involverede parter?
• Hvem afholder samtalerne?
• Mulighed for psykologbistand og supervision?

Læs mere i Socialstyrelsens folder ’Regler om brug af magt’.

Bliv medlem