Gå til indhold

Politik

6 vigtige elementer i den nye finanslov

Finansloven for 2020 løfter ikke velfærden for samfundets udsatte og sårbare borgere tilstrækkeligt, mener Socialpædagogerne. Men flere af lovens elementer kan direkte eller indirekte få betydning for socialpædagoger. Her gennemgår vi de vigtigste

3. december 2019

Artikel
cb-christiansborgb.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Colourbox

Flere penge til psykiatrien, en bedre pædagoguddannelse, styrket efterværn til tidligere anbragte unge og en økonomisk håndsrækning til kvindekrisecentre.

Sent om aftenen den anden december faldt finansloven for det kommende år endelig på plads, og den indeholder flere elementer, der kan få direkte eller indirekte betydning for socialpædagogers arbejde. Vi gennemgår her de seks vigtigste punkter – set ud fra et socialpædagogisk perspektiv.

600 millioner årligt til psykiatrien
Fra 2020 og frem er regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at afsætte 510 mio. kr. til en ’generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien’. Pengene kan bl.a. gå til flere sengepladser, en styrket akutindsats og til en række initiativer, der skal forbedre forholdene for mennesker med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel. De resterende 90 mio. kr. afsættes til retspsykiatrien bl.a. i form af flere sengepladser.

Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen glæder sig over den økonomiske håndsrækning til den hårdt pressede psykiatri. Men han ærgrer sig over, at socialpsykiatrien ikke er tænkt med:

– Vi savner i den grad fokus på socialpsykiatrien og det forebyggende arbejde. For det er helt nødvendigt i det genopretningsarbejde, som regeringen allerede har sat sig som mål på psykiatriområdet. Socialpsykiatrien skal styrkes med markant flere ressourcer og flere uddannede personaler. Ellers risikerer vi, at mange flere mennesker ender i behandlingspsykiatrien.

Derfor er det helt nødvendigt, at regeringen viser vilje til at prioritere socialpsykiatrien i de kommende år, mener Benny Andersen. Bl.a. i den ti-årsplan for psykiatrien, som Socialdemokratriet allerede varslede under sommerens valgkamp, og som siden blev skrevet ind i regeringens forståelsespapir.

Evaluering af handicapområdet
I første halvår af 2020 iværksætter regeringen en evaluering af planlægningen og organiseringen af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen overfor borgerne, den nationale vidensdeling og sikre en hensigtsmæssig opgavefordeling mellem kommuner og regioner.

Det initiativ glæder Benny Andersen:

– For vi har brug for en specialeplanlægning med fokus på at sikre kvalitet og den rette faglighed på det specialiserede socialområde, der kan give udsatte borgere den bedste chance i livet.

Socialpædagogerne præsenterer i det nye år deres eget udspil til styrkelse af kvaliteten og fagligheden på området. 

Uddannelse: Løft af pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen har i de senere år været udfordret af et faldende ansøgertal og tomme studiepladser. Bl.a. derfor øremærkede regeringen allerede i august 127,5 mio. kr. til pædagoguddannelsen. I finansloven for 2020 er parterne blevet enige om at tilføre yderligere 43 mio. kr. til uddannelsen i et såkaldt taxameterløft.

Med den nye finanslov bliver det samtidig igen muligt for voksne med en anden videregående uddannelse bag sig at begynde på fx pædagoguddannelsen. Dermed ophæver regeringen og støttepartierne det uddannelsesloft, den tidligere regering indførte i 2016, som betød, at man ikke kunne tage mere end én videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau.

Styrket efterværn til tidligere anbragte
Aftaleparterne afsætter 25 mio. kr. til en ny efterværnspulje, der skal forebygge hjemløshed blandt tidligere anbragte unge. Dermed bliver det nu muligt for socialpædagogiske opholdssteder, herberger og døgninstitutioner at søge midler til indsatser, der kan hjælpe tidligere anbragte unge videre ud i egen bolig.

Fokus på vold i nære relationer
Pladserne og adgangen til psykologhjælp på landets kvindekrisecentre udvides fra næste år. Rammen lyder på 55 mio. kr. i 2020 og 75 mio. kr. i 2021 og frem.

Samtidig afsætter regeringen og støttepartierne 48 mio. kr. til at styrke den ambulante voldsrådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere i nære relationer fra 2020 til 2023.

Opholdskravet afskaffes
Derudover indebærer den nye finanslov en afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge, der siden nytår har betydet, at borgere har skullet opholde sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste 12 år for at få ret til dagpenge. Et krav, Socialpædagogerne sammen med flere andre fagforbund og a-kasser længe har kæmpet imod.

Socialpædagogerne: Finansloven 2020 overser dem, der trænger mest

Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen glæder sig over et mærkbart og tiltrængt løft af velfærden. Men han efterlyser et større fokus på velfærden for de borgergrupper, socialpædagoger beskæftiger sig med:  

–Den nye finanslov betyder mere velfærd, men tilsyneladende ikke for alle. For det er virkelig ærgerligt, at man ikke i denne finanslov gør op med den muligheds-ulighed, vi har. Der findes mennesker i det her land, der ikke får de muligheder i livet, vi kunne have givet dem med den rette støtte og socialpædagogiske indsats.

–Mennesker med handicap og udviklingshæmning må desværre se langt efter konkrete initiativer i finansloven. Det må altså snart være deres tur. Det er som om, at det er glemt, at kernevelfærd er andet end daginstitutioner, skoler, ældre og sundhed, siger Benny Andersen. 

Bliv medlem